Ɔwʋlʋá Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Filemon
1
Itsiaha
1-2 Mɩ Pauloá nda obu Kristo Yesu sʋ pʋ́ anɩ pio Timoteo dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn. Anɩdɛ mʋ́ wanlɩn sɩsɩ fʋ anɩ pio ɔdwɛpʋ, fʋgyi anɩ agyʋmayɔba Filemon. Fʋa anɩ pio tsɩhɛ Apia mʋa anɩ agyʋmayɔba ánɩ́ ogyi ɩsa ɔkɔpʋ Arkipo mʋa Kristo ɔpasua amʋʋ bʋtefia fʋ woyitɔ amʋ fɛ́ɛ́. Anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo bʋgyi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Filemon Ɔdwɛ Pʋ́ Mʋ Hogyi
Opio Filemon, ntɛda Bulu ɩpan fʋ nwunsʋ bregyibrɛá ndɛ mpaɩ bɔ. Tsufɛ ndenu alɩá fʋdɛ Bulu aha fɛ́ɛ́ dwɛ, fʋdɛ anɩ Wie Yesu hogyitɔ kinkiinkin. Ndɛ Bulu kokoli mbɛɛ, ɔha afʋtalɩ bla aha fʋ hogyi ɩwɩ asʋn, mɛnɩ ɩbɛ́ha fónu ɩtɔ wanklaan ánɩ́ anɩlanya Kristo-buotɔ asɩ. Mɩ pio, ɔdwɛá fʋbʋ laha ansɩ dɛ mɩ onuto o gyi. Ɩlawa mɩ atɛtɔ-ɔnlɩn, tsufɛ fʋ awɩtɔlɛ laha Bulu aha klʋn ladɩ amʋ́ asɩ.
Paulo Ɩpabwii Onesimo Nwunsʋ
8-9 Ɩnɩ sʋ nɛ́talɩ wa klʋn kʋlɩ fʋ atɔ. Tɛkɩ mbʋ ɔkpa hɩɛ fʋ mbɛɛ, fʋbwɛ tɔá ilehian Kristo sʋ. Tamɛ ɔdwɛ amʋʋ mbʋ ha fʋ amʋ sʋ ndekleá nɔ́kʋlɩ fʋ mboun. Mʋ́ sʋ tsu mʋ́á mɩ oyin dɛhɛn Paulo, ngyi fʋ nyawie Yesu sʋ, sei nda obu dɛ fʋ kʋlɩ. 10 Ndɛ fʋ kokoli mbɛɛ, fʋwun mɩ biá nda obu asa nakwɩɩ mʋ, ogyi Onesimo nwɛ. 11 Mʋ ɩdá amʋ asɩ gyi ɔbʋ labi. Tɛkɩ ɔmɔwa labi ha fʋ brɛá ɔlɛsrɩ si fʋ, tamɛ sei mʋ́ ɔbʋ labi ha mɩa fʋnyɔ.
12 Ntɔdwɛ mʋ tsu mɩ klʋntɔ, tamɛ ndɛ mʋ yinkia sɩsɩ fʋ. 13 Tɛkɩ ndekleá nɛ́ha mʋ otsia fʋ otsiakpa mɩ wa nfɩ. Ɔtsa mɩ brɛ anfɩ nda obu Bulu asʋn wanklaan amʋ ɔkan da sʋ anfɩ. 14 Tamɛ mmedekleá nɔ́bwɛ tɔtɔ tsʋn fʋ ɔma. Mmedekleá nɛ́hɩɛ fʋ ɛ. Ndekleá itsu fʋ klʋntɔ.
15 Tsu mʋ́ fɛɛ, Onesimo lɛsrɩ si fʋ brɛ itinbitɔ, mɛnɩ ɔbɛ́la betsia fʋ wa brɛ fɛ́ɛ́. 16 Ɔtra omegyi ɔkpábi. Alamli opio ɔdwɛpʋ onutonuto ha mɩ. Mʋ́á ɩdʋn a, falanya ɔkpábi pʋ́ opio dʋn mɩ sei.
17 Mʋ́ sʋ nɩ fʋyin ánɩ́ fʋ ba gyi mɩ a, mʋmʋ kpla mʋ wa ɩwɩtɔ fɛ alɩá fɔ́bwɛ mɩ. 18 Nɩ ɔlɔpʋ ɩla kʋ gyi fʋ, ntɛ ɔdɛ fʋ ɩkɔ kʋ a, bu mʋ́ tswɩ mɩ. 19 Mɩ Paulo onuto lapʋ mɩ ɩbɩ wanlɩn ɩnɩ, “Nɛ́ka fʋ.” (Ɩma alɛá nɛ́blɩ mbɛɛ, fʋ onuto amʋ o a, mɩlɔhɔ fʋ nkpa.) 20 Ɩnɩ sʋ mɩ pio ɔdwɛpʋ, anɩ Wie sʋ wa labi ha mɩ. Ha klʋn ɩdɩ mɩ asɩ Kristo sʋ.
21 Nyin ánɩ́ fónu mɩ ɔmɛ bwɛ dɩnka tɔá nawanlɩnsʋ. Nyin ánɩ́ fɔ́bwɛ mʋ́ dʋn alɩ kʋraa. 22 Mʋ́ ɔma a, bɔ mbɔdɩ afʋla ɔdɩkpa yaɩ mɩ, tsufɛ ndɛ ɔkpa kɩá Bulu ɔbɔ́sɔ fʋ ɔnɔ, nɛ́ba mlɩ wa.
Ɩkla
23 Epafra ánɩ́ mɩa mʋnyɔ anɩda obu Kristo Yesu sʋ ɔha fʋ itsia. 24 Alɩ kɛn mɩ agyʋmayɔba Marko mʋa Aristarko pʋ́ Dema mʋa Luka ɛ bɛha fʋ itsia nɩ.
25 Anɩ Wie Yesu ogyi mlɩ bʋalɛ.