3
Asu Ɔbɔpʋ Yohane Bulu Asʋn Ɔkanda
(Marko 1:1-8; Luka 3:1-18; Yohane 1:19-28)
Brɛ kʋtɔ a, Asu Ɔbɔpʋ Yohane lɛba ɔdɛ Bulu asʋn ɔkan da Yudea dimbisʋ. Ɔbɛɛ, “Mlɩdamli klʋntɔ amlɩsi lakpan bwɛ, tsufɛ Bulu iwiegyi lawie woyi ta.” Yohane ɩwɩ asʋn Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ Yesaia lɔwanlɩn ɔbɛɛ,
“Ɔkʋ dɛkplʋn dimbisʋ ɔbɛɛ,
‘Mlɩla anɩ Wie ɔkpa.
Mlɩtswii ɩkpa ha mʋ’ ” amʋ nɩ.
Yohane lɔwa kpɔsɔ -imi atadɩɛ, ɔlɔpʋ ɔwʋlʋ-kpakpa ɔfɛ klɩ mʋ́sʋ. Atsantsankʋ pʋ́ ɔkwɛn otegyi. Aha botsu Yerusalem wulutɔ, Yudea ɔmátɔ pʋ́ Yordan bʋnkpa ɔnɔ awulu fɛ́ɛ́sʋ ba bonu mʋ asʋn blɩhɛ. Bɛlɛ amʋ́ lakpan blɩ, ɔlɔbɔ amʋ́ asu Yordan ntsutso.
Tamɛ brɛá Farisifɔ pʋ́ Sadukifɔ tsɔtsɔɔtsɔ bɛba bɛɛ ɔbɔ amʋ́ asu a, ɔlɛfɩtɛ amʋ́ ɔbɛɛ, “Abɛ abi-aná, ntɔ gya mlɩ, mlɩsrɩ Bulu ɩsʋbɩtɩ amʋʋ ɩba amʋ? Mʋmʋ mlɩswie abiá ibósuna ánɩ́ lɛlɛ mlɩladamli klʋntɔ. Mlɩmákɩ mlɩaa, mlɩ nain gyi Abraham. Mʋ́ sʋ Bulu mɛ́ɛbɩtɩ mlɩ ɩsʋ. Ndɛ mlɩ bla mbɛɛ, Bulu ɔbɛ́talɩ ha abwi anfɩ ɩbɛ́damli Abraham abi-aná. 10 Sei a, Bulu lapʋ ɛfɛ yi nyi-atsitsitɔ. Oyigyioyiá imoswie abi wanklaan a, bókun mʋ́ da, wa mʋ́ fɛ́ɛ́ ogya. 11 Mɩ mʋ́ a, ntsu ndɛpʋbɔ mlɩ asu pʋsuna ánɩ́ mlɩladamli klʋntɔ. Tamɛ ɔkʋá ɔdʋn mɩ bʋ ɔma ɔba. Mmɔfʋn ánɩ́ nɔ́sʋra mʋ ntʋkʋta kʋraa. Mʋ ɔbɔ́pʋ Ɔŋɛ Wankɩhɛ pʋ́ ogya bɔ mlɩ asu nɩ. 12 Ɔdɛ mʋ ɩlɩn, ɔbɔ́pʋfuni ntɛtɛ lɛ ayo amʋtɔ. Ɔbɛ́kpa ayo amʋ wa mʋ odudutɔ, tamɛ ɔbɛ́fɛɩ ofunikpa ɩnʋ wanklaan; kpa ntɛtɛ amʋ wa ogya ánɩ́ ɩtamaduntɔ.”
Yesu Asubɔ
(Marko 1:9-11; Luka 3:21-22)
13 Yesu lotsu Galilea ɔmátɔ ba Yordan ntsu ɔnɔ Yohane wa ɔbɛɛ, ɔbɔ mʋ asu. 14 Tɛkɩ Yohane motsula ánɩ́ ɔbɔ́bɔ mʋ asu. Ɩnɩ sʋ ɔlɛbla Yesu ɔbɛɛ, “Mɩ ilehian ánɩ́ fɔ́bɔ asu. Nkalɩ igyi sʋ faba fɛɛ, mɩ ɔbɔ fʋ asu?”
15 Yesu lɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Sei a, ha atsu mʋ́ alɩ asa, tsufɛ ilehian ánɩ́ abɔ́bwɛ togyitɔá ɩda ɔkpa Bulu ansɩtɔ.”
Mʋ́ sʋ Yohane lotsula. 16 Brɛá ɔlɔbɔ Yesu asu ta, Yesu lɛdalɩ ntsu amʋtɔ alɩ nwʋlʋta lefinki, olowun Bulu Ɔŋɛ dɛkplɩ fɛ abrɔdʋma, ilobogyonka mʋsʋ. 17 Ɩnʋ ɔmɛ kʋ tsu ɔsʋsʋ ɔbɛɛ, “Ɔnɩ gyi mɩ Biá ntɔdwɛ mʋ, mɩ ansɩ tɛhɩɛ gyi mʋ ɩwɩ nɩ.”