Asʋn Wanklaan Ánɩ́
Marko
Lɔwanlɩn
1
Asu Ɔbɔpʋ Yohane Bulu Asʋn Ɔkanda
(Mateo 3:1-12; Luka 3:1-18; Yohane 1:19-28)
Alɩ Bulu mʋ Bi Yesu Kristo ɩwɩ asʋn wanklaan amʋ ilotsua asɩ nɩ. Ɩlɛba mʋ́tɔ fɛ alɩá Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ Yesaia lɔwanlɩn wa mʋ ɔwʋlʋtɔ ɔbɛɛ,
“Kɩ, ndɛ obi wa gya fʋ nkpa.
Mʋ ɔbɛ́la ɔkpa ha fʋ nɩ.
Ɔkʋ dɛkplʋn dimbisʋ ɔbɛɛ,
‘Mlɩla anɩ Wie ɔkpa.
Mlɩtswii ɩkpa ha mʋ!’ ”
Asu Ɔbɔpʋ Yohane lɛba ɔdɛ aha asu bɔ, ɔdɛ Bulu asʋn ɔkan da Yudea dimbisʋ ɔbɛɛ, “Mlɩdamli klʋntɔ, amlɩsi lakpan bwɛ; Bulu osikie mlɩ, ambɔ mlɩ asu.” Aha botsu Yerusalem wulutɔ pʋ́ Yudea ɔmátɔ fɛ́ɛ́ ba mʋ wa. Bɛlɛ amʋ́ lakpan blɩ, ɔlɔbɔ amʋ́ asu Yordan ntsutso.
Yohane lɔwa kpɔsɔ-imi atadɩɛ, ɔlɔpʋ ɔwʋlʋ-kpakpa ɔfɛ klɩ mʋ́sʋ. Atsantsankʋ pʋ́ ɔkwɛn otegyi. Oletsia da asʋn amʋ ɔkan, blɩ ɔbɛɛ, “Ɔkʋá ɔdʋn mɩ bʋ ɔma ɔba. Mmɔfʋn ánɩ́ nógyonka sankɩ mʋ ntʋkʋta ɔfɛ kʋraa. Mɩ mʋ́ a, ntsu ndɛpʋbɔ mlɩ asu, tamɛ mʋ mʋ́ ɔbɔ́pʋ Ɔŋɛ Wankɩhɛ bɔ mlɩ asu.”
Yesu Asubɔ Pʋ́ Mʋ Ɩsɔkɩ
(Mateo 3:13—4:11; Luka 3:21-22; 4:1-13)
Nkɛ amʋtɔ a, Yesu lotsu Nasaret, wuluá ɩbʋ Galilea ɔmátɔ ba Yohane wa, Yohane lɔbɔ mʋ asu Yordan ntsutso. 10 Yesu lenya dalɩ ntsu amʋtɔ alɩ, olowun nwʋlʋta lefinki, Ɔŋɛ Wankɩhɛ dɛkplɩ dalɩ mʋ́tɔ fɛ abrɔdʋma, ilobogyonka mʋsʋ. 11 Ɩnʋ ɔmɛ kʋ lotsu ɔsʋsʋ ɔbɛɛ, “Fʋgyi mɩ biá ntɔdwɛ, mɩ ansɩ tɛhɩɛ gyi mʋ ɩwɩ nɩ.”
12 Ɩnʋnʋ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ lɛkpa Yesu ya dimbisʋ. 13 Oletsia ɩnʋ nkɛ adʋana, Satan letsia bɔsɔ mʋ kɩ. Mʋa pututɔ-mbwɩ letsia, Bulu-abɔpʋ bɛba bɛkɩ mʋsʋ.
Yesu Gyumagyihɛ Asɩtsua
(Mateo 4:12-22; Luka 4:14-15; 5:1-11)
14 Bɛkɩta Yohane tswɩ obu ɔma a, Yesu lɔyɔ Galilea ɔmátɔ, ɔdɛ Bulu asʋn wanklaan amʋ ɔkan da. 15 Ɔbɛɛ, “Brɛ amʋ lafʋn. Bulu iwiegyi amʋ lawie woyi ta. Mlɩdamli klʋntɔ ba Bulu wa, amlɩhɔ mʋ asʋn wanklaan amʋsʋ gyi.”
16 Ɛkɛ ɔkʋ Yesu na Galilea ɔpʋ ɔnɔ, olowun Simon mʋa mʋ gyama Andrea. Bʋdɛ asawu tswɩ, tsufɛ aye alɛpʋ bʋgyi. 17 Mʋʋ ɔlɛbla amʋ́ ɔbɛɛ, “Mlɩba bobuo mɩ. Nɔ́bwɛ mlɩ anyankpʋsa alɛpʋ.” 18 Ɩnʋnʋ besi amʋ́ asawu ana tswɩ, kpla buo mʋ.
19 Ɔlɛnatɩ yɔ nkpa kpalobi a, olowun Sebedeo abi, Yakobo mʋa mʋ gyama Yohane ɛ. Bʋbʋ ɔklʋntɔ, bʋdɛ amʋ́ asawu bɩn. 20 Ɩnʋnʋ Yesu lɛtɩ amʋ́ ɛ, bɛnatɩ si amʋ́ sɩ mʋa mʋ apafɔ wa ɔklʋn amʋtɔ ba bobuo mʋ.
Yesu Ɔŋɛ Lalahɛ Gya
(Luka 4:31-37)
21 Yesu mʋa mʋ akasɩpʋ bɔyɔ Kapernaum wulutɔ. Ɔlɔyɔ Yudafɔ ofiakpa yosuna atɔ ɔkpʋnʋ ɔdakɛ. 22 Mʋ atosunahɛ lobwie amʋ́ ɔnɔ, tsufɛ olosuna amʋ́ atɔ tumisʋ. Megyi fɛ Mose mbla asunapʋ amʋ.
23 Oyin ɔkʋ lɛba ofiakpa ɩnʋ, ɔŋɛ lalahɛ bʋ mʋsʋ. 24 Ɔlɔkplʋn blɩ ɔbɛɛ, “Yesu Nasaretyin, amansʋ bʋ anɩa fʋnyɔ nsɩnɛ? Anɩ ɔhɩkpa fɛba loo? Nyin ɔha oduá fʋgyi. Fʋgyi Bulu Ɔha Wankɩhɛ amʋ nɩ!”
25 Yesu lɔkplʋn wa ɔŋɛ amʋ ɔbɛɛ, “Kpa ɔnɔ bun, afʋdalɩ mʋtɔ.”
26 Ɩnʋ ɔŋɛ lalahɛ amʋ lɔwʋsʋ oyin amʋ ɔwʋnlɩnsʋ, sʋra okitikiti kʋklʋkʋʋ, dalɩ mʋtɔ. 27 Ɔnɔ lobwie amʋ́ fɛ́ɛ́, bɛfɩtɛ aba bɛɛ, “Ntɔ ofula nɩ? Ɩnɩ mʋ́ a, atosunahɛ pɔpwɛ nɩ. Oyin anfɩ bʋ tumi, ɔtɔkplʋn wa ɔŋɛ lalahɛ, itobu mʋ.”
28 Ɩnɩ sʋ Yesu ɩdá lɛklɛɩ wa Galilea ɔmá amʋtɔ fɛ́ɛ́.
Alɔpʋ Tsɔtsɔɔtsɔ Tsa
(Mateo 8:14-17; Luka 4:38-41)
29 Yesu mʋa mʋ akasɩpʋ benya dalɩ Yudafɔ ofiakpa ɩnʋ alɩ, bɔyɔ Simon mʋa Andrea woyitɔ. Yakobo mʋa Yohane ɛ bʋbʋ amʋ́tɔ. 30 Bɔyɔ a, owisʋ lakɩta Simon mʋ sia tsɩhɛ, ɔda. Ɩnʋnʋ bɛbla Yesu ɔtsɩ amʋ ɩwɩ asʋn. 31 Mʋʋ ɔlɔyɔ yɛkɩta ɔtsɩ amʋ ɩbɩ, tsu mʋ kʋsʋ. Ɩnʋnʋ owisʋ amʋ lɔkʋsʋ mʋsʋ, ɔlɔbwɛ amʋ́ afɔɔtɔ.
32 Mʋ́ ntʋpwɛ fɔɔn a, bɔpʋ alɔpʋ pʋ́ aha ánɩ́ ɔŋɛ lalahɛ dɛ amʋ́ han fɛ́ɛ́ ba Yesu. 33 Wulu amʋ fɛ́ɛ́ bɛba befia woyi amʋ ɔnɔ. 34 Yesu lɛtsa aha tsɔtsɔɔtsɔá bʋdɛ ɩlɔ ɔtsan-ɔtsan lɔ. Olegya ɔŋɛ lalahɛ tsɔtsɔɔtsɔ ɛ lɛ ahatɔ. Ɔmɛha ɔŋɛ lalahɛ amʋ abʋtɔɩ, tsufɛ amʋ́ fɛ́ɛ́ bʋyin mʋ.
Bulu Asʋn Ɔkanda Galilea Ɔmátɔ
(Luka 4:42-44)
35 Mʋ́ ɔyɩkɛhɛ bakɛ a, Yesu lɛdalɩ wulu amʋtɔ yɔ ɩtsɛtɔ ɔdɛ mpaɩ bɔ. 36 Tamɛ Simon mʋa mʋ aba bɔbɔ mbɔdɩ dunka mʋ alɩɩ yowun mʋ. 37 Brɛá bowun mʋ a, bɛbla mʋ bɛɛ, “Aha fɛ́ɛ́ bʋdɛ fʋ dunka.”
38 Mʋʋ Yesu lɛbla amʋ́ ɔbɛɛ “Mlɩha ayɔ awulu bambasʋ, anyɛda Bulu asʋn amʋ ɔkan ɩnʋ ɛ, tsufɛ ɩnɩ sʋ nɛba nɩ.”
39 Ɩnʋ ɔlɔyɔ yeki Galilea ɔmátɔ fɛ́ɛ́, ɔdɛ asʋn amʋ ɔkan da Yudafɔ ofiakpa fɛ́ɛ́, ɔdɛ ɔŋɛ lalahɛ gya lɛ ahatɔ.
Ɩlɔ Pɛpɛ Ɔlɔpʋ Ɔkʋ Tsa
(Mateo 8:1-4; Luka 5:12-16)
40  Ɩlɔ pɛpɛ ɔlɔpʋ ɔkʋ lɛba bɛda akpawunu Yesu ayabitɔ, kokoli mʋ ɔbɛɛ, “Owie! Nɩ fótsula a, fɛ́talɩ ha mɩ ɩwɩ bɛ́plɩ.”
41 Mʋ asʋn lɔwa Yesu nwɛ. Mʋ́ sʋ ɔlɛtɩnkɩ ɩbɩ da mʋ, bla mʋ ɔbɛɛ, “Natsula, fʋ ɩwɩ ɩplɩ!” 42 Ɩnʋnʋ ɩlɔ pɛpɛ amʋ ɩlɛta, mʋ ɩwɩ lɛplɩ. 43-44 Mʋʋ Yesu lɛda mʋ ɔla ɔbɛɛ, “Mábla ɔhaa asʋn anfɩ. Natɩ laa afʋpʋ fʋ ɩwɩ yosuna Bulu igyi ɔhapʋ, afʋha mʋ ɩwɩgyʋratɔ amʋʋ Mose mbla losuna tsu ɩlɔ pɛpɛtsa ɩwɩ amʋ. Igyi adansɩɛ suna aha ánɩ́ fʋ ɩwɩ laplɩ.”
45 Tamɛ oyin amʋ lenya dalɩ ɩnʋ alɩ, ɔlɔwa mʋ́ ɔkan da bɩ. Ɔlɛda asʋn amʋ ɔkan wulu amʋtɔ fɛ́ɛ́ fia. Mʋ́ sʋ Yesu mɛtra talɩ lɛ ɩwɩ ɔwan wie wulu kʋkʋtɔ, ɩtsɛtɔ oletsia tsia. Tamɛ mʋ́ o a, aha betsia tsu ntɩnɛ-ntɩnɛ ba mʋ wa.