Asʋn Wanklaan Ánɩ́
Luka
Lɔwanlɩn
1
Onumnyampʋ Tiofilo:
Aha tsɔtsɔɔtsɔ babɔ mbɔdɩ wanlɩn tɔá ɩlɛba anɩtɔ tswɩ. Bɔwanlɩn tɔá aha amʋʋ bʋbʋ ɩnʋ tsu mʋ́ nfiasɩ, bʋgyi mʋ́ asumpʋ amʋ bowun da mʋ́ ɔkan amʋ bɛbla anɩ pɛpɛɛpɛ. Onumnyampʋ Tiofilo, mɩ ɛ nabɔ mbɔdɩ kwi mʋ́tɔ wanklaan tsu mʋ́ nfiasɩ. Mʋ́ sʋ ndekleá nɔ́wanlɩn mʋ́ pɛpɛɛpɛ ha fʋ, mɛnɩ fɛ́bɩá atɔ amʋʋ basuna fʋ amʋ igyi ɔnɔkwalɩ.
Asu Ɔbɔpʋ Yohane Kwɩɩ Asʋn
Brɛá Herode dɛ iwie gyi Yudea ɔmátɔ a, Bulu igyi ɔhapʋ ɔkʋ letsia, bʋtɛtɩ mʋ Sakaria. Otsu Bulu igyi ahapʋ ɔpasua kʋá bʋtɛtɩ mʋ́ Abiatɔ. Mʋ ka gyi Elisabet, otsu Bulu igyi ɔhapʋ Aaron abi-anátɔ. Mʋa mʋ ka asʋn da ɔkpa Bulu ansɩtɔ. Bʋtegyi anɩ Wie Bulu mbla pʋ́ mʋ nhɩhɩɛ fɛ́ɛ́sʋ pɛpɛɛpɛ. Bʋma obi, tsufɛ Elisabet megyi ɔtsɩ kwɩɩpʋ. Mʋa mʋ klu fɛ́ɛ́ ɛ bahɩɛ dan.
Ɛkɛ ɔkʋ ɩlɔtʋ Sakaria aná ɔpasua ánɩ́ amʋ́ ɔbɛ́ha Bulu igyi. Sakaria lɔyɔ ɔbʋ Bulu ansɩtɔ ɔdɛ mʋ agyʋma yɔ. Abi bʋtɔtswɩ pʋlɛ ɔha ánɩ́ obébitiwie Ɔwankɩkpa ɩnʋ yɔwa ɔhɩɛn ogya, igyi ahapʋ amʋ amandɩɛ ɔnɔ. Bɔtswɩ a, ileyi Sakariasʋ. 10 Brɛá ɔdɛ ɔhɩɛn amʋ ogya wa a, ɔdɔm ánɩ́ bɔyɔ ɔtswɛkpa ɩnʋ fɛ́ɛ́ bʋlɩɩ kpankpa bʋdɛ mpaɩ bɔ.
11  Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ lɛbɛlɩɩ afɔdɩɛ-asubwi amʋ gyɔpɩsʋ, lɛ ɩwɩ ɔwan suna Sakaria. 12 Brɛá olowun Bulu-ɔbɔpʋ amʋ a, ɔlɔwan, ifu lowie mʋ ayetɔ. 13 Ɩnʋ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Sakaria, mánya ifu! Bulu lanu fʋ isu. Fʋ ka obénya ɔmɛ́ kwɩɩ obi yinhɛ ha fʋ. Dɩnka mʋ ɩdá ‘Yohane.’ 14 Obi anfɩ kwɩɩ bɔ́wa mlɩ ɔdwɛ, wa mlɩ ansigyi. Ɩbɔ́wa aha tsɔtsɔɔtsɔ ɛ ansigyi. 15 Tsufɛ kebi amʋ ɔbɔ́bwɛ ɔha kpɔnkpɔntɩ Bulu ansɩtɔ. Nta bʋhɛ kʋkʋ máda mʋ ɔnɔ ɛkɛkɛɛkɛ. Ɔŋɛ Wankɩhɛ ɔbɔ́bʋla mʋtɔ tsu brɛá ɔbʋ mʋ yin ɩwɩtɔ. 16 Ɔbɛ́ha Israelfɔ tsɔtsɔɔtsɔ bɛ́damli klʋntɔ ba amʋ́ Wie Bulu wa. 17  Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ Elia tumi pʋ́ mʋ ɔŋɛ bétsia mʋtɔ. Obégya anɩ Wie nkpa ba. Ɔbɛ́ha abi-asɩ bɔ́dwɛ amʋ́ abi. Ɔbɛ́damli aha ánɩ́ bʋtɔkʋsʋ lɩɩ Bulusʋ agywɩɩn, bwɛ fɛ yile abwɛpʋ klɛ, mɛnɩ ɔbɛ́la aha yaɩ wanklaan ha anɩ Wie.”
18 Sakaria lɛfɩtɛ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ ɔbɛɛ, “Ntɔ nɔ́pʋbɩá asʋn anfɩ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ? Tsufɛ mɩa mɩ ka anɩlapɔn.”
19 Ɩnʋ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Mɩ ɩdá gyi Gabriel. Bulu ansɩtɔ ɔlɩɩpʋ ngyi. Mʋlawa mɩ ɔbɛɛ, mbɛbla fʋ asʋn wanklaan anfɩ. 20 Tsu ndɛ pʋya ɛkɛá asʋn anfɩ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ a, fɔ́tɔ omumu, tsufɛ fʋmɔhɔ mɩ asʋn blɩhɛ anfɩ ɩbɛ́ba mʋ́ brɛtɔ anfɩsʋ gyi.”
21 Ɩlɔbwɛ alɩ a, ɩmɔwankɩ aha amʋʋ bʋlɩɩ bʋgyo Sakaria amʋ tɔá sʋá alawa ɔpá ɔtswɛkpa obutotɔ ɩnʋ alɩ. 22 Brɛá ɔlɛdalɩ ba a, alatɔ omumu. Mʋ́ sʋ bowun ánɩ́ alawun tɔkʋ obutotɔ ɩnʋ. Ɩnɩá ɔmɛtalɩ tɔɩ sʋ a, ɔlɔpʋ mʋ ɩbɩ mʋ́a mʋ nwun bla amʋ́ asʋn.
23 Sakaria letsia ɔtswɛkpa ɩnʋ yɔfʋn ɛkɛá ɔlɛha Bulu igyi ta, oleyinki yɔ woyi. 24 Nkɛ amʋ ɔma a, Elisabet lenya ɔmɛ́, tsia ŋain ɩwɩ alɩɩ tsra anu kɛkɛ. 25 Elisabet lɛblɩ ɔbɛɛ, “Ɩnɩ mɩ Wie Bulu labwɛ ha mɩ nɩ. Alawun mɩ nwɛ, dɩnkɩ nsʋpa lɛ mɩsʋ ahatɔ.”
Yesu Kwɩɩ Ɩwɩ Asʋn
26 Brɛá Elisabet ɔmɛ lɔhɔ tsra asie a, Bulu lɔwa mʋ ɔbɔpʋ Gabriel wulu kʋá ɩbʋ Galilea ɔmátɔ, bʋtɛtɩ mʋ́ Nasaret. 27 Ɔlɔwa mʋ obitebi ɔkʋá ɔmɔkʋdɩ oyin wa kɩ, bʋtɛtɩ mʋ Maria wa. Alɩ brɛ amʋtɔ a, bʋdɛpʋ obitebi amʋ ha oyin ɔkʋá bʋtɛtɩ mʋ Yosef, ogyi owie Dawid mʋ na bɛɛ otsia. 28 Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛba Maria woyitɔ bɛha mʋ itsia, bla mʋ ɔbɛɛ, “Bulu lagyi fʋ bʋalɛ. Alahɩɛ yula fʋ!”
29 Asʋn anfɩ lɛha Maria legyigya. Ɔlɛfɩtɛ mʋ ɩwɩ ɔbɛɛ, “Ngya ntɔ itsia odu ɔha anfɩ laha mɩ alɩ?” 30 Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Maria, mánya ifu. Bulu lahɩɛ yula fʋ! 31 Kɩ, fénya ɔmɛ kwɩɩ obi yinhɛ. Dɩnka mʋ ɩdá ‘Yesu.’ 32 Ɔbɔ́bwɛ ɔha yile. Bɛtɩ mʋ Ɔsʋsʋʋsʋ Bulu mʋ Bi. Anɩ Wie Bulu ɔbɛ́yaɩ mʋ mʋ nain Owie Dawid obiasʋ. 33 Obégyi iwie Yakob* Israelfɔ gyi Yakob abi-aná. woyisʋ brɛ fɛ́ɛ́. Mʋ iwiegyi mɔ́ɔmɔ ɔnɔ ɛkɛkɛɛkɛ.”
34 Maria lɛfɩtɛ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ ɔbɛɛ, “Nkalɩ ɩbɔ́bwɛ asa ɩnɩ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ, tsufɛ mmeyin oyin.”
35 Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛlɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ, “Ɔŋɛ Wankɩhɛ ɔbɛ́ba fʋsʋ. Ɔsʋsʋʋsʋ Bulu amʋ tumi bóbun fʋsʋ. Ɩnɩ sʋ aha bɛ́tɩ Obi wankɩhɛ amʋʋ fɔ́kwɩɩ amʋ bɛɛ, ‘Bulu mʋ Bi.’ 36 Kɩ, fʋ obusuanyin Elisabet kʋraa ɔba bɔkwɩɩ obi yinhɛ mʋ tsɩdɛhɛn anfɩtɔ. Aha bɛɛ, megyi ɔtsɩ kwɩɩpʋ ogyi, tamɛ mʋ ɔmɛ́ lahɔ tsra asie dodo. 37 Tsufɛ tɔtɔ mɔdʋn Bulu bwɛ!”
38 Ɩnʋ Maria lɛbla Bulu-ɔbɔpʋ amʋ ɔbɛɛ, “Bulu osumbi ngyi. Ɩba mʋ́tɔ ha mɩ fɛ alɩá fablɩ.” Ɩnʋ a, Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛnatɩ si mʋ.
Maria Elisabet Sɩna
39 Nkɛ amʋtɔ a, Maria lɔkʋla atɔ, wa ɔsa yɔ Yudea abʋsʋ wulu kʋsʋ. 40 Mʋʋ olowie Sakaria woyitɔ ha Elisabet itsia. 41 Elisabet lenya nu itsia amʋ alɩ kebi amʋ lɛkan ɩwɩ mʋ ɩwɩtɔ, Ɔŋɛ Wankɩhɛ lɔbʋla mʋtɔ. 42 Ɩnʋ ɔlɔkplʋn blɩ ɔbɛɛ, “Bulu layula fʋ atsɩ fɛ́ɛ́tɔ. Alayula fʋ ɩwɩtɔ obi amʋ ɛ. 43 Iye! Mɩ Wie mʋ yin onuto laba mɩ wa a? Ntogyi sʋ Bulu lawa mɩ numnyam anfɩ odu? 44 Kɩ, nenyanu fʋ itsia amʋ alɩ obi amʋʋ ɔbʋ mɩ ɩwɩtɔ amʋ lɛkan ɩwɩ ansigyisʋ. 45 Bulu layula fʋ, tsufɛ fahogyiá tɔá alahɩɛ ha fʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ.”
Maria Bulu Kanfʋ Ɩlʋ
46 Ɩnʋ Maria lɔwa ɩlʋ ɔbɛɛ,
“Mɩ ɔkla dɛ mɩ Wie Bulu kanfʋ.
47 Mɩ Nkpa Ɔhɔpʋ Bulu laha ansɩ dɛ mɩ gyi.
48 Tsufɛ alakaɩn mɩ mʋ osumbi ánɩ́ ɔma tɔtɔ bwɛtɔsʋ, wun mɩ nwɛ.
Tsu sei pʋya a, abi-aná fɛ́ɛ́ bɛ́blɩ bɛɛ, Bulu layula mɩ.
49 Bulu Otumipʋ amʋ labwɛ atɔ kpɔnkpɔntɩ ha mɩ.
Ɔlɔwankɩ.
50 Otowun ɩlɩn kugyikʋtɔ
aha ánɩ́ bʋtenya mʋ ifu nwɛ.
51 Alapʋ mʋ tumi bwɛ atɔ akpɔnkpɔntɩ,
pʋda ɩwɩ atsupʋ nwuntɔ asʋn saɩn.
52 Alakplɩ awie mbiasʋ,
tsu aha ánɩ́ bʋma tɔtɔ bwɛtɔ fʋa.
53 Alaha ahianfɔ bamli ɩwɩ anyapʋ,
ɩwɩ anyapʋ banatɩ ɩbɩkpan.
54-55 Alakpa mʋ asumpʋ Israelfɔ.
Ɔmɛtan ánɩ́ ɔlɛblɩ ɔbɛɛ, mowun anɩ anain Abraham
mʋa mʋ abi-aná nwɛ brɛ fɛ́ɛ́,
fɛ alɩá ɔlɛbla amʋ́.”
Alɩ Maria lɔmɔ mʋ ɩlʋ amʋ ɔnɔ nɩ. 56 Oletsia Elisabet wa fɛ tsra asa asa oleyinki yɔ woyi.
Asu Ɔbɔpʋ Yohane Kwɩɩ
57 Brɛá Elisabet lɔbɔkwɩɩ a, ɔlɔkwɩɩ obi yinhɛ. 58 Mʋ abusuanfɔ pʋ́ mʋ aba bonuá anɩ Wie Bulu lahɩɛ wun mʋ nwɛ. Mʋ́ sʋ ansɩ legyi amʋ́ fɛ́ɛ́.
59 Obi amʋ lenya ndawɔtswɩ a, mʋ ɩwɩsʋ aha bɛba mʋ obuto ɔlɛkpa, abʋtɩn mʋ kete, dɩnka mʋ ɩdá. Tɛkɩ bɛɛ abʋpʋ mʋ sɩ ɩdá Sakaria dɩnka mʋ, 60 tamɛ mʋ yin lɛbla amʋ́ ɔbɛɛ, “O-o! Mlɩdɩnka mʋ Yohane.”
61 Aha amʋ bɛbla mʋ bɛɛ, “Anɩmɔkʋnu abʋtɩ fʋ obusuanyin ɔkʋkʋ alɩ kɩ.” 62 Ɩnʋ bɔbwɛ mʋ sɩ ɩbɩ, fɩtɛ mʋ alɩá bʋtɩ kebi amʋ.
63 Sakaria lɔbwɛ ɩbɩ ɔbɛɛ bʋtsu tɔkʋ ha mʋ amʋwanlɩn mʋ́ dɩnka mʋ́sʋ, ɔlɔwanlɩn ɔbɛɛ, “Mʋ ɩdá gyi ‘Yohane.’ ” Ilofwie amʋ́ fɛ́ɛ́tɔ. 64 Ɩnʋnʋ mʋ ɔdandʋ lɛsankɩ, ɔlɔtɔɩ kanfʋ Bulu. 65 Ifu lɛkɩta apio aba amʋ fɛ́ɛ́. Alɩ asʋn anfɩ lɛklɛɩ wa Yudea abʋsʋ awulu amʋ fɛ́ɛ́tɔ. 66 Ɔhagyiɔha ánɩ́ olonu asʋn anfɩ lɛfɩtɛ mʋ ɩwɩ ɔbɛɛ, “Ntɔ obi kebi anfɩ ɔbɔ́bwɛ ɛkɛkʋ?” Tsufɛ ɩlɔwankɩ amʋ́ ánɩ́ Bulu ɩbɩ dɩn mʋsʋ.
Sakaria Bulu Kanfʋ Ɩlʋ
67 Ɩnʋ a, Ɔŋɛ Wankɩhɛ lɔbʋla Sakariatɔ, ɔlɔwa asʋn ánɩ́ Bulu lapʋha mʋ blɩ bɩ.
68 Ɔbɛɛ,
“Mlɩha akanfʋ anɩ Wie Israel Bulu.
Tsufɛ alabɛlɛ mʋ aha, ha anɩlagyi ɩwɩ.
69 Alalɛ Ɔhɔpʋ Ɔwʋnlɩnpʋ ɔkʋ
tsu mʋ osumpʋ Owie Dawid abusuantɔ ha anɩ.
70 (Fɛ alɩá ɔlɛblɩ tsʋn mʋ ɔnɔsʋ atɔɩpʋ wankɩhɛ amʋsʋ tswɩ dodoodo.)
71 Ɔbɛɛ, mɛlɛ anɩ tsu anɩ alupʋ
pʋ́ aha ánɩ́ bʋtamafia anɩ ɩbɩtɔ.
72-73 Ɔbɛɛ, mowun anɩ anain nwɛ.
Ɔmɛ́ɛtan mʋ ntam wankɩhɛ amʋʋ ɔlɛka ha anɩ nain Abraham amʋsʋ.
74 Ɔbɛɛ, mɛlɛ anɩ tsu anɩ alupʋ ɩbɩtɔ,
mɛnɩ abɛ́talɩ sum mʋ, anɩméenya adʋn ifu.
75 Ɔbɛ́ha abɔ́bwɛ mʋ aha,
bwɛ yile mʋ ansɩsʋ anɩ nkpatɔ fɛ́ɛ́.
 
76 Mɩ bi, fʋ mʋ́ a, aha bɛ́tɩ fʋ bɛɛ, ‘Ɔsʋsʋʋsʋ Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ.’
Tsufɛ fégya anɩ Wie nkpa,
la ɔkpa ha mʋ.
77 Fɛ́bla mʋ aha fɛɛ, Bulu ɔbɛ́talɩ hɔ amʋ́ nkpa
tsʋn lakpansikiesʋ.
78 Anɩ Wie Bulu nwewun sʋ
Kristo amʋ ɔbɛ́dalɩ fɛ owi tsu ɔsʋsʋ ba anɩ wa.
79 Ɔbɔ́wankɩ wʋlɩ aha amʋʋ bʋtsie okluntɔ pʋ́ lowu ɔkpasʋ amʋ fɛ́ɛ́sʋ.
Ɔbɛ́kpa anɩ tsʋn iwilwii ɔkpasʋ.”
Ɩnɩ Sakaria lɔpʋmɔ mʋ asʋn ɔnɔ nɩ. 80 Kebi amʋ lɛdan, nya Ɔŋɛtɔ ɔwʋnlɩn. Oletsia dimbisʋ alɩɩ yɔfʋn ɛkɛá ɔlɛlɛ ɩwɩ ɔwan suna Israelfɔ.

*1:33 Israelfɔ gyi Yakob abi-aná.