Ɔwʋlʋá Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Filipifɔ
1
Itsiaha
Mɩ Paulo pʋ́ anɩ pio Timoteoá anɩgyi Kristo Yesu asumpʋ dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ mlɩ Bulu aha ánɩ́ mlɩbʋ Filipi wulutɔ, mlɩa Yesu Kristo mlɩlabwɛ kʋlɛ. Mlɩa mlɩ ɔpasua ahandɛ pʋ́ amʋ́ abʋapʋ fɛ́ɛ́ anɩdɛ mʋ́ wanlɩn sɩsɩ.
Anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo bʋgyi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Paulo Atɔkʋlɩ Pʋ́ Ɩpanda
Ntɛda mɩ Bulu ɩpan nɩ nɛkaɩn mlɩsʋ bregyibrɛ. Bregyibrɛá ndɛ mpaɩ bɔ ha mlɩ fɛ́ɛ́ a, ansɩ tegyi mɩ. Tsufɛ tsu ɛkɛá mlɩlɔtsɔ asʋn wanklaan amʋ nu a, mlɩdɛ anɩ tsa anɩdɛ mʋ́ ɔkan da bɔtʋ ndɛ. Nyin ánɩ́ Bulu amʋʋ olefi agyʋma wanklaan amʋ asɩ mlɩtɔ amʋ kɛn ɔbɔ́yɔ mʋ́sʋ alɩɩ yɔfʋn Kristo Yesu ɔbakɛ amʋ. Ɩlɛkana ánɩ́ nósusu mlɩ fɛ́ɛ́ ɩwɩ alɩ, tsufɛ ntɛhɩɛ dwɛ mlɩ. Ɩnɩá nda obu, ntɛ ndɛkɔ asʋn wanklaan amʋ nwunsʋ, mlɩlɩɩ mɩ ɔma a, anɩ fɛ́ɛ́ Bulu dɛ bʋalɛ gyi. Bulu yin ánɩ́ ntosusu mlɩ ɩwɩ, ntɛhɩɛ dwɛ mlɩ fɛ alɩá Kristo Yesu tɔdwɛ mlɩ.
Ndɛ Bulu kokoli mbɛɛ, ɔha amlɩdwɛ aba dʋn alɩ, amlɩtɩn ansɩ, nu asʋn amʋ ɛ asɩ wanklaan, 10 mɛnɩ mlɛ́bɩ tɔá ɩhɩɛ ɩbʋ alɛ. Amlɩtsia nkpa ánɩ́ mʋ́ ɩwɩ lɛtɩn, ɔlala ɩma mʋ́ ɩwɩ alɩɩ yɔfʋn ɛkɛá Kristo ɔbɛ́laba. 11 Yesu Kristo ɔha mʋ yilebwɛ ɩbʋla mlɩtɔ, fɛ alɩá oyi toswie abi; ɩpʋ numnyam mʋ́a kanfʋ ha Bulu.
Paulo Ɩkantɔdɩ Lɛha Bulu Asʋn Lɛklɛɩ
12 Mɩ apio, ilehian ánɩ́ mlɛ́bɩá ɩkplan anfɩ ɩlatʋ mɩ anfɩ laha asʋn wanklaan amʋ laklɛɩ tsɩa. 13 Tsufɛ ɔhagyiɔha ánɩ́ ɔbʋ nfɩ, pʋ́ ɩsa akɔpʋá bʋtogyo owie woyi aná fɛ́ɛ́ babɩ ánɩ́ Kristo-buo sʋ nda ɩkantɔ. 14 Mɩ ɩkantɔdɩ sʋ apio tsɔtsɔɔtsɔ bapʋ ansɩ dɩnka anɩ Wiesʋ. Bʋhɩɛ bʋdɛ klʋn wa da asʋn wanklaan amʋ ɔkan, ifu mɛdɛ amʋ́.
15 Ɩbʋ mʋ́tɔá mɩ ɩwɩ olu pʋ́ mɩ ɩwɩ ahin sʋ akʋ bʋdɛ Kristo ɩwɩ asʋn amʋ ɔkan da. Tamɛ amʋ́ akʋ ɛ balɛ klʋntɔ bʋdɛ mʋ́ bwɛ. 16 Alɩ aha anfɩ bʋdɛpʋ mɩ ɩwɩ ɔdwɛ da asʋn wanklaan amʋ ɔkan. Tsufɛ bʋyin ánɩ́ Bulu lɔpʋ mɩ ba nfɩá mbɛprɩ mʋ asʋn amʋ nwun. 17 Aha amʋʋ bʋmɛdɛ Kristo ɩwɩ asʋn amʋ ɔkan da tsu amʋ́ klʋntɔ amʋ mʋ́ a, amʋ́ nkʋlɛ inya sʋ bʋdɛ mʋ́ bwɛ. Nda ɩkantɔ, sʋ bʋdekleá béyinta mɩ ɩwɩ tsɩa.
18 Tamɛ ɩmɛdɛ mɩ han, nɩ yile sʋ bʋdɛ mʋ́ bwɛ o, lalahɛ sʋ o. Mʋ́á ɩdɛ mɩ hian gyi, banya bʋdɛ Kristo asʋn amʋ ɔkan da nɩ. Ɩnɩ sʋ ansɩ ɩhɩɛ dɛ mɩ gyi nɩ. 19 Tsufɛ nyin ánɩ́ mlɩ mpaɩ pʋ́ Yesu Kristo Ɔŋɛ amʋ ɔbɛ́kpa mɩ, nɛ́dalɩ ɩkplan anfɩtɔ. 20 Nhɩɛ nyin, mbʋ hogyiá mmɔ́ɔbwɛ tɔá ɩbɛ́ha pɛlɩ bɛ́kɩta mɩ. Mboun nɛ́tra wa ɩwɩ ɔwʋnlɩn, mɛnɩ nɩ lowu igyi o, nkpa igyi o, mɩ tsiatɔ fɛ́ɛ́ ɩbɔ́wa Kristo numnyam. 21 Tsufɛ nɩ ntsie nkpa a, ntsie ha Kristo. Nɩ nowu ɛ a, ɩbɔ́wa mɩ labi dʋn. 22 Tamɛ nɩ ntra ntsie ɔyɩtɔ a, négyi gyʋma ánɩ́ ɩbɔ́wa labi ha mɩ. Ɩnɩ sʋ mmowun mʋ́á nlɛ. 23 Nagyigya, tamɛ ɩbʋ mɩ alɛá néyetsia Kristo wa mboun. Mʋ́bʋ alɛ dʋn. 24 Tamɛ mlɩ sʋ ɩbʋ alɛá nétsia nkpa. 25 Nyin alɩ. Mʋ́ sʋ nétsia mlɩ wa abɔ́yɔ agyʋma amʋ, mɛnɩ mlɛ́dan, nya ansigyi mlɩ Kristo hogyi sʋ. 26 Mʋmʋ brɛá neyinki ba mlɩ wa a, mlénya ɔkpa kanfʋ Kristo Yesu, ɩtɔ amʋʋ alabwɛ ha mɩ amʋ sʋ.
27 Tɔá idehian sei gyi, mlɩha mlɩ tsiatɔ ɩkana Kristo asʋn wanklaan amʋ. Mʋmʋ nɩ nɛba mlɩ wa o, mmɛba o, nónuá mlɩlɩɩ kinkiinkin ɩkʋlɛbwɛtɔ; mlɩdɛ hogyi amʋʋ ɩbʋ asʋn wanklaan amʋtɔ amʋ ɛ nwun prɩ. 28 Mlɩmánya aha ánɩ́ bɔ́kʋsʋ lɩɩ mlɩsʋ ifu ɔkpa ɔkʋkʋsʋ. Mlɩ ɩklʋnwa ɩbɔ́bwɛ osuna ha amʋ́á Bulu onuto ɔbɛ́hɩ amʋ́ fɛ́ɛ́, tamɛ ɔbɔ́hɔ mlɩ mʋ́ nkpa. 29 Tsufɛ megyi Kristo hogyi nkʋlɛ sʋ Bulu lɔpʋha mlɩ. Mboun alɩá mlówun ipian ha mʋ ɛ. 30 Ɩsa amʋʋ mlɩlowun ánɩ́ ndɛkɔ amʋ kɛn mlɩdɛkɔ a. Mʋ́ kɛntɔ ntra mbʋ nɩ.