Atɔá Bɛlɛ Suna
Yohane
1
Ɩnɩ gyi atɔá Bulu lɛha Yesu Kristo lɛlɛ suna mʋ asumpʋ tsu tɔá ɩbɛ́ba nkɛ anfɩtɔ ɩwɩ nɩ. Yesu lɔwa Bulu-ɔbɔpʋ lɛba bɛlɛ mʋ́ suna mʋ osumbi Yohane. Yohane legyi togyitɔá olowun ɩwɩ adansɩɛ. Olegyi Bulu asʋn amʋ pʋ́ asʋn ánɩ́ Yesu Kristo lɛbla mʋ fɛ́ɛ́ ɩwɩ adansɩɛ ɔnɔkwalɩsʋ. Bulu obóyula ɔha ánɩ́ ɔtɛkla mʋ ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ asʋn wanlɩnhɛ anfɩ suna Kristo ɔpasua amʋ. Obóyula aha ánɩ́ bʋtonu asʋn amʋ, gyi dɩnka mʋ́sʋ ɛ, tsufɛ mʋ́ fɛ́ɛ́ babɩ lafʋn ta.
Kristo Ɔpasua Asienɔ Amʋ Itsiaha
4-5 Mɩ Yohane dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ Kristo ɔpasua asienɔá mlɩbʋ Asia ɔmátɔ.
Ɔha amʋʋ oletsia, ɔbʋ ɩnʋ, ɔbɛ́laba amʋ mʋa Ɔŋɛ asienɔá bʋlɩɩ mʋ owie obia ansɩtɔ pʋ́ Yesu Kristo bʋgyi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii. Mʋgyi ɔdansɩyin ɔnɔkwalɩpʋ, ogyankpapʋá ɔlɔkʋsʋ tsu afulitɔ, ɔyɩtɔ awie fɛ́ɛ́sʋ ogyipʋ.
Mʋtɔdwɛ anɩ, ɔlɔpʋ mʋ obugya ka anɩ nwunsʋ ɩkɔ, si anɩ lakpan kie anɩ. Alabwɛ anɩ mʋ iwie ogyikpa pʋ́ mʋ igyi ahapʋá abósum mʋ Sɩ Bulu. Numnyam mʋ́a tumi ɩbwɛ mʋ klɛ brɛ fɛ́ɛ́! Amen.
Kɩ! Ɔna nwʋlʋtasʋ ɔba! Ɔhagyiɔha obówun mʋ. Aha amʋʋ bɔwɔ mʋ pɩa amʋ kʋraa bówun mʋ. Mʋ sʋ ɔyɩtɔ aha fɛ́ɛ́ bósu kʋklʋkʋʋ. Alɩ ɩbɛ́ba nɩ!
Anɩ Wie Bulu lɛblɩ ɔbɛɛ, “Mɩgyi Alfa mʋ́a Omega. Otumipʋ amʋʋ oletsia, ɔbʋ ɩnʋ, ɔbɛ́ba amʋ nɩ.”
Kristo Lɛ Suna
Mɩ, mlɩ pio Yohane nɩ. Mɩa mlɩnyɔ dɛ ipian wun Yesu pʋ́ Bulu iwiegyi amʋ sʋ, anɩdɛ ɩklʋn nya lɩɩ kinkin. Bulu asʋn ɔkanda pʋ́ Kristo ɩwɩ asʋnblɩ sʋ balɛ mɩ ya Patmo ɔpʋ nsɩnɛ ɔsʋlʋsʋ. 10 Ɛkɛ ɔkʋá igyi anɩ Wie ɛkɛ a, Bulu Ɔŋɛ lɛba mɩsʋ. Nonu ɔmɛ kʋ, ɩlɛlɩn kʋklʋkʋʋ fɛ ɔkpɛ ɔtsawʋlɛ pɛ mɩ ɔma. 11 Ɔmɛ amʋ ɔbɛɛ, “Wanlɩn tɔá fʋdewun wa ɔwʋlʋtɔ, afʋpʋya Kristo ɔpasua asienɔ, bʋgyi Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia pʋ́ Laodikea.”
12 Brɛá nɛdamli mbɛɛ, ankɩ ɔha ánɩ́ ɔdɛ mɩ asʋn bla a, nowun sika pɛpɛ ɔkandɩɛ-oyiá ɩbʋ abambi asienɔ. 13 Ɔha ɔkʋá ɔlɛlɩan Nyankpʋsa-Mʋ-Bi amʋ lɩɩ ɔkandɩɛ-oyi amʋ nsɩnɛ. Ɔlɔwa liga, ɔlɔpʋ sika pɛpɛ ɔfɛ tsan mʋ kantɔ. 14 Mʋ nwun pʋ́ mʋ imi fɛ́ɛ́ lofuli fɛ opuli mputɔ ntɛ ɔhrada. Mʋ ansibi aklambi ɛ lɔwankɩ fɛ ogya mpɩmpɩ. 15 Mʋ ayabi dɛ ogya kpa fɛ kɔbrɩá bafwɩ mʋ́ lɛ ogyatɔ ɩnʋnʋ. Mʋ ɔmɛ idetsula fɛ ntsuá ɩdɛkpa yi. 16 Ɔdɛ ntsrakpabi asienɔ mʋ gyɔpɩtɔ. Ɔdayi ɩya anyɔ klakla lɛdalɩ tsu mʋ ɔnɔtɔ. Mʋ ansɩtɔ ɩhɩɛ dɛwankɩ fɛ ɔpawi. 17 Brɛá nowun mʋ a, nemli bun mʋ ayabiasɩ fɛ ɔha wuhɛ, tamɛ ɔlɔpʋ mʋ gyɔpɩ ɩbɩ dɩnka mɩsʋ, blɩ ɔbɛɛ, “Mánya ifu! Mɩgyi Ogyankpapʋ mʋ́a Ɔtrahɛ amʋ nɩ. 18 Mɩgyi ɔkɩankpapʋ amʋʋ nowu amʋ nɩ. Kɩ, mbʋ nkpa brɛ fɛ́ɛ́! Mbʋ tumi lowu mʋ́a afulitɔsʋ.
19 “Wanlɩn tɔá fawun bɔtsʋn, mʋ́á ɩdɛba sei pʋ́ mʋ́á ɩbɛ́ba ɔma wa ɔwʋlʋ amʋtɔ. 20 Ntsrakpabi asienɔ amʋʋ fowun mɩ gyɔpɩtɔ pʋ́ sika pɛpɛ ɔkandɩɛ-oyi abambi asienɔ amʋ asɩ nɩ. Ntsrakpabi asienɔ amʋ igyi ɔpasua asienɔ amʋ abɔpʋ. Ɔkandɩɛ-oyi abambi asienɔ amʋ ɛ gyi ɔpasua asienɔ amʋ.