Yakobo
Ɔwʋlʋ
1
Itsiaha
Mɩ Yakoboá ngyi Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo osumbi dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ mlɩ Bulu aha* Yakobo lɛtɩ Bulu aha ɔbɛɛ, abusuan duanyɔ amʋ ánɩ́ mlɩladasaɩn wa ɔyɩtɔ fɛ́ɛ́. Ndɛ mlɩ itsia ha.
Ansigyinya Ɩkplantɔ
Apio aba, nɩ mlowie ɩkplan mʋ́a asʋn wunhɛtɔ a, ansɩ ɩhɩɛ gyi mlɩ. Tsufɛ mlɩyin ánɩ́ nɩ bɔsɔ mlɩ hogyi kɩ a, ɩtɛha mlɩtotomi talɩ lɩɩ mlɩ asʋn wunhɛ fɛ́ɛ́ ɔnɔ. Nɩ mlɛtalɩ tomi lɩɩ mʋ́ ɔnɔ a, ɩbɛ́ha mlɛ́dan, wa alɛ, fʋn togyitɔtɔ. Nɩ mlɩtɔ ɔkʋ lehian nyansa a, ɔkʋlɩ Bulu. Ɔbɛ́ha mʋ faan. Ɔmɔ́ɔwa mʋ pɛlɩtɔ, tsufɛ Bulu tɔpʋ awɩtɔlɛ ha aha fɛ́ɛ́ nyansa. Tamɛ nɩ fɔ́kʋlɩ mʋ a, pʋ hogyi kʋlɩ mʋ. Másusu fɛɛ ɔmɛ́ɛha fʋ. Tsufɛ nɩ fʋmohogyiá ɔbɛ́ha fʋ a, fʋgyi fɛ ɔpʋá ɩda yɔ nkpa, ɩlada yɔ ɔma. 7-8 Ɔha ánɩ́ ogyi alɩ, mʋ agywɩɩn tamalɩɩ tsukʋlɛ a, ɔmádɩnka ansɩ ɔbɛɛ, menya tɔtɔɔtɔ tsu anɩ Wie Bulu wa, tsufɛ mʋ agywɩɩn igyi anyɔ.
Ohian Pʋ́ Ɩwɩnya
Ansɩ igyi Okristoyin ánɩ́ ɔma tɔtɔ, tsufɛ Bulu latsu mʋ fʋa. 10 Nɩ Bulu ɔba ɩwɩ onyapʋ ɛ asɩ a, ansɩ igyi mʋ. Tsufɛ mʋ nkpa bɔ́tsʋn fɛ oyi ntswɩtswɩ. 11 Alɩ amʋʋ owi ɔnɔ ɩwa ɔnlɩn, ɩtɔ ɩfa, mʋ́ ntswɩtswɩ tɔbʋ kpakpa; ɩfa amʋ alɛ tɛta amʋ a, alɩ kɛn ɩwɩ onyapʋ dɛyɔ ɔdɛba alɩɩ obówu nɩ.
Ɩsɔkɩ
12 Bulu toyula ɔha ánɩ́ ototomi ɩkplantɔ. Tsufɛ nɩ ɔlɛdalɩ mʋ́tɔ a, Bulu ɔbɛ́da mʋ ɩpan, ha mʋ nkpa ánɩ́ ɩtamata, igyi ɩsʋgyi-ɩpa amʋʋ ɔlɛhɩɛ ɔbɛɛ, mɔ́pʋha aha amʋʋ bʋtɔdwɛ mʋ amʋ. 13 Nɩ bɔsɔ ɔkʋ kɩ a, ɔmáblɩ ɔbɛɛ Bulu lasɔ mʋ kɩ, tsufɛ ɔhaa mɛ́ɛtalɩ sɔ Bulu kɩ ɔbɛɛ, ɔbwɛ lakpan. Bulu ɛ tamasɔ ɔhaa kɩ ɔbɛɛ, ɔbwɛ lakpan. 14 Nyankpʋsa onuto ɔwɔlɩ lalahɛ tɛmlɛ mʋ, bɩtɩa mʋ wa ɩsɔkɩtɔ. 15 Ɔwɔlɩ lalahɛ tɔkwɩɩ lakpan. Lakpan ɛ igyi ɔhasʋ a, ɩtɔpʋ lowu ba.
16 Mʋ́ sʋ apio adwɛpʋ, mlɩmáha ɔhaa ɔmlɛ mlɩ. 17 Atɔ wanklaan pʋ́ atokiehɛ yile kugyikʋ itsu ɔsʋsʋ. Itsu anɩ Sɩ Bulu, ɔsʋsʋ atɔ wankɩhɛ Ɔbwɛpʋ amʋ wa. Ɔtamatsɛ fɛ ɔpa mʋ́a onye. 18 Mʋ apɛtɔ ɔlɔpʋ mʋ ɔnɔkwalɩ asʋn kwɩɩ anɩ, mɛnɩ abɔ́bwɛ agyankpapʋ mʋ atɔ bwɛhɛ fɛ́ɛ́tɔ.
Asʋn-nu Pʋ́ Mʋ́sʋgyi
19 Apio adwɛpʋ, mlɩnu. Mlɩkɔsɩ nu asʋn asɩ. Mlɩ ɔnɔ máwa ɔsa. Mlɩmákɔsɩ nya ɔblɔ ɛ. 20 Tsufɛ ɔblɔ tamabwɛ tɔá Bulu tekle. 21 Mʋ́ sʋ mlɩlɛ tsiatɔ lalahɛ kugyikʋ lɛ mlɩ nkpatɔ, amlɩsi lakpan bwɛ. Mboun mlɩba ɩwɩasɩ, amlɩhɔ Bulu asʋn amʋʋ aladu wa mlɩtɔ amʋ. Mʋ́ ɔbɛ́ha mlɩ ɔkla obénya nkpa nɩ.
22 Mlɩbwɛ dɩnka Bulu asʋn amʋsʋ. Mlɩmábwɛ mʋ́ anupʋ kɛkɛ. Nɩ mlɔbwɛ mʋ́ anupʋ kɛkɛ a, ɩwɩ mlɩdɛmlɛ. 23 Ɔha ánɩ́ onu Bulu asʋn omegyi mʋ́sʋ, gyi fɛ ɔha ánɩ́ alakɩ mʋ ɩwɩ ahʋhwɛtɔ. 24 Onya natɩ mʋ́ asɩ pɛ a, alatan alɩá olowun mʋ ɩwɩ. 25 Tamɛ ɔha ánɩ́ ɔlɛya asʋ nu Kristo mbla amʋʋ ɩlɔfʋn, ɩtɛha anɩtegyi ɩwɩ amʋ, ɔmɛtan mʋ́sʋ, ɔdɛ mʋ́sʋ gyi a, Bulu obóyula mʋ ɔkpagyiɔkpasʋ.
26 Ɔhagyiɔha ánɩ́ ɔbɛɛ mʋdɛ Bulu sum, tamɛ ɔtamakɩta ɩwɩ mʋ tɔɩtɔ a, ɔdɛ ɩwɩ mlɛ. Mʋ Bulusum igyi kpaalɩ. 27 Bulusum oduá mʋ́ ɩwɩ lɛtɩn, asʋansʋ ma mʋ́ ɩwɩ, anɩ Sɩ Bulu tekle gyi, mlɛ́kɩ awumbi mʋa asʋrapʋsʋ amʋ́ ɩkplantɔ. Mlɛ́kɩ ánɩ́ ɔyɩ anfɩtɔ lakpanbwɛ ɛ iméegyi mlɩsʋ.

*1:1 Yakobo lɛtɩ Bulu aha ɔbɛɛ, abusuan duanyɔ amʋ