Ɔwʋlʋá Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Romafɔ
1
Mɩ Yesu Kristo osumbi Paulo dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ mlɩ Romafɔ. Bulu lɛtɩ mɩ ɔbɛɛ, mbɔbwɛ mʋ sumbi ɔyɔpʋ. Ɔlɛlɛ mɩ yaɩ ánɩ́ nɛ́da mʋ asʋn wanklaan amʋ ɔkan.
Bulu lɛhɩɛ asʋn wanklaan anfɩ yaɩ tsʋn mʋ ɔnɔsʋ atɔɩpʋsʋ dodoodo, bɔwanlɩn mʋ́ wa mʋ asʋn wanlɩnhɛ amʋtɔ. Asʋn wanklaan amʋ ɩlɔtɔɩ tsu mʋ Bi, ogyi anɩ Wie Yesu Kristo ɩwɩ. Anyankpʋsa ɔkpasʋ a, ɔlɛlɩn Owie Dawid abusuantɔ. Bulu lɛlɛ suna ánɩ́ lɛlɛ mʋ Bi nɩ. Ɔlɔtsʋn Ɔŋɛ Wankɩhɛ tumitɔ kʋsʋa mʋ tsu afulitɔ. Mʋgyi anɩ Wie Yesu Kristo. Ɩna mʋsʋ Bulu lawa awɩtɔlɛ lɛ mɩ mʋ sumbi ɔyɔpʋ, mɛnɩ nɛ́kpa ɔmá bambasʋfɔ bɔ́hɔ mʋ gyi, nu mʋ ɔmɛ. Mlɩ Romafɔ anfɩ Bulu latɩ ɔbɛɛ, mlɩbɔbwɛ Yesu Kristo klɛ ɛ mlɩbʋ mʋ́tɔ.
Ɩnɩ sʋ mɩ Paulo ndɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ mlɩá mlɩbʋ Roma fɛ́ɛ́. Bulu lahɩɛ dwɛ mlɩ, tɩ mlɩ pʋ mlɩ bwɛ mʋ aha. Ndɛ anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo kokoli mbɛɛ, bʋgyi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Paulo Bulu Ɩpanda
Gyankpapʋ a, nna Yesu Kristosʋ ndɛ mɩ Bulu ɩpan da mlɩtɔ okugyiɔkʋ nwunsʋ. Tsufɛ mlɩ Kristo hogyi sʋ mlɩ ɩdá dɛ ɔyɩtɔ fɛ́ɛ́. Napʋ mɩ klʋn fɛ́ɛ́ ndɛ Bulu sum tsʋn mʋ Bi Yesu ɩwɩ asʋn wanklaan ɔkan amʋʋ ndɛda amʋsʋ. Obégyi mɩ adansɩɛá ntɛkaɩn mlɩsʋ bregyibrɛá ndɛ mpaɩ bɔ. 10 Ntetsia kokoli mʋ ekekegyiɛkɛ mbɛɛ, otsula finki ɔkpa ha mɩ, antalɩ bɛsɩna mlɩ nkɛ anfɩtɔ. 11 Tsufɛ ɩdɩn mɩ ɔwɔlɩá mɩa mlɩnyɔ abéfia, mɛnɩ nɛ́bɛha mlénya Ɔŋɛ Wankɩhɛ atokiehɛá ɩbɔ́wa mlɩ ɔwʋnlɩn. 12 Mʋ́a ndɛblɩ gyi, nɩ nɛba mlɩ wa a, mɩ hogyi bɔ́wa mlɩ ɔwʋnlɩn, mlɩ klɛ ɛ ɩbɔ́wa mɩ ɔwʋnlɩn.
13 Mɩ apio, ndekleá nɛ́ha mlɩ bɩ ánɩ́ nabwɛbwɛbwɛ agywɩɩn ánɩ́ nɛ́bɛsɩna mlɩ, tamɛ tɔkʋ dɛ mɩ ɔkpa tin bɔfʋn ndɛ. Ndekleá nɛ́ba ɩnʋ bɔtɔɩ kpla aha, mɛnɩ bɔ́hɔ Yesu gyi, fɛ alɩá naha aha bahɔ mʋ gyi ɔmá bambatɔ. 14 Ɩnɩ gyi tɔá ilehian ánɩ́ nɔ́bwɛ aha fɛ́ɛ́tɔ nɩ. Ilehian ánɩ́ nɔ́bwɛ mʋ́ Grikifɔ pʋ́ ɔblɩ bamba ablɩpʋ, atɩansɩpʋ pʋ́ aha mimlahɛ fɛ́ɛ́tɔ. 15 Ɩnɩ sʋ mɩ ansɩ lapɛá nɛ́bla mlɩ aha ánɩ́ mlɩbʋ Roma wulutɔ ɛ asʋn wanklaan amʋ.
Bulu Asʋn Wanklaan Amʋ Tumi
16 Bulu asʋn wanklaan amʋ ɩma mɩ pɛlɩ. Tsufɛ mʋ́gyi Bulu tumiá ɔdɛpʋhɔ ɔhagyiɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ Kristo gyi nkpa nɩ. Yudafɔ gyankpa, asa aha ánɩ́ bʋmegyi Yudafɔ bʋbuo. 17 Tsufɛ asʋn wanklaan amʋtɔ Bulu lɛlɛ alɩá ɔtɔbwɛ ɔha yile ɔbwɛpʋ suna. Mʋ́ ɔsʋ-asɩ fɛ́ɛ́ ɩlɩɩ hogyisʋ. Ɩnɩ Bulu asʋn wanlɩnhɛ amʋ lɛblɩ nɩ. “Ɔha ánɩ́ mʋ hogyi sʋ Bulu latsu mʋá mʋ asʋn da ɔkpa obénya nkpa.”
Lakpan Ɔbwɛpʋ Ɔhagyiɔha Gyi Bulu Ansɩtɔ
18 Bulu lɛlɛ mʋ ɔblɔ suna tsu ɔsʋsʋ. Olenya ɔblɔ aha ánɩ́ bʋtamanya mʋ ifu, bʋdɛ lalahɛ bwɛ, bapʋ amʋ́ owuntɔlɩn bʋdɛ Bulu asʋn ánɩ́ igyi ɔnɔkwalɩ ɔkpa tin. 19 Bulu ɔbɛ́bɩtɩ amʋ́ ɩsʋ. Tsufɛ tɔá ilehian ánɩ́ bɛ́bɩ tsu Bulu ɩwɩ ɩda amʋ́ ansɩtɔ dodo. Bulu onuto lɛlɛ mʋ́ ɔwan suna amʋ́. 20 Ɩbʋ mʋ́tɔá ɔhaa tamawun Bulu tumiá ɩtamata pʋ́ alɩá ogyi. Tamɛ tsu brɛá Bulu lɔbwɛ ɔyɩ ɔpá a, mʋ tsiatɔ meŋain. Tsufɛ mʋ atɔ bwɛhɛ lɛlɛ mʋ́ suna wanklaan ánɩ́ aha bɛ́talɩ wun mʋ́, pʋbɩ mʋ. Ɩnɩ sʋ ɔhaa má ɔnɔ kʋkʋ lɛ. 21 Bʋyin Bulu, tamɛ bʋmɔwa mʋ numnyam ánɩ́ iletsia mʋ, bʋmɔpʋ ɩpan kʋkʋ ɛ ha mʋ. Mboun tɔá ɩma asɩ bʋtɔgywɩɩn tsu Bulu ɩwɩ. Bʋtamatra nu mʋ asʋn amʋ asɩ. Basin okluntɔ. 22 Bʋtɛkɩ amʋ́ ɩwɩ bɛɛ bɛtɩn ansɩ, tamɛ bemimla. 23 Basi Bulu ɔkɩankpapʋ amʋ tswɩ, yɔ bʋdɛ ɩkpɩá bʋma nkpa sum. Bɔpwɛ amʋ́, ntɛ sre amʋ́ fɛ nyankpʋsa ánɩ́ otowu, ntɛ mbubwi, ntɛ mbwɩ pʋ́ awɔ akʋ.
24 Ɩnɩ sʋ Bulu ladamli ɔma ha amʋ́, basi bʋdɛ atɔ lalahɛá bʋdekle tsu amʋ́ klʋntɔ bwɛ. Amʋ́a amʋ́ aba bʋdɛ ɩwɩ sʋpa. 25 Bʋtamatra hɔ Bulu ɔnɔkwalɩ amʋsʋ gyi. Asʋn ánɩ́ ɩma mʋ́tɔ mboun bʋdehogyi. Ɩnɩ sʋ bayɔ bʋdɛ Bulu atɔ bwɛhɛ mboun sum, si atɔ fɛ́ɛ́ Ɔbwɛpʋ amʋ onuto. Kanfʋ letsia mʋ brɛ fɛ́ɛ́! Amen.
26 Amʋ́ bwɛhɛ anfɩ sʋ Bulu lɛdamli ɔma ha amʋ́, bʋna bʋdɛ hakpanla bwɛ. Amʋ́ atsɩ kʋraa besi ayin wa dɩ, fɛ alɩá ɩda yaɩ, amʋ́ wʋlɛwʋlɛ bʋda aba wa. 27 Alɩ kɛn ayin ɛ besi atsɩ wa dɩ fɛ alɩá bʋtɔbwɛ mʋ́ yaɩ, bʋda aba wa nɩ. Hakpanla anfɩ bwɛ sʋ Bulu lɛbɩtɩ amʋ́ ɩsʋá ɩlɛkana ha amʋ́, bʋdɛ mʋ́ wun.
28 Ɩnɩá bakina Bulu bɩ sʋ a, Bulu ladamli ɔma ha amʋ́, bʋdɛ asʋkpan susu, bʋdɛ tɔá ɩma alɛá ɔha ɔbɔ́bwɛ bwɛ. 29 Lalahɛ sɔɔn bʋ amʋ́tɔ. Ɩkʋ gyi; lakpanbwɛ, opotsuawa, olu, ɔnsɩpɛ, ahamɔ, mblɩkpɛ, ahamlɛ, agywɩɩn lalahɛ bwɛ pʋ́ ahatsii. 30 Ɔnɔtɩn, Bulu asʋnkina, atɔmábu, ɩwɩtsu, ɩwɩ adabi da. Lakpan ɔkpagya, akwɩɩpʋsʋ kʋsʋlɩɩ. 31 Bʋtamagywɩɩn, bʋtamagyi amʋ́ asʋn blɩhɛsʋ. Bʋtamadwɛ aha, bʋtamawun aha nwɛ. 32 Ɩnɩá bʋyin ánɩ́ Bulu mbla amʋ losuna ánɩ́ ɔha ánɩ́ otsia atsiabi anfɩ odu obówu o a, megyi ɩnɩ anfɩ nkʋlɛ bʋdɛbwɛ. Bʋtra bʋdɛ lalahɛ abwɛpʋ ɛ atɛtɔ-ɔnlɩn wa dɩnka mʋ́sʋ.