Ɔwʋlʋá Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Tito
1
Itsiaha
Mɩ Bulu osumbi Paulo, ngyi Yesu Kristo sumbi ɔyɔpʋ dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn.
Bulu lɛlɛ mɩ ɔbɛɛ, mbɛha aha amʋʋ alalɛ amʋ abʋtra nya hogyi tsɩa. Mɩ ansuna amʋ́ abʋbɩ ɔnɔkwalɩá ɩbɛ́ha amʋ́ bétsia tsiatɔá ilegyi mʋ ansɩ. Fówun ɩha amʋ́ abʋdɩnka ansɩ nkpa ánɩ́ ɩtamatasʋ. Bulu tamawa afunu! Mʋlɛhɩɛ mʋ́ yaɩ asa ɔyɩ lɛbɛlɩn. Anɩ Nkpa Ɔhɔpʋ Bulu lɛlɛ mʋ asʋn anfɩ ɔwan mʋ onuto brɛtɔ, ɔlɔpʋwa mɩ ɩbɩtɔ ɔbɛɛ, nda mʋ́ ɔkan.
Ndɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ fʋ Tito, ánɩ́ fʋgyi mɩ bi onuto Kristo hogyi amʋtɔ.
Anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Ɔhɔpʋ Kristo Yesu bʋgyi fʋ bʋalɛ, abʋha fʋ iwilwii!
Tito Gyumagyihɛ Kreta
Tɔá sʋá nesi fʋ yaɩ Kreta ɔmátɔ gyi alɩá fɔ́mɔ anɩ agyʋma ɔnɔ ɩnʋ, yaɩ ɔpasua ahandɛ wulugyiwulusʋ fɛ alɩá nɛbla fʋ. Imehian ánɩ́ ɔlala bétsia ɔpasua ɔhandɛ ɩwɩ. Ɔbwɛ ɔka ɔkʋlɛ otsiapʋ, mʋ abi bʋgyi ahogyipʋ. Bʋbu atɔ; bʋmábwɛ nyebi lalahɛ. Ɩnɩá Bulu agyʋmasʋ ɔpasua ɔhandɛ amʋ dɛkɩ sʋ a, ɔlala mátsia mʋ ɩwɩ. Ɔmábwɛ ɔha ánɩ́ ɔtamahɔ aha asʋn, ntɛ ɔtɔkɔsɩ nya ɔblɔ, ntɛ ɔtɔbʋ nta, ntɛ otekle ɩkɔ ntɛ ɔbʋ sika ɔnsɩpɛ. Mboun ɔbwɛ ɔha ánɩ́ ɔtɔhɔ afɔɔ, ɔtɔbwɛ yile, ɔbʋ nyansa, mʋ asʋn da ɔkpa, mʋ ɩwɩ lɛtɩn, otegyi ɩwɩsʋ. Ɔbwɛ ɔha ánɩ́ asʋn amʋʋ bosuna mʋ amʋ ɩbʋ mʋtɔ. Ilehian ánɩ́ ɔbɛ́kɩta mʋ́tɔ kinkiinkin, mɛnɩ ɔbɛ́talɩ ha aha bóbuo atosunahɛ wanklaan amʋ, talɩ gyi aha ánɩ́ bégyi atosunahɛ amʋ nwɛn ɛsʋ.
10 Tɔá sʋá ndɛ ɩnɩ blɩ gyi, aha tsɔtsɔɔtsɔ bakʋsʋ lɩɩ atosunahɛ wanklaan amʋsʋ, bʋdɛ asʋn ánɩ́ ɩma labi pʋmlɛ aha. Titriu ketetɩn mblasʋ agyipʋ amʋ dɛ ɩnɩ bwɛ nɩ. 11 Ilehian ánɩ́ mlɛ́ka amʋ́ itin, tsufɛ bʋdɛ atɔá imehian ánɩ́ bosunatɔ. Ɩnɩ laha abusuan tsɔtsɔɔtsɔ bafwɩ ɔkpa. Bʋdɛ mʋ́ bwɛ ɛ pʋdunka sika ɔkpa lalahɛsʋ tsu aha wa. 12 Kretafɔ amʋ onuto yebi ɔhapʋ ɔkʋ kʋraa lɛblɩ ɔbɛɛ, “Afunupʋ, mbwɩkɩta-atɔ, apotsuapʋ pʋ́ awʋlɩyɔpʋ Kretafɔ bʋgyi.” 13 Ɔnɔkwalɩ asʋn anfɩ gyi. Mʋ́ sʋ kina ha amʋ́ kinkiinkin, mɛnɩ amʋ́ Kristo hogyi ɔnɔ bɔ́wa ɔnlɩn. 14 Abʋsi Yudafɔ ɔtɛ nu, si aha amʋʋ bakina ɔnɔkwalɩ amʋ atosunahɛ ɛsʋ gyi. 15 Ɔha ánɩ́ mʋ ɩwɩ lɛtɩn Bulu ansɩtɔ a, togyitɔ ɩwɩ lɛtɩn ha mʋ. Tamɛ tɔtɔ ɩwɩ mɛtɩn ha lalahɛ ɔbwɛpʋá ɔtamahɔ Yesu gyi. Lɛlɛ mʋ́ a, mʋ agywɩɩn layinta, mʋ klʋn ɛ ɩlasi mʋ ɩpɔn ha sʋ ɔtamabɩ yile ntɛ lalahɛ. 16 Bʋtɔpʋ ɔnɔ blɩ bɛɛ bʋyin Bulu, tamɛ amʋ́ bwɛhɛ losuna ánɩ́ bʋmeyin mʋ. Bʋbʋ Bulu nyanya, bʋtamabu mʋ, bʋtamatalɩ bwɛ ɩtɔ wanklaan kʋkʋʋkʋ ɛ.