Ɔwʋlʋá Bɔwanlɩn Sɩsɩ
Hebrifɔ
1
Bulu Asʋn Ɩna Mʋ Bi Amʋsʋ
Bɩmbɩ amʋ a, Bulu lɔtsʋn ɔkpa ɔtsan-ɔtsansʋ tɔɩ kpla anɩ anain brɛ tsɔtsɔɔtsɔtɔ tsʋn mʋ ɔnɔsʋ atɔɩpʋsʋ. Tamɛ sei anfɩ ɔyɩ ɩba bɔmɔ ɔnɔ anfɩ mʋ́ a, alatɔɩ kpla anɩ tsʋn mʋ Bi amʋsʋ. Mʋgyi ɔha ánɩ́ Bulu lɛlɛá ogyi mʋ atɔ nɩ. Mʋ Bi anfɩsʋ ɔlɔtsʋn bwɛ togyitɔ. Mʋsʋ Bulu Ɔkpɔnkpɔntɩ numnyam tɔwankɩ tsʋn. Mʋgyi ɔha ánɩ́ ɔlɛhɩɛ lɩan Bulu, ɔdɛ mʋ asʋn amʋʋ ɩbʋ tumi amʋ pʋkɩ togyitɔsʋ nɩ. Brɛá ɔlɔgyʋra anɩ ta a, oletsia ɔsʋsʋ Bulu Otumipʋ amʋ gyɔpɩsʋ.
Bulu Mʋ Bi Amʋ Lɔfʋa Dʋn
Bulu lotsu mʋ Bi amʋ fʋa dʋn Bulu-abɔpʋ fɛ́ɛ́. Alɩ kɛn ɔlɛha mʋ ɩdá dʋn amʋ́ nɩ. Ɩnɩ losuna ánɩ́ ɔdʋn amʋ́ fɛ́ɛ́. Tsufɛ Bulu mɔkʋbla mʋ abɔpʋ amʋtɔ ɔkʋkʋʋkʋ kɩ ɔbɛɛ,
“Mɩ Bi gyi fʋ,
ndɛ nabwɛ fʋ Sɩ.”
Ntɛ bla amʋ́tɔ ɔkʋkʋ ɔbɛɛ,
“Nɔ́bwɛ fʋ Sɩ,
fʋ ɛ fɔ́bwɛ mɩ Bi.”
 
Ɩnɩ ɔma asa Bulu ɔbɔ́wa mʋ Bitɩ amʋ sɩsɩ ɔyɩtɔ a, ɔlɛblɩ ɔbɛɛ,
“Mɩ abɔpʋ fɛ́ɛ́ bʋsum mʋ.”
Tɔá ɔlɛblɩ tsu mʋ abɔpʋ amʋ mʋ́ ɩwɩ gyi,
“Nabwɛ mɩ abɔpʋ fɛ afu.* afu ntɛ ɔŋɛ. Ɔŋɛ mʋ́a afu lɛlɩan aba Griki ɔblɩtɔ.
Nabwɛ mɩ asumpʋ fɛ ogya plɛnplɛn.”
 
Tamɛ ɔlɛbla mʋ Bi amʋ mʋ́ ɔbɛɛ,
“Oo Bulu, fʋ iwiegyi mɛ́ɛta ɛkɛkɛɛkɛ!
Yilebwɛ gyi fʋ iwiegyi akɔnfra.
Yilebwɛ fʋtekle. Fʋtekisi lalahɛ fɛ́ɛ́.
Mʋ́ sʋ mɩ, fʋ Wie Bulu nalɛ fʋ, da fʋ ofuli.
Napʋ ansigyi wa fʋtɔ dʋn fʋ aba.”
 
10 Bulu asʋn wanlɩnhɛ amʋ lɛtra blɩ ɔbɛɛ,
“Mɩ Wie, fʋlɔwa ɔsʋlʋ ntswɩasɩ brɛá fefi ɔyɩ asɩ.
Fʋ onuto ɩbɩ fɔpʋbwɛ ɔsʋsʋ.
11 Mʋ́ fɛ́ɛ́ ɩbɔ́fwɩ, tamɛ fʋ mʋ́ fétsia brɛ fɛ́ɛ́.
Mʋ́ fɛ́ɛ́ ɩbɔ́bwɛ dada fɛ tatida.
12 Fókunta mʋ́ fɛ tati.
Fɛ́tsɛ mʋ́ fɛ atadɩɛ.
Tamɛ fʋ mʋ́ fʋtamatsɛ.
Fʋ nkpa mɔ́ɔmɔ ɔnɔ ɛkɛkɛɛkɛ.”
 
13 Bulu mɛbla mʋ ɔbɔpʋ ɔkʋkʋ ɔbɛɛ,
“Tsia mɩ gyɔpɩsʋ,
yɔfʋn brɛá nɔ́pʋ fʋ alupʋ bwɛ fʋ ayabi oyikpa.” fɛ alɩá ɔlɛbla mʋ Bi amʋ.
 
14 Ntɔ mɛɛ Bulu-abɔpʋ bʋgyi? Megyi ɔŋɛ bʋgyi, Bulu tɔwa bʋtɔbʋa aha ánɩ́ ɔbɔ́hɔ amʋ́ nkpa?

*1:7 afu ntɛ ɔŋɛ. Ɔŋɛ mʋ́a afu lɛlɩan aba Griki ɔblɩtɔ.