Asʋn Wanklaan Ánɩ́
Yohane
Lɔwanlɩn
1
Asa ɔyɩ lɛbɛlɩn a, Asʋn amʋ bʋ ɩnʋ. Asʋn amʋ mʋa Bulu bʋ ɩnʋ. Asʋn amʋ gyi Bulu.
Asʋn Ánɩ́ Ɩtɛha Nkpa
Asʋn amʋ mʋa Bulu bʋ ɩnʋ asa ɔyɩ lɛbɛlɩn. Mʋsʋ Bulu lɔtsʋn bwɛ togyitɔ. Tɔtɔɔtɔ ma ɩnʋá Bulu lɔbwɛ tsʋn mʋ ɔma. Mʋtɔ nkpa itsu. Nkpa amʋ tɔpʋ wankɩ ba aha fɛ́ɛ́ nɩ. Wankɩ anfɩ tɔwankɩ okluntɔ, tamɛ oklun mɔkʋgyi mʋ́sʋ kɩ.
Bulu lɔwa oyin ɔkʋá bʋtɛtɩ mʋ Yohane* Asu Ɔbɔpʋ Yohane sɩsɩ. Ɔlɛba bɛbla aha wankɩ amʋ ɩwɩ asʋn, mɛnɩ aha fɛ́ɛ́ bɔ́hɔ asʋn amʋsʋ gyi. Megyi Yohane onuto gyi wankɩ amʋ. Mʋ mʋ́ wankɩ amʋ ɩwɩ asʋn ɔlɛba bɛbla aha. Ɔha amʋʋ ogyi wankɩ onuto, ɔtɔwankɩ ha ɔhagyiɔha amʋ ɔba ɔyɩtɔ.
10 Ɔbʋ ɔyɩ anfɩtɔ. Mʋsʋ Bulu lɔtsʋn bwɛ ɔyɩ, tamɛ ɔyɩ anfɩtɔ atsiapʋ bʋmɛbɩ mʋ. 11 Ɔlɛba mʋ onuto ɔmátɔ, tamɛ mʋ pɩ bʋmɔhɔ mʋ. 12 Tamɛ ɔlɛha aha ánɩ́ bɔhɔ mʋ, hɔ mʋ gyi fɛ́ɛ́ ɔkpa ánɩ́ bʋbwɛ Bulu abi. 13 Amʋ́ Bulu abi bwɛ motsu ɩlɩntɔ, ntɛ nyankpʋsa apɛbwɛtɔ, ntɛ oyin ɔwɔlɩ ɔkpasʋ. Mboun Bulu onuto lɔbwɛ amʋ́ mʋ abi.
14 Asʋn amʋ lebemli nyankpʋsa, oletsia anɩtɔ. Awɩtɔlɛ pʋ́ ɔnɔkwalɩ sɔɔn letsia mʋtɔ. Anɩlowun mʋ numnyam. Mʋ Sɩ lɔwa mʋ numnyam amʋ, tsufɛ Obi ɔkʋkʋnʋ ɔkʋlɛ pɛ ogyi ha mʋ.
15 Yohane lɛlɛ mʋ suna, tɔɩ tsu mʋ ɩwɩ ɔbɛɛ, “Ɔnɩ ɩwɩ asʋn nɛblɩ mbɛɛ, ‘Ɔha amʋʋ obuo mɩ ɔba amʋ dʋn mɩ, tsufɛ ɔbʋ ɩnʋ asa bɔkwɩɩ mɩ’ ” nɩ.
16 Mʋ awɩtɔlɛ ɩtsɔ. Ɩnɩ sʋ ɔdɛ awɩtɔlɛ tsɔtsɔɔtsɔ anfɩ wa ha anɩ fɛ́ɛ́ nɩ. 17 Mosesʋ Bulu mbla amʋ na ɩlɛba, tamɛ ɔnɔkwalɩ mʋ́a awɩtɔlɛ mʋ́ ɩna anɩ Wie Yesu Kristosʋ ɩlɛba. 18 Ɔhaa mɔkʋwun Bulu kɩ. Obi ɔkʋkʋnʋ ɔkʋlɛ pɛ, mʋ onuto ogyi Bulu, otsie Ɔsɩ amʋ gyɔpɩsʋ; Ɔsɩ amʋ tɛhɩɛ kle mʋ asʋn amʋ, nkʋlɛ labla anɩ alɩá Bulu gyi.
Asu Ɔbɔpʋ Yohane Bulu Asʋn Ɔkanda
(Mateo 3:1-12; Marko 1:1-8; Luka 3:1-18)
19-20  Yudafɔ ahandɛ ánɩ́ bʋbʋ Yerusalem bɔwa Bulu igyi ahapʋ pʋ́ Lewifɔ Yohane wa bɛɛ bʋyɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, ma ogyi? Yohane mesi asʋansʋ ŋain amʋ́. Ɔlɛlɛ bla amʋ́ ɔbɛɛ, “Megyi mɩgyi Kristo, (ɔha amʋʋ Bulu lada mʋ ofuli amʋ).” 21 Bɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, “Mʋmʋ fʋgyi ma? Fʋgyi Elia?”
Ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ, “Megyi mɩgyi Elia.”
Bɛtra fɩtɛ mʋ bɛɛ, “Fʋgyi Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ amʋʋ ɔbɛ́ba amʋ?”
Ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ, “O-o.”
22 Mʋʋ bɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, “Ma fʋhɩɛ fʋgyi? Bla anɩ, mɛnɩ abɛ́yɛbla aha amʋʋ bɔwa anɩ amʋ. Nkalɩ fʋdɛblɩ tsu fʋ onuto ɩwɩ?”
23 Yohane lɔpʋ asʋn ánɩ́ Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ Yesaia lɛblɩ tswɩ lɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ,
“Mɩgyi ɔha amʋʋ ɔdɛkplʋn dimbisʋ ɔbɛɛ,
‘Mlɩtswii anɩ Wie ɩkpa amʋ ha mʋ’ amʋ nɩ.”
24-25 Ɩnʋ Farisifɔ akʋá bɔwa Yohane wa ɛ bɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, “Nɩ megyi fʋgyi Kristo amʋ, megyi fʋgyi Elia ntɛ Bulu Ɔnɔsʋ Ɔtɔɩpʋ amʋʋ ɔbɛ́ba amʋ ɛ a, ntogyi sʋ fʋdɛ aha asu bɔ?” 26 Yohane lɛlɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ, “Ntsu ndɛpʋbɔ aha asu, tamɛ ɔha ɔkʋ bʋ mlɩtɔ nfɩ, mlɩmeyin mʋ. 27 Mʋgyi ɔha ánɩ́ obuo mɩ ɔba nɩ. Mmɔfʋn ánɩ́ nɛ́sankɩ mʋ ntʋkʋta ɔfɛ kpan.”
28 Asʋn anfɩ fɛ́ɛ́ lɛba Yordan ntsu ɔbɩn Betania wulutɔ. Ɩnʋ Yohane letsia bɔ aha asu nɩ.
Bulu Okufabi
29 Ɔyɩkɛhɛ a, Yohane lowun ánɩ́ Yesu na ɔba mʋ wa. Mʋʋ ɔlɛbla aha amʋ ɔbɛɛ, “Mlɩkɩ, Bulu Okufabi amʋ ɔba a. Mʋsʋ Bulu tɔtsʋn si ɔyɩtɔ aha lakpan kie amʋ́ nɩ! 30 Mʋ ɩwɩ asʋn nɛblɩ mbɛɛ, ‘Ɔkʋ buo mɩ ɔba. Ɔdʋn mɩ, tsufɛ ɔbʋ ɩnʋ asa bɔkwɩɩ mɩ’ nɩ. 31 Mɩ onuto mmeyin mʋ, tamɛ nɛba ndɛ aha asu bɔ, mɛnɩ Israelfɔ bɛ́bɩ ɔha ánɩ́ ogyi.”
32 Yohane lɛblɩ ɔbɛɛ, “Nowun Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ lɛkplɩ tsu ɔsʋsʋ fɛ abrɔdʋma bogyonka mʋsʋ. 33 Mɩ onuto mmeyin mʋ, tamɛ Bulu lɔwa mɩ ɔbɛɛ mba bɔpʋ ntsu bɔ aha asu. Mʋlɛbla mɩ ɔbɛɛ, ‘Ɔha amʋʋ fówun Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ ɔbɛ́kplɩ tsu ɔsʋsʋ bogyonka mʋsʋ amʋ ɔbɔ́pʋ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ bɔ aha asu nɩ.’ 34 Nawun ánɩ́ ɩlaba mʋ́tɔ. Mʋ́ sʋ ndɛ mʋ ɩwɩ adansɩɛ gyi mbɛɛ, mʋgyi Bulu mʋ Bi amʋ nɩ.”
Yesu Akasɩpʋ Agyankpapʋ
35 Mʋ́ ɔyɩkɛhɛ a, Yohane mʋa mʋ akasɩpʋ abanyɔ bɛsanki ba ɩnʋ. 36 Brɛá Yohane lowun Yesu dɛtsʋn a, ɔlɛblɩ ɔbɛɛ, “Mlɩkɩ, Bulu Okufabi amʋ na ɩnʋ a.”
37 Akasɩpʋ abanyɔ amʋ bonu asʋn anfɩ. Mʋ́ sʋ bɛkpla buo Yesu. 38 Yesu lɛdamli kɩ wun ánɩ́ bʋbuo mʋ. Mʋʋ ɔlɛfɩtɛ amʋ́ ɔbɛɛ, “Ntɔ mlɩdedunka?”
Bɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, “Osunapʋ, nkʋnʋ fʋtsie?”
39 Yesu lɛlɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ, “Mlɩba bɛkɩ.” Mʋ́ sʋ ayin abanyɔ amʋ bobuo Yesu yɛkɩ mʋ otsiakpa. Ɩbɔ́bwɛ fɛ ntʋpwɛ dɔnatɔ, betsia mʋ wa ta owi.
40 Ayin amʋʋ bonu asʋn ánɩ́ Yohane lɛblɩ tsu Yesu ɩwɩ, bɛkpla buo Yesu amʋtɔ ɔkʋlɛ gyi Simon Petro mʋ pio Andrea. 41 Mʋ́ ɔma a, ɩtɔ gyankpapʋá Andrea lɔbwɛ gyi, oloyodunka mʋ pio Simon, bla mʋ ɔbɛɛ, “Anɩlawun Mesia.” (Mʋ́ asɩ gyi, “Kristo”, ɔha amʋʋ Bulu lada mʋ ofuli amʋ.) Kristo igyi Griki ɔblɩ, Mesia ɛ igyi Hebri ɔblɩ. 42 Ɩnʋ ɔlɛkpa Simon ba Yesu wa.
Yesu lɛkɩ mʋ diin, ɔlɛblɩ ɔbɛɛ, “Fʋgyi Yohane mʋ bi Simon nɩ. Tsu ndɛ pʋya a, bɛ́tɩ fʋ Kefa.” (Griki ɔblɩtɔ “Petro.” Mʋ́ asɩ gyi, “Bʋta.”)
Filipo Mʋa Nataniel Tɩ
43 Ɔyɩ kɛhɛ a, Yesu lɔbwɛ ɔbɛɛ mɔyɔ Galilea ɔmátɔ, olowun Filipo. Mʋʋ ɔlɛbla Filipo ɔbɛɛ, “Buo mɩ.” 44 Filipo otsu Betsaida, Andrea mʋa Petro wulutɔ. 45 Filipo lowun Nataniel, ɔlɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Anɩlawun oyin amʋʋ Mose lɔwanlɩn mʋ ɩwɩ asʋn wa Bulu mbla amʋtɔ, Bulu ɔnɔsʋ atɔɩpʋ amʋ ɛ bɔwanlɩn mʋ ɩwɩ asʋn amʋ. Mʋ ɩdá gyi Yesu. Mʋ sɩ gyi Yosef, otsu Nasaret wulutɔ.”
46 Nataniel lɛfɩtɛ mʋ ɔbɛɛ, “Itoyile kʋ bɛ́talɩ dalɩ tsu Nasaret wulutɔ?”
Filipo lɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Ba afʋbɛkɩ.”
47 Brɛá Yesu lowun Nataniel ɔba mʋ wa a, ɔlɛblɩ ɔbɛɛ, “Israelyin onutonuto nɩ. Afunu kʋkʋ ma mʋtɔ.”
48 Nataniel lɛfɩtɛ Yesu ɔbɛɛ, “Nkalɩ lɔbwɛ fɛbɩ mɩ?”
Yesu lɛlɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ, “Nowun fʋ brɛá fʋbʋ pɔntɔ-oyi amʋ asɩ ɩnʋ, asa Filipo lɛbɛtɩ fʋ.”
49 Nataniel lɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Osunapʋ, fʋgyi Bulu mʋ Bi Israel Owie amʋ nɩ.”
50 Yesu lɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Alɩ amʋʋ nabla fʋ mbɛɛ, nowun fʋ pɔntɔ-oyi amʋ asɩ amʋ sʋ fahogyi? Fówun ofula ánɩ́ ɩdʋn ɩnɩ.” 51 Yesu lɛtra bla mʋ ɔbɛɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bla, mlówun ánɩ́ ɔsʋsʋ lafinki, Bulu-abɔpʋ bʋdɛ ɔsʋsʋ yɔ yinki ba Nyankpʋsa-Mʋ-Bi amʋsʋ.”

*1:6 Asu Ɔbɔpʋ Yohane

1:41 Kristo igyi Griki ɔblɩ, Mesia ɛ igyi Hebri ɔblɩ.