Asʋn Dunkahɛ
1
Nɩ fʋdekleá fɛ́bɩ Bulu tsɩa: Gyu. 14:14-17; 17:22-31; Rom. 1:18-23; 11:33-36; 1 Ko. 8:4-6; Mar. 12:29-30; Yoh. 4:23-24; 1 Ti. 1:17; 6:15-16; Heb. 4:13; 10:30-31; Yak. 1:17; 1 Pe. 1:14-17; 1 Yoh. 1:5; 4:7-12; 4:16; 2 Ko. 1:3; Yuda 24-25; Atɔlɛ. 4:8-11; 15:3-4.
Nɩ fʋdekleá fɛ́bɩ Bulu mʋ Bi Yesu Kristo tsɩa: Yoh. 1:1-18; Flp. 2:5-11; Kol. 1:15-20; 2:9-10; Heb. 1:1-14; Rom. 1:3-4; 2 Ko. 4:4-6; Luk. 1:26-38; Gal. 4:4-5; Mat. 16:13-17; Yoh. 5:19-29; 6:35-40; 11:25-27; 14:5-11; 17:1-5; 20:26-31; Gyu. 3:13-16; 4:10-12; 1 Yoh. 2:1-2; 5:20; Atɔlɛ. 19:11-16.
Nɩ fʋdesusuá Bulu tamakɩ fʋ: 1 Yoh. 4:9-10; Rom. 5:8; Yoh. 3:16; 1 Ti. 2:3-6; 2 Pe. 3:9.
Nɩ fʋdesusuá fʋmɔkʋbwɛ lakpan kɩ: Rom. 3:10-12; 3:23-24; 5:12; Gal. 3:22; 1 Yoh. 1:8-10; Yoh. 3:18-20; 3:36; Gyu. 17:30-31; Kol. 3:5-10; Rom. 6:23; Gal. 6:7-8; 2 Te. 1:7-9; 1 Pe. 4:3-5; Atɔlɛ. 20:11-15.
Nɩ fʋdesusu fɛɛ, Bulu mɔ́kʋsi fʋ lakpan kie fʋ: Gyu. 5:31; 10:43; 26:18; Efe. 1:7; Kol. 1:13-14; 2:13-14; 1 Ti. 1:15-16; Heb. 10:17-18; 1 Yoh. 1:8-10.
Nɩ fʋdekleá Yesu ɔhɔ fʋ nkpa: Yoh. 1:12; 3:15-18; 3:36; 14:6; 20:31; Gyu. 4:12; 16:30-31; Rom. 3:20-22; 10:9-10; Gal. 2:16; Efe. 2:8-9.
Nɩ ɩmɔkʋwankɩ fʋá fʋbʋ nkpa ánɩ́ ɩtamata: Yoh. 3:1-16; 5:19-29; 11:25-26; 14:6; 17:2-3; 20:31; Rom. 8:10-17; 2 Ko. 5:17; Efe. 2:1-6; Kol. 2:13; Tito 3:4-7; 1 Yoh. 5:11-13.
Nɩ fʋdekleá fɛ́bɩá ilehian ánɩ́ fɔ́bɔ mpaɩ: Mat. 6:5-13; 7:7-11; 14:23; 18:19-20; Mar. 1:35; 11:24-25; Luk. 5:16; 6:12; 18:1-8; 21:36; Yoh. 14:13-14; 15:7; 16:23-24; Rom. 8:26-27; 12:12; Efe. 6:18; Flp. 4:6-7; Kol. 4:2; 1 Te. 5:17; 1 Ti. 2:1-4; 2:8; 4:4-5; Heb. 4:16; 10:19-22; Yak. 1:5-8; 4:2-3; 5:13-18; 1 Pe. 4:7; 1 Yoh. 3:21-22; 5:14-15.
Nɩ fʋdekleá fʋbɩ tɔá sʋá fɔ́bɔ mpaɩ a, kla mpaɩ anfɩ aha anfɩ bɔbɔ: Luk. 11:1-4; 22:32; 22:39-45; Yoh. 17:1-26; Gyu. 4:24-31; 16:25; Rom. 1:9-10; 10:1-2; 15:30-33; 2 Ko. 12:7-10; Efe. 1:15-20; 3:14-21; 6:19-20; Flp. 1:3-5; 1:9-11; Kol. 1:9-12; 4:3-4; 1 Te. 3:9-13; 2 Te. 1:11-12; 3:1-2; Heb. 5:7; 7:25.
Nɩ ɩkplan ntɛ asʋn wunhɛ ɩtʋ fʋ: Rom. 8:18-25; 8:28; 8:35-37; 12:12; 2 Ko. 1:3-5; 4:16-18; Yak. 1:2-4; 1 Pe. 1:3-9; 2:19-23; 5:8-10.
Nɩ fʋdɛlɔ: Mat. 4:23-25; 9:35; 11:2-5; Gyu. 3:1-6; 8:4-8; 19:11-16; 28:8-9; 1 Ko. 12:9; 12:29-30; 2 Ko. 12:7-10; 1 Ti. 5:23; 2 Ti. 4:20; Yak. 5:14-15.
Nɩ fʋdɛ lowu ifu nya: Yoh. 6:39-40; 11:17-27; 14:1-4; Rom. 8:38-39; 14:7-9; 1 Ko. 15:12-58; 2 Ko. 5:1-10; Flp. 1:20-24; 1 Te. 4:13-18; Heb. 2:14-15; Atɔlɛ. 14:13; 21:1-4; 22:1-5.
Nɩ fʋdekleá fɛ́bɩ Okristoyin tsiatɔ: Yoh. 13:34-35; Rom. 12:9-13; Gal. 5:22-26; Efe. 4:25-32; Kol. 3:12-17; 1 Te. 5:12-22; Tito 2:11-14; Yak. 3:13-18; 2 Pe. 1:3-9.
Nɩ fʋdekleá fɛ́bɩá ɩma alɛá fɔ́bwɛ tɔkʋ: Rom. 1:18-32; 1 Ko. 6:9-11; Gal. 5:19-21; Efe. 5:3-5; Kol. 3:5-10; Yak. 4:17; 1 Pe. 4:3; 1 Yoh. 2:15-17; 3:4-5.
Nɩ fʋkɩá fʋmetsie nkpa alɩá Bulu dekle: Yoh. 14:16-23; 1 Ko. 10:13; Efe. 3:20-21; Flp. 1:6; 4:13; Kol. 1:11-12; 1 Te. 5:23-24; Heb. 13:5-6; 1 Yoh. 5:3-5.
Nɩ fʋ Okristoyin bwɛ sʋ aha bʋdɩn fʋsʋ: Mat. 5:10-12; Mar. 13:9-13; Luk. 12:4-9; Yoh. 15:18-21; 16:1-4; Gyu. 5:41; Rom. 8:35-37; 12:14, 17-21; 1 Ko. 4:11-13; 2 Ko. 4:8-12; 12:10; Flp. 1:28-29; 2 Te. 1:4-8; 2 Ti. 3:10-13; Heb. 10:32-39; 12:3-4; 1 Pe. 3:13-17; 4:12-19; Atɔlɛ. 2:10.
Nɩ fʋkɩá mehian ánɩ́ fʋa ahogyipʋ mléfia tsukʋlɛ: Mat. 18:19-20; Gyu. 2:41-47; Rom. 12:4-8; Efe. 1:22-23; 4:11-16; Kol. 3:15-17; 1 Ti. 4:13; Heb. 10:24-25.
Nɩ ɔkʋ ɔpʋ lalahɛ gyi fʋ: Mat. 6:12-15; 18:21-35; Mar. 11:25; Luk. 17:3-4; Rom. 12:17-21; Efe. 4:31-32; Kol. 3:13.
Nɩ fʋtsia oklu ntɛ ɔka: 1 Ko. 7:1-16; Efe. 5:21-33; Kol. 3:18-19; Tito 2:3-5; Heb. 13:4; 1 Pe. 3:1-7; Mat. 5:31-32; 19:3-9; Luk. 16:18; Rom. 7:2-3.
Nɩ ɩdɛ fʋ bwɛá fʋa ɔtsɩá omegyi fʋ tsiaba mlɛ́dɩ: Mat. 5:27-28; Yoh. 8:2-11; Rom. 13:8-10; 1 Ko. 6:9-20; Gal. 5:19; Efe. 5:3; Kol. 3:5-6; 1 Te. 4:1-8; Heb. 13:4; Yuda 7.
Nɩ fʋbʋ abi: Efe. 6:1-4; Kol. 3:20-21; 1 Ti. 3:4-5.
Nɩ fʋ akwɩɩpʋ bʋtsie nkpa: Mat. 15:3-6; Efe. 6:1-3; Kol. 3:20; 1 Ti. 5:4-8.
Nɩ fowun ɔkʋá olehian mbʋa: Mat. 7:12; 25:31-46; Luk. 3:10-11; 6:38; Gyu. 11:27-30; 1 Ko. 10:24; 2 Ko. 8:1-15; 9:1-15; Gal. 6:9-10; Flp. 4:14-19; Heb. 10:24; 13:1-3; 13:16; Yak. 1:27; 2:15-16; 1 Yoh. 3:16-18.
Nɩ ɩdɛ fʋ bwɛ fɛ fʋbwɛ lakpan: Mat. 6:13; 26:41; 1 Ko. 10:13; Heb. 2:18; 4:14-16; Yak. 1:12-15.
Nɩ fabwɛ lakpan: Luk. 15:11-24; Rom. 6:1-23; 1 Yoh. 1:9-2:2; Yak. 4:7-10; Atɔlɛ. 3:19-20; Heb. 12:1-2.
Nɩ fʋdɛ Ɔbʋnsam ntɛ ɔŋɛ lalahɛ ifu nya: Mat. 4:1-11; 6:13; Luk. 22:31-32; Yoh. 17:14-19; Rom. 16:19-20; 1 Ko. 16:13; 2 Ko. 12:7-10; Efe. 3:20-21; 6:10-18; 1 Te. 3:5-8; 2 Te. 3:3; Yak. 4:7-8; 1 Pe. 5:8-11; 1 Yoh. 4:4; Atɔlɛ. 12:7-12.
Nɩ ɔkʋ laha ɔblɔ dɛ fʋ: Gal. 5:22-23; Efe. 4:26; Kol. 3:8; 3:13; Yak. 1:19-20.
Nɩ ɩwɩtsu bʋ fʋtɔ: Mat. 5:3-12; 18:1-5; Luk. 14:7-11; 18:9-14; Rom. 12:16; 1 Ko. 4:7; 2 Ko. 10:17-18; Efe. 4:2; Kol. 3:12-13; Yak. 4:6; 4:13-16; 1 Pe. 5:5-7.
Nɩ fʋ tɔɩtɔ ɩma anulɛ: Efe. 4:29; 5:4; Flp. 4:8; Kol. 3:8; 1 Ti. 4:12; Yak. 1:26; 3:9-10.
Nɩ ɩdɛ fʋ bwɛá fʋwa ofunu: Efe. 4:25; Kol. 3:9; 1 Pe. 3:10; Yoh. 8:44; Atɔlɛ. 21:8; 22:15.
Nɩ aha bʋdekleá fʋa amʋ́nyɔ mlɔ́bʋ nta: Rom. 13:13; 1 Ko. 5:9-11; 6:9-10; Gal. 5:19-21; Efe. 5:18; 1 Ti. 3:1-3; Tito 1:7; 1 Pe. 4:3-5.
Nɩ fʋ ansɩ dɩn fʋ atonyahɛsʋ: Mat. 6:19-21; 6:24-34; Luk. 12:13-21; 12:32-34; Gyu. 20:35; 1 Ti. 6:6-10; 6:17-19; Heb. 13:5-6.
Nɩ aha bʋdekleá fʋsum ɩkpɩ: Mat. 4:10; Gyu. 17:22-31; 1 Ko. 5:11; 6:9-11; 8:1-13; 10:1-22; 2 Ko. 6:14-18; Gal. 5:19-21; 1 Te. 1:9-10; 1 Yoh. 5:21; Atɔlɛ. 21:8; 22:15.
Nɩ fʋdekleá fɛ́bɩ alɩá fɔ́pʋkɩta mlɩ nkpa agyapʋ: Mat. 22:15-22; Rom. 13:1-7; 1 Ti. 2:1-4; Tito 3:1; Heb. 13:17; 1 Pe. 2:13-17.