Asʋn Wanklaan Ánɩ́
Mateo
Lɔwanlɩn
1
Yesu Anain Ɩlɩntɔ
(Luka 3:23-38)
Yesu Kristo, Owie Dawid mʋ na, Abraham mʋ na amʋ ɩlɩntɔ nɩ.
Abraham lɔkwɩɩ Isak. Isak lɔkwɩɩ Yakob. Yakob lɔkwɩɩ Yuda mʋa mʋ apio yinhɛ* Apio yinhɛ anfɩ gyi Israel abusuan duanyɔ amʋ anain nɩ. Yuda lɔkwɩɩ Peres mʋa Sera. Amʋ́ yin gyi Tamar. Peres lɔkwɩɩ Hesron. Hesron lɔkwɩɩ Ram. Ram lɔkwɩɩ Aminadab. Aminadab lɔkwɩɩ Nahson. Nahson lɔkwɩɩ Salmon. Salmon lɔkwɩɩ Boas. Boas mʋ yin gyi Rahab. Boas lɔkwɩɩ Obed. Obed mʋ yin gyi Rut. Obed lɔkwɩɩ Yisai. Yisai lɔkwɩɩ Owie Dawid.
Owie Dawid lɔkwɩɩ Salomo. Salomo mʋ yin gyi ɔtsɩ ɔkʋá tɛkɩ ogyi Uria mʋ ka. Salomo lɔkwɩɩ Rehabeam. Rehabeam lɔkwɩɩ Abia. Abia lɔkwɩɩ Asa. Asa lɔkwɩɩ Yehosafat. Yehosafat lɔkwɩɩ Yoram. Yoram lɔkwɩɩ Usia. Usia lɔkwɩɩ Yotam. Yotam lɔkwɩɩ Ahas. Ahas lɔkwɩɩ Hiskia. 10 Hiskia lɔkwɩɩ Manase. Manase lɔkwɩɩ Amon. Amon lɔkwɩɩ Yosia. 11 Yosia lɔkwɩɩ Yekonia mʋa mʋ apio yinhɛ. Mʋ brɛsʋ bɛkɩta Israelfɔ, hɩɛ amʋ́ bɛɛ bʋyetsia Babilon ɔmátɔ nɩ.
12 Amʋ́ Babilon yɔtɔ a, Yekonia lɔkwɩɩ Sealtiel. Sealtiel lɔkwɩɩ Serubabel. 13 Serubabel lɔkwɩɩ Abihud. Abihud lɔkwɩɩ Eliakim. Eliakim lɔkwɩɩ Asor. 14 Asor lɔkwɩɩ Sadok. Sadok lɔkwɩɩ Akim. Akim lɔkwɩɩ Elihud. 15 Elihud lɔkwɩɩ Eleasar. Eleasar lɔkwɩɩ Matan. Matan lɔkwɩɩ Yakob. 16 Yakob lɔkwɩɩ Yosef, Yosef letsia Maria. Maria lɔkwɩɩ Yesu. Yesu gyi Kristo, (ɔha amʋʋ Bulu lada mʋ ofuli amʋ) nɩ.
17 Mʋ́ sʋ tsu Abrahamsʋ bɔtʋ Owie Dawidsʋ bʋgyi anain ɩlɩntɔ duana. Tsu Dawidsʋ bɔtʋ brɛá bɔyɔ Babilon ɔmátɔ ɛ bʋgyi anain ɩlɩntɔ duana. Asa tsu amʋ́ Babilon yɔtɔ bɔtʋ Kristo, (ɔha amʋʋ Bulu lada mʋ ofuli amʋ) kwɩɩsʋ ɛ bʋgyi anain ɩlɩntɔ duana.
Yesu Kristo Kwɩɩ
(Luka 2:1-7)
18 Ɔkpa anfɩsʋ Yesu Kristo kwɩɩ lɔtsʋn nɩ. Bɔpʋ Maria ha Yosef bɛɛ otsia. Tamɛ asa bétsia, abʋfia ɔtsɩ mʋa oyin a, bowun ánɩ́ Maria dɛ ɔmɛ́ Ɔŋɛ Wankɩhɛ tumitɔ. 19 Mʋ klu Yosef a, mʋ asʋn da ɔkpa, tamɛ omekleá ɔbɔ́wa mʋ pɛlɩtɔ. Mʋ́ sʋ ɔlɔbwɛ agywɩɩn ánɩ́ obékina mʋ ŋaintɔ. 20 Tamɛ brɛá ɔdɛ mʋ́ agywɩɩn bwɛ a, kɩ, Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ lɛlɛ ɩwɩ ɔwan suna mʋ okudetɔ, bla mʋ ɔbɛɛ, “Yosef, Dawid mʋ na, mánya pɛlɩá fɛ́kpa fʋ ka Maria ba fʋ wa, tsufɛ ɔmɛ́ amʋʋ ɔdɛ amʋ itsu Ɔŋɛ Wankɩhɛ tumitɔ. 21 Ɔbɔ́kwɩɩ obiyimbi, bɛ́dɩnka mʋ ɩdá Yesu. (Mʋ́ asɩ gyi, ‘Ɔlɛpʋ.’) Tsufɛ mʋ ɔbɛ́lɛ mʋ aha tsu amʋ́ lakpantɔ nɩ.”
22 Ɩnɩ lɛha Bulu asʋn amʋʋ ɔlɛblɩ tsʋn mʋ ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋsʋ amʋ ɩlɛba mʋ́tɔ. 23 Ɔbɛɛ, “Kɩ, obitebiá ɔmɔkʋyɔ oyin wa kɩ obénya ɔmɛ́. Ɔbɔ́kwɩɩ obiyimbi, bɛ́dɩnka mʋ ɩdá Imanuel.” (Mʋ́ asɩ gyi, “Bulu bʋ anɩ wa.”)
24 Brɛá Yosef letsinki a, olegyi asʋn amʋʋ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛbla mʋ amʋsʋ. Oletsia Maria, kpaɩn mʋ. 25 Tamɛ ɔmɔpʋ ɩbɩ da Maria, kpɛfʋn brɛá ɔlɔkwɩɩ mʋ bi yinhɛ gyankpapʋ, ɔlɛdɩnka mʋ ɩdá Yesu.

*1:2 Apio yinhɛ anfɩ gyi Israel abusuan duanyɔ amʋ anain nɩ.