Nkonya Tape #3
Let Us Worship God
Play (Size - Duration)
Lyrics (Not Yet Available)
Mɩ́ Sɩ Bulu (2.65Mb - 05:46)
My Father God
siu03-1-01
siu03-1-02 (2.17Mb - 04:43) siu03-1-02
siu03-1-03 (1.76Mb - 03:49) siu03-1-03
Nɩ́ Nɔkʋlɩ Mɩ́ Bulu Obótsula (2.57Mb - 05:35)
If I Ask My God, He will Respond
siu03-1-04
Ma Gyi Ɔha Nosuan Mɩ́ Asʋnkpan Suna (52.53Mb - 05:30)
To Whom Shall I Confess My Sins?
siu03-1-05
siu03-1-06 (2.18Mb - 04:45) siu03-1-06
siu03-2-01 (2.10Mb - 04:34) siu03-2-01
siu03-2-02 (2.35Mb - 05:07) siu03-2-02
siu03-2-03 (1.92Mb - 04:11) siu03-2-03
siu03-2-04 (2.10Mb - 04:34) siu03-2-04
siu03-2-05 (1.00Mb - 02:09) siu03-2-05
Ma Nɔwa Mʋbɔ́yɔ Ha Mɩ́? Mɩ Sɩ Wa Mɩ Nɔyɔ (1.55Mb - 03:22)
Who Will I Send To Go For Me?  My Father Send Me I Will Go
siu03-2-06
Alakʋ́sʋ́, Yesu Lakʋ́sʋ́ Tsu Afulitɔ (2.25Mb - 04:53)
He Has Risen, Jesus Has Risen From The Dead
siu03-2-07
Ma Nɔwa Mʋbɔ́yɔ Ha Mɩ́? (Reprise) (0.53Mb - 01:09)
Who Will I Send? - Reprise
siu03-2-08