Yuda
Ɔwʋlʋ
1
Itsiaha
Mɩ Yesu Kristo osumbi Yuda, Yakobo mʋ pio dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ aha ánɩ́ anɩ Sɩ Bulu lɛtɩ, ɔtɔdwɛ amʋ́, Yesu Kristo dɛ amʋ́sʋ kɩ.* Ntɛ Bulu dɛ amʋ́sʋ kɩ ha Kristo.
Ndɛ Bulu kokoli mbɛɛ, ɔhɩɛ wun mlɩ nwɛ, ɔha mlɩ iwilwii pʋ́ ɔdwɛ.
Afunu Atɔ Asunapʋ
Apio adwɛpʋ, tɛkɩ nahɩɛ bwɛ agywɩɩn ánɩ́ nɔ́wanlɩn mlɩ ɔwʋlʋ tsu nkpa amʋʋ Bulu lahɔ mɩa mlɩnyɔ amʋ ɩwɩ. Tamɛ ilehian ánɩ́ nɔ́wanlɩn kokoli mlɩ, amlɩprɩ hogyi amʋʋ Bulu lapʋha mʋ aha ɔtsawʋlɛ pɛ amʋ nwun. Tsufɛ aha akʋ baŋain bowie mlɩtɔ. Aha anfɩ adá ɩda ɔwʋlʋtɔ dodo ha ɩsʋbɩtɩ, tsufɛ bʋtamanya Bulu ifu. Bʋdɛblɩ bɛɛ, ɩnɩá Bulu tesi anɩ lakpan kie anɩ sʋ a, abɛ́talɩ tsia tsiatɔ lalahɛ. Bakʋsʋ lɩɩ anɩ Wie pʋ́ anɩ Ɔkpapʋ Yesu Kristo ɔkʋlɛ pɛ amʋsʋ.
Mlɩyin asʋn anfɩ fɛ́ɛ́ dodo, tamɛ ntra kaɩn mlɩá anɩ Wie Bulu Anɩ Wie Yesu ntɛ Yosua bʋ nwʋlʋ dada amʋ akʋtɔ. lɛkpa mʋ aha dalɩ Egyipte ɔsʋlʋsʋ, tamɛ ɔma a, ɔlɔmɔ amʋ́á bʋmɔhɔ mʋ gyi fɛ́ɛ́ tsalɩfwɩ. Mlɩkaɩn ánɩ́ Bulu-abɔpʋ akʋ bʋmetsia ɔtɩnɛá ɔlɛha amʋ́ tumi ɔbɛɛ bʋtsia. Mʋ́ sʋ Bulu lɛha bɔwa amʋ́ ɩkan, bʋtsie okluntɔ bʋgyo mʋ asʋn ogyikɛ kpɔnkpɔntɩ amʋ. Sodom mʋ́a Gomorafɔ pʋ́ nkuda ánɩ́ ɩlɛkafia amʋ́ ɛ betsia wa atsɩ mʋ́a ayin asʋn. Alɩ kɛn Bulu lɛha ogya ánɩ́ ɩtamadun lɔhɔ amʋ́ awulu fɛ́ɛ́, pʋda aha fɛ́ɛ́ ɔla nɩ.
Alɩ nkude akunpʋ anfɩ ɛ bʋtokun nkude nɩ. Ɩtɛha bʋtɔbwɛ lakpan pʋkpɔɩ amʋ́ ɩwɩ, bʋtamanya Bulu tumi ifu. Bʋtɛblɩ abususʋ pʋkpɔɩ ɔŋɛá ɩbʋ numnyam ɛ. Bulu-ɔbɔpʋ dɛhɛn Mikael kʋraa mɛblɩ asʋn lalahɛ brɛá mʋa Ɔbʋnsam bɛprɩ Mose fuli. Tɔá ɔlɛblɩ gyi, “Bulu ɔwa ɩyɩn wa fʋ!” 10 Tamɛ aha anfɩ mʋ́ bʋtɛblɩ asʋn lalahɛ tsu tɔá bʋmonu mʋ́ asɩ ɩwɩ. Amʋ́ bwɛhɛ lɛlɩan mbwɩá bʋma agywɩɩn. Mʋ́gyi tɔá ɩtɛhɩ amʋ́ ɛ nɩ. 11 Alɩ aha amʋ bʋgyɔwɩ! Tsufɛ bapʋ Kain amʋʋ ɔlɔmɔ mʋ gyama amʋ ɔkpa. Bakʋla sika yɔbwɛ tɔá Bileam lɔbwɛ, bakʋsʋ lɩɩ Bulusʋ fɛ Kora. Kora lɔkʋsʋ lɩɩ Mose mʋa mʋ dɛhɛn Aaronsʋ. Mʋ́ sʋ Bulu ɔbɛ́hɩ amʋ́. 12 Aha anfɩ bʋtɔpʋ ifin da ɩkʋlɛbwɛ atogyihɛ amʋ. Nɩ mlɩa amʋ́nyɔ mlɩdɛ atogyi a, pɛlɩ tamakɩta amʋ́. Akpapʋ bʋgyi, tamɛ amʋ́ nkʋlɛ klɛ bʋtɛkɩ. Bʋgyi fɛ agyindeá ɩtamatswie, afu tɔtsʋan mʋ́ natɩ. Bʋgyi fɛ nyiá ɩtamaswie ntɛ bapuli mʋ́, tu mʋ́ asɩ, ɩlawu plɩplɩplɩplɩ. 13 Amʋ́ pɛlɩla bʋ nyanya fɛ ntsusʋ-afuá ɩtɛda bobun ogbemgbesʋ. Bʋgyi fɛ ntsrakpabiá ɩna dɛtsʋn nwʋlʋtasʋ kɛkɛ. Amʋ́ otsiakpa gyi oklun tuun ánɩ́ Bulu lɛlayaɩ ha amʋ́ brɛ fɛ́ɛ́.
14  Adam ɔma ɩlɩntɔ sienɔsɩtɔ obi Enok lɛblɩ amʋ́ ɩwɩ asʋn tswɩ. Ɔbɛɛ, “Mlɩkɩ, anɩ Wie mʋa mʋ abɔpʋ wankɩhɛ mpɩm afɩnɩ-afɩnɩ bɛba. 15 Ɔba begyi ɔyɩtɔ aha fɛ́ɛ́ asʋn, ɔbɩtɩ aha ánɩ́ bʋtamanya mʋ ifu ɩsʋ. Amʋ́ lalahɛá babwɛ pʋkʋsʋ lɩɩ mʋsʋ, pʋ́ mʋ ɩwɩ asʋn lalahɛá bablɩ sʋ!”
16 Aha anfɩ bʋtɔtɔɩ ahasʋ, lɛ aha ɩla, bwɛ lalahɛ kugyikʋá bʋdekle. Bʋtotsu ɩwɩ, bun aha kpantsapa, mɛnɩ bénya tɔá bʋdekle.
Ɔlada Pʋ́ Tɔɩ Kpla
17 Tamɛ apio adwɛpʋ, mlɩkaɩn asʋn ánɩ́ anɩ Wie Yesu Kristo sumbi ayɔpʋ amʋ bɛbla mlɩsʋ. 18 Bɛbla mlɩ bɛɛ, “Nkɛ trahɛ amʋtɔ a, ahinla abwɛpʋ bɛ́ba. Bóbuo amʋ́ ɔwɔlɩ lalahɛ.” 19 Bʋbʋ mlɩtɔ dodo. Amʋ́ dɛ mlɩ nsɩnɛ yinta nɩ. Amʋ́ onuto agywɩɩn dɛ amʋ́ kpa, tsufɛ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ má amʋ́tɔ. 20 Tamɛ apio adwɛpʋ, mlɩ mʋ́ a, mlɩpwɛ mlɩ tsiatɔ dɩnka mlɩ hogyi wankɩhɛ amʋsʋ. Mlɩbɔ mpaɩ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ tumitɔ. 21 Mlɩtsia tsiatɔá Bulu-ɔdwɛ lasuna mlɩ, brɛ anfɩ mlɩgyo anɩ Wie Yesu Kristoá ɔbɛ́ba bowun mlɩ nwɛ, ha mlɩ nkpa ánɩ́ ɩtamata anfɩ.
22 Mlɩwun aha ánɩ́ asʋn amʋ ɩmɛdɛ amʋ́ wankɩ nwɛ. 23 Mlɩprɩ akʋ lɛ ogya amʋtɔ, pʋhɔ amʋ́ nkpa. Mlɩwun akʋ nwɛ ifusʋ. Mlɩkɩ wanklaan ánɩ́ amʋ́ lalahɛ amʋ ɩmɛ́ɛtsankɩ mlɩ.
Bulu Kanfʋ Mpaɩ
24 Mʋtɛha anɩtamadɩda, ɔtɛlɛ lalahɛ lɛ anɩ ɩwɩ, kpa anɩ ba numnyam amʋʋ ɩbʋ bomli mʋ amʋ asɩ ansigyitɔ. 25 Mʋ nkʋlɛ gyi Bulu pʋ́ anɩ Ɔhɔpʋ. Numnyam, obu, ɔwʋnlɩn pʋ́ tumi ɩtsʋn anɩ Wie Yesu Kristosʋ ɩtʋ mʋ. Tsu brɛá ɔyɩ mɔkʋtsua asɩ, bɔtʋ ndɛ pʋya brɛ fɛ́ɛ́. Amen.

*1:1 Ntɛ Bulu dɛ amʋ́sʋ kɩ ha Kristo.

1:5 Anɩ Wie Yesu ntɛ Yosua bʋ nwʋlʋ dada amʋ akʋtɔ.

1:11 Kora lɔkʋsʋ lɩɩ Mose mʋa mʋ dɛhɛn Aaronsʋ.