2
Ɔkatsia Kana Wulutɔ
Ɛkɛ saasɩ a, betsia ɔka Kana wuluá ɩbʋ Galilea ɔmátɔ. Yesu mʋ yin bʋ ɩnʋ. Bɛtɩ Yesu mʋa mʋ akasɩpʋ ɛ mʋ́ asɩ. Brɛá amʋ́ nta lɛta a, Yesu mʋ yin lɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Bʋtra bʋma nta.”
Yesu lɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Amʋ́ yin, yɛ megyi mɩ asʋn igyi o! Mɩ brɛ mɔkʋnya fʋn.”
Mʋ yin lɛbla woyi amʋtɔ asumpʋ ɔbɛɛ, “Mlɩbwɛ dɩnka asʋngyiasʋn ánɩ́ ɔbɛ́bla mlɩsʋ.”
Yudafɔ bʋtɔfwɩ ɩwɩ amʋ́ amandɩɛ ɔkpasʋ. Mʋ́ sʋ bɔpʋ awʋndɩ akpɔnkpɔɔnkpɔntɩ asie yaɩ woyi amʋtɔ. Yesu lɛbla ɩnʋ asumpʋ amʋ ɔbɛɛ, “Mlɩsa ntsu bʋla awʋndɩ amʋ fɛ́ɛ́.” Lɛlɛ bɛsa. Ɩnʋ ɔlɛbla amʋ́ ɔbɛɛ, “Mlɩsa ɩkʋ ya nkɛsʋ ɔkɩpʋ amʋ.” Bɛsa ya mʋ. Ɔlɛda mʋ́ ɔnɔ a, ɩladamli nta. Omeyin ɔtɩnɛá benya nta amʋ tsu. (Tamɛ asumpʋ amʋ mʋ́ bʋyin.) Ɩnʋ ɔlɛtɩ ɔka otsiapʋ amʋ ya ɩtsɛtɔ, 10 yɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Nta wanklaan ɔhagyiɔha tegyankpa yaɩ. Nɩ bonun mʋ́ ta asa bʋtɔpʋ mʋ́á ɩma alɛ ba. Tamɛ fʋ mʋ́ fapʋ wanklaan amʋ yaɩ bɔfʋn sei.”
11 Ɩnɩ gyi osuna gyankpapʋá Yesu lɔbwɛ nɩ. Ɔlɔbwɛ mʋ́ Kana ánɩ́ ɩbʋ Galilea ɔmátɔ, pʋlɛ mʋ numnyam ɔwan. Ɩlɛha mʋ akasɩpʋ bɔhɔ mʋ gyi.
12 Ɩnɩ ɔma a, Yesu mʋa mʋ yin, mʋ apio pʋ́ mʋ akasɩpʋ bɔyɔ Kapernaum wulutɔ, yetsia ɩnʋ nkɛ kpalobi.
Yesu Bulu Ɔtswɛkpa Yɔ
(Mateo 21:12-13; Marko 11:15-17; Luka 19:45-46)
13 Brɛá nkɛá Yudafɔ bɔ́pʋgyi Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ lowie woyi ta a, Yesu lɔdʋ yɔ Yerusalem. 14 Ɔlɔyɔ Bulu ɔtswɛkpa amʋ wunsɩnɛsʋ yowun ánɩ́ aha bʋdɛ nnantswie, akufa pʋ́ abrɔdʋma fɛ. Olowun akʋ ɛ bʋtsie mpʋnʋasɩ bʋdɛ kɔba tsɛ. 15 Ɩnʋ ɔlɔbwɛ mplɩ, wie amʋ́tɔ, gya amʋ́a mbwɩ amʋ fɛ́ɛ́ dalɩ. Olowuwuta kɔba atsɛpʋ amʋ mpʋnʋ da, da amʋ́ kɔba saɩn. 16 Mʋʋ ɔlɛbla abrɔdʋma afɛpʋ amʋ ɔbɛɛ, “Mlɩlɛ amʋ́ nfɩ! Mlɩmápʋ mɩ Sɩ woyitɔ bwɛ mlɩ ibia ogyikpa.” 17 Ɩnɩá ɩlɛba alɩ sʋ a, mʋ akasɩpʋ amʋ bɛkaɩn Bulu asʋn wanlɩnhɛ anfɩsʋ. “Fʋ osumkpa amʋ asʋn ɩhɩɛ igyi mɩ asʋnbogya.”
18 Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛba Yesu wa bɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, “Osuna mɔmʋ fɔ́bwɛ pʋsuna anɩ ánɩ́ Bulu tumitɔ fʋdɛ ɩnɩ bwɛ?”
19 Yesu lɛbla amʋ́ ɔbɛɛ, “Mlɩbwie Bulu ɔtswɛkpa anfɩ, nɔ́pʋ nkɛnsa yi mʋ́.”
20 Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛbla mʋ bɛɛ, “Nfi adʋana-sie (46) kɛkɛ bɔpʋyi obu anfɩ. Mʋ́ fʋ mʋ́ fɛɛ, fɔ́pʋ nkɛnsa yi mʋ́?”
21 Tamɛ mʋ nyankpʋsa-oyi ɩwɩ asʋn ɔdɛblɩ, megyi Bulu ɔtswɛkpa amʋ. 22 Brɛá Bulu lɔkʋsʋa mʋ tsu afulitɔ ɔma a, mʋ akasɩpʋ amʋ bɛkaɩn ánɩ́ ɔlɛblɩ asʋn anfɩ. Mʋ́ sʋ bɔhɔ Bulu asʋn pʋ́ Yesu asʋn blɩhɛ amʋsʋ gyi.
Yesu Yin Nyankpʋsa Klʋntɔ
23 Yesu lɔbwɛ osuna tsɔtsɔɔtsɔ Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ amʋtɔ brɛá ɔbʋ Yerusalem, aha tsɔtsɔɔtsɔ bowun. Mʋ́ sʋ bɔhɔ mʋ gyi. 24 Tamɛ Yesu mɔpʋ ansɩ dɩnka amʋ́sʋ, tsufɛ oyin alɩá amʋ́ fɛ́ɛ́ bʋgyi. 25 Mehian ánɩ́ ɔhaa ɔbɛ́bla mʋ ɔha ɩwɩ asʋn, tsufɛ mʋ onuto oyin asʋn ánɩ́ ɩbʋ nyankpʋsa klʋntɔ.