Introduction to the New Testament
1
This is a translation of the New Testament into the Nkonya language. The Nkonya people are located in the Volta Region of Ghana just north of the town of Kpando, beside Lake Volta. There are about 30,000 speakers of the Nkonya language.
 
What is the book about?
It is the history of the life and teaching of Jesus Christ, His apostles and the first church. Although Jesus lived a long time ago, His teaching is still very important for us today. It is so important that God commanded it to be proclaimed all over the world. It is the story of how God loves people. He became a man and gave Himself as a sacrifice to redeem the world from the power of Satan, the king of this world. Through faith in Jesus Christ, the Son of God, we are saved from the wrath of God which will come upon this world. Through Him we have peace with God and eternal life in His kingdom. By the power of the Holy Spirit which is God’s gift to those who believe in Him, we are able to live the kind of life which is pleasing to Him until He will come again.
 
Who wrote this book?
The 27 books making up the New Testament were written in the Greek language. Most of the writers had seen Jesus, even lived with Him. Jesus had promised them, “The Holy Spirit will teach you everything and make you remember all that I have told you” (John 14:26). Truly the Holy Spirit reminded them and they wrote His message down. At all times there were people who accepted their message not as man’s message but as the Word of God which indeed it is (I Thessalonians 2:13). By accepting this word you too can be saved (I Peter 1:23). Since it is God who is speaking to us in this book we may not understand everything the first time we read it. For God’s thoughts are different from man’s thoughts. The New Testament is a book which we have to study over and over prayerfully. As well, we will need the Holy Spirit to teach us. God has promised that everybody who asks for the Holy Spirit and obeys God will receive Him. So ask, and you will be given (Luke 11:13).
 
Some other matters:
 
 
The books we have translated are copies of what was written down. Sometimes there are small differences between the different copies. Sometimes we have explained these differences with a letter and explanation at the bottom of the page. Sometimes we have put the text in square brackets, [ ]. This means that the text inside the brackets is in some copies but not all. You can see an example of this in John 8:1-11.
There are also some words or names that have special meaning in the New Testament. At the back of the New Testament we have given an explanation of the special meanings of these words. The first few times that these words appear, we put an asterisk in front of them. An example of this is in Matthew 1:1 - *Dawid and *Abraham.
Ɔwʋlʋ́ Anfɩtɔ Asʋ́n Ɩwɩ Atosunáhɛ́
 
Amansʋ Ɔwʋlʋ Anfɩ Dɛblɩ?
Ɩdɛtɔɩ tsu anɩ Wie Yesu Kristo nkpatsia pʋ́ mʋ atosunahɛ, mʋ sumbi ayɔpʋ pʋ́ ɔpasua gyankpapʋ amʋ ɩwɩ. Ɩbʋ mʋ́tɔá oletsia ɔyɩtɔ lawa ɔpá, tamɛ mʋ atosunahɛ amʋ ɩtra bʋ labi ha anɩ ndɛ. Mʋ́ sʋ Bulu lɛblɩ ɔbɛɛ, bʋda mʋ́ ɔkan fia ɔyɩ nɩ. Igyi asʋn ánɩ́ ɩlɛbla anɩ alɩá Bulu tɔdwɛ anyankpʋsa, alɩá Yesu lɔbɔbwɛ nyankpʋsa, ɔlɔpʋ mʋ ɩwɩ lɛ mbusuo anɩ nwunsʋ, pʋ mʋ obugya gyʋra anɩ lɛ anɩ tsu ɔyɩ anfɩtɔ owie Ɔbʋnsam tumi asɩ. Bulu mʋ Bi Yesu Kristosʋ hogyi sʋ a, Bulu lɛdɩnkɩ mʋ ɔblɔá ɩbɛ́ba ɔyɩtɔsʋ lɛ anɩsʋ. Mʋ́ sʋ anɩa mʋnyɔ anɩtsie iwilwiitɔ, abétsia nkpa ánɩ́ ɩtamatatɔ mʋ iwie ogyikpa ɩnʋ. Ɔŋɛ Wankɩhɛ tumi amʋʋ igyi Bulu atokiehɛ ha aha ánɩ́ bɔhɔ mʋ gyi amʋ ɩlaha abɛ́talɩ tsia nkpa ánɩ́ ilegyi mʋ ansɩ kpɛfʋn brɛá ɔbɛ́sanki ba.
 
Ma Lɔwanlɩn Ɔwʋlʋ Anfɩ?
Griiki ɔblɩtɔ bɔwanlɩn nwʋlʋ adʋanyɔ-sienɔ (27) anfɩ ɩlɔbwɛ Bulu Ntam Pɔpwɛ anfɩ. Mʋ́ awanlɩnpʋ amʋ ɔdʋdʋɔ bowun Yesu, mʋa amʋ́nyɔ betsia. Yesu lɛbla amʋ́ yaɩ ɔbɛɛ, “Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ obósuna mlɩ togyitɔ. Ɔbɛ́ha mlɛ́kaɩn togyitɔá nɛbla mlɩsʋ.” (Yoh. 14:26). Lɛlɛ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ lɛkaɩn amʋ́ bɔwanlɩn togyitɔ tswɩ. Aha bohogyiá megyi anyankpʋsa asʋn blɩhɛ kɛkɛ igyi, mboun Bulu Asʋn igyi lɛlɛ (I Tes. 2:13). Nɩ fʋ ɛ fɔhɔ asʋn anfɩsʋ gyi a, fénya nkpahɔ (I Pet. 1:23). Ɩnɩa Bulu dɛtɔɩ kpla anɩ ɔwʋlʋ anfɩtɔ sʋ a, fialɩ anɩmɛ́ɛtalɩ nu mʋ́ fɛ́ɛ́ asɩ, otse gyankpapʋá abɛ́kla mʋ́. Tsufɛ Bulu agywɩɩn igyi ɔtsan ha nyankpʋsa klɛ. Mʋ́ sʋ Bulu Ntam Pɔpwɛ anfɩ igyi ɔwʋlʋá abétsia klaa, suan mʋ́tɔ asʋn pʋbɔ mpaɩ ekekegyiɛkɛ. Mʋ́á ɩdʋn a, ilehian ánɩ́ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ ɔbɛ́kpa anɩ. Bulu lɛhɩɛ anɩ yaɩ ɔbɛɛ, mɔ́pʋ Ɔŋɛ amʋ ha ɔhagyiɔha ánɩ́ otobu mʋ, kʋlɩ mʋ Ɔŋɛ amʋ. Mʋ́ sʋ opio, kʋlɩ Bulu, ɔbɛ́ha fʋ (Lk. 11:13).
 
Asʋn Anɩ Ɩtra Dehian
 
 
Nwʋlʋ amʋʋ anɩlalɛ wa Nkonyatɔ amʋ igyi mʋ́á bɔwanlɩn tswɩ. Mʋ́tɔ akʋ lɔtsʋn ɔtsan ha aba brɛ ɩkʋtɔ. Anɩlalɛ mʋ́ asɩ, pʋwa daka [ ] anfɩ odutɔ. Idesuna ánɩ́ asʋn amʋʋ ɩbʋ daka amʋtɔ amʋ ɩbʋ nwʋlʋ amʋ akʋtɔ, tamɛ megyi mʋ fɛ́ɛ́tɔ. Mlɛ́talɩ wun mʋ́ ɩkʋ Yohane 8:1-11tɔ.
Asʋankʋ ntɛ adá akʋ ɛ bʋ ɔwʋlʋ amʋtɔá ɩhɩɛ ɩbʋ asɩ. Anɩlɔpʋ ɔtɩnɛá asʋn amʋ ɩbʋbʋ Ntam Pɔpwɛ anfɩtɔ wa ɔwʋlʋ amʋ ɔma, pʋtsua asʋn amʋ asɩ. Mʋ́ ɩkʋ ɩbʋ Mateo 1:1, igyi *Dawid pʋ́ *Abraham.