Asʋn Hianhɛ Asɩ Suna
1
Aaron Aaron Otsu Lewi abusuantɔ. Yakob abi duanyɔ amʋtɔ ɔkʋlɛ gyi Lewi. Aaron anfɩ gyi ɔha gyankpapʋá Bulu lɛyaɩ mʋ igyi ɔhapʋ dɛhɛn nɩ. Bulu lɛblɩ ɔbɛɛ, Lewi abusuantɔ pɛ bʋlɛ Bulu igyi ahapʋ.
Aaron anfɩ mʋ gyama gyi Mose. Bɔkwɩɩ amʋ́ brɛá Israelfɔ bʋgyi nkpábi Egyipte ɔsʋlʋsʋ. Mʋlɛtsa Mose bɛkpa Israelfɔ srɩ dalɩ Egyipte nkpábitɔ.
Brɛ kʋtɔ Israelfɔ akʋ bɔkʋsʋ lɩɩ Mose mʋa Aaronsʋ. Bulu lɛlɛ suna amʋ́ ɔbɛɛ, bʋpʋ Israelfɔ abusuan duanyɔ amʋ akpapʋ nyi yiahɛ wa Bulu tati-obu amʋtɔ. Ɔlɛbla amʋ́ ɔbɛɛ, ɔha ánɩ́ mʋ oyi yiahɛ lɔpɔɩ a, mʋ malɛá ɔbwɛ amʋ́ ɔkpapʋ nɩ. Ɔyɩkɛhɛ a, Aaron oyi yiahɛ lɔpɔɩ, dan, wa ntswɩtswɩ, swie abi. Ɔlɛtra bla amʋ ɔbɛɛ, bʋpʋ oyi amʋ wa Ntam-daka amʋtɔ, abʋpʋyaɩ Bulu tati-obu amʋtɔ, ɩbwɛ osuna ha amʋ́. (Luk. 1:5; Gyu. 7:40; Heb. 5:7, 9:4, 11:9).
Abraham Abraham Mʋgyi ahogyipʋ fɛ́ɛ́ ɔnain. (Mʋgyi aha titriuá Bulu lɛlɛtɔ ogyankpapʋ. Aha anfɩ gyi Yudafɔ nɩ). Bɩmbɩ amʋ a, Bulu lɛbla mʋ ɔbɛɛ, mɛ́ha mʋ ɔmá pɔpwɛ ɩkʋá mʋa mʋ abi-aná fɛ́ɛ́ bétsia mʋ́tɔ, ɩbɔ́bwɛ amʋ́ ɔmá. Ɩnɩ sʋ Bulu lɛbla mʋ ɔbɛɛ, otu dalɩ mʋ ɔmátɔ, oyodunka ɔmá pɔpwɛ anfɩ. Olegyi Bulu asʋn blɩhɛsʋ dalɩ mʋ ɔmátɔ, natɩ nfi tsɔtsɔɔtsɔ yɔ tsutsuutsu, asa oloyowie ɔmá amʋtɔ. Ɔmá anfɩ ndɛ bʋdɛtɩ bɛɛ Israel nɩ.
Bulu lɛka ntam ha mʋ ɔbɛɛ, nɩ olobu mʋ, gyi mʋ mblasʋ a, mɔ́bwɛ mʋa mʋ abi-aná aha titriu, mɛ́kɩ amʋ́sʋ.
Oletsia Sara, tamɛ mʋa mʋnyɔ bʋmɔkwɩɩ. Bɛhɩɛ dan asa Bulu lɔbwɛ ofula, ɔlɛha Sara lɔkwɩɩ. Bɛdɩnka kebi amʋ ɩda Isak.
Brɛá Isak lɛdan a, oletsia ɔtsɩ ɔkʋá bʋtɛtɩ mʋ Rebeka. Rebeka lɔkwɩɩ atabi ayin anyɔ, bɛdɩnka amʋ́ ada Esau pʋ́ Yakob. Ɔma a, Bulu lɛha Yakob ɩda Israel. Mʋ abi-aná bʋtɛtɩ Israelfɔ nɩ.
Yakob letsia oyin ɔkʋlɛ abi abanyɔ, bʋgyi Lea mʋa Rahel. Ɔlɛtra tsia amʋ́ asumpʋ abanyɔ ɛ, ɔlɔkwɩɩ abi duanyɔ. Amʋ́gyi; Ruben, Simeon, Lewi, Yuda, Isakar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Yosef pʋ́ Benyamin. Mʋ abi duanyɔ amʋ fɛ́ɛ́ bɔkwɩɩ tsɔtsɔɔtsɔ, yɔfʋn brɛá Israelfɔ bɛhɩɛ klɛɩ. Amʋ́gyi Abraham abi-aná nɩ.
Adam Adam Adam gyi nyankpʋsa gyankpapʋá Bulu lɔbwɛ. Ɩsɩ Bulu lɔpʋpwɛ mʋ. Hawa lɔbwɛ mʋ ka. Mʋa Hawanyɔ gyi aha gyankpapʋá bʋmegyi Bulu mblasʋ, bɔbwɛ lakpan nɩ. Tsu ɛkɛ amʋ a, anyankpʋsa fɛ́ɛ́ bemli lakpan abwɛpʋ.
Yesu Kristo gyi Adam ɔtrahɛ. Adam gyankpapʋ amʋ gyi aha fɛ́ɛ́ ɔnain, ɔhagyiɔha tenya nkpa tsu mʋtɔ ɔsʋlʋ anfɩsʋ. Yesu Kristo gyi Adam nyɔɔsɩ, ɔtɛha ɔhagyiɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mʋ gyi ɔŋɛtɔ nkpa.
Afɔdɩɛ-asubwi Altar Bɩmbɩ amʋ a, Israelfɔ betsia tɔ mbwɩ ha Bulu igyi. Betsia mɔ akufa, akpala, nnantswie aná fɛ́ɛ́, pʋbɔ afɔdɩɛ ha Bulu. Abwi bɛtrɛ, bʋtɔtɔ mbwɩ mʋ́sʋ. Tsu Mose brɛsʋ a, igyi ahapʋ tɔbɔ afɔdɩɛ anfɩ Bulu tati-obu amʋ wunsɩnɛsʋ afɔdɩɛ-asubwi amʋsʋ. Mʋ́ ɔma asa bʋdɛpʋya Bulu ɔtswɛkpa afɔdɩɛ-asubwi kʋá bɔpʋ kɔɔbrɩ bwɛ mʋ́sʋ. Afɔdɩɛ-asubwi tukuriibiá bɛŋlaɩn sika pɛpɛ wʋlɩ mʋ́sʋ ɛ iletsia Bulu ɔtswɛkpa ɩnʋ. Mʋ́sʋ igyi ahapʋ amʋ betsia wa ɔhɩɛn ogya nɩ.
Akasɩpʋ Disciple Amʋ́gyi Yesu abuopʋ, bɔhɔ Yesu gyi, bonu mʋ asʋn. Gyumagyihɛ ɔwʋlʋ amʋtɔ a, bɔpʋ asʋn bamba lɛ Yesu abuopʋ suna. Mʋ́gyi, “Yesu ahogyipʋ pʋ́ apio.” Mateo, Marko, Luka pʋ́ Yohane nwʋlʋ amʋtɔ a, bɛtɩ amʋ́ “akasɩpʋ duanyɔ” ntɩnɛkʋ. Amʋ́gyi abuopʋ duanyɔ amʋ́ʋ́ Yesu lɛlɛ ɔbɛɛ, bʋtsia mʋ wa amʋ nɩ. Amʋ́ kɛn bɛtɩ sumbi ayɔpʋ nɩ (Mat. 10:1-4). Yɛkɩ Sumbi Ayɔpʋ.
Alfa Mʋa Omega Alpha and Omega Fɛ alɩá ‘A’ igyi asʋnbi gyankpapʋ a, Alfa gyi asʋnbi gyankpapʋ Griiki ɔblɩtɔ. Mʋ́ sʋ nɩ bɔwanlɩn bɛɛ, anɩ Wie Yesu gyi Alfa a, ilosuna ánɩ́ mʋgyi togyitɔ asɩ otsukpa. Bʋtɛtra tɩ mʋ bɛɛ ‘Omega’ ánɩ́ igyi Griiki ɔblɩtɔ asʋnbi trahɛ. Fɛ alɩá ogyi togyitɔ asɩ otsuakpa a, alɩ kɛn ogyi togyitɔ ɔnɔmɔ nɩ. (Atɔlɛ. 1:8; 21:6; 22:13).
Amen Amen Hebri ɔblɩ igyi. Mʋ́ asɩ gyi “Ɩba mʋ́tɔ.” Nɩ ɔkʋ ɔbɔ mpaɩ ta a, mʋ ba totsula mʋ́sʋ ɔbɛɛ, “Amen.” Bɛtɩ Yesu “Amen” (Atɔlɛ. 3:14), tsufɛ mʋgyi Ɔnɔkwalɩpʋ.
Asubɔ Baptism Nɩ ɔha ɔbɔ asu a, ilosuna ánɩ́ aladamli klʋntɔ, si lakpan bwɛ. Alahɔ Yesu gyiá obési mʋ lakpan kie mʋ. Yesu mɔ́bwɛ lakpan, tamɛ Asu Ɔbɔpʋ Yohane lɔbɔ mʋ asu Yordan ɔbʋntɔ asa olotsua mʋ agyʋma asɩ.
Asʋn Wanklaan Gospel Bulu asʋn ánɩ́ ɔlɔpʋsɩsɩ mʋ aha. Asʋn amʋ gyi, “Ɔlɔpʋ mʋ Bi Yesu Kristo sɩsɩ, ɔlɛbɛka aha ánɩ́ bɔhɔ mʋ gyi nwunsʋ ɩkɔ, lɛ amʋ́ tsu lakpan nkpábibwɛtɔ.”
Atonkodu Sulphur Igyi afa ánɩ́ bʋtɔpʋbwɛ otua adu. Mʋ́ ogya ɔnɔ ɩhɩɛ bʋ ɔnlɩn dʋn ogya kugyikʋ. Mʋ́ ntsu igyi fɛ batɛ-nfɔ, tamɛ itobon kpitii.
B
Babilon Babylon Igyi ɔmá kʋá iletsia bɩmbɩ amʋ. Bɔkɔ Israelfɔ, kɩta amʋ́ ndoun. Betsia ɔmá amʋtɔ nfi aduesienɔ. Igyi ɔmá kʋá bʋtamasum Bulu. Babilon bʋ Atɔ Lɛsunahɛ ɔwʋlʋ amʋtɔ.
Ɩnɩá ɩnʋfɔ bʋmobu Bulu sʋ a, ilemli ɩdá ha aha ánɩ́ bʋtamabu Bulu. Fialɩ Roma wulu bɛtɩ alɩ, ntɛ ɔyɩtɔ aha ánɩ́ bʋtamabu Bulu tsiatɔ bɛtɩ alɩ. Babilon ɩbʋ 1 Pe. 5:13tɔ ɛ, fialɩ Roma bʋdɛ.
Beelsebul Beelzebul Ɔŋɛ lalahɛ fɛ́ɛ́ owie ɩda nɩ. Mʋ ada bamba ɩkʋ ɛ gyi Ɔbʋnsam ntɛ Satan.
Bileam Balaam Bulu Ɔnɔsʋ Ɔtɔɩpʋ ogyi. Mʋ owie Barak lɔwa ɔbɛɛ, ɔyɛlwɩɩ Israelfɔ, mɛnɩ obégyi amʋ́sʋ nɩ. Bileam sika ɔnsɩpɛ sʋ, olotsula ɔyɔ, mʋ afrimu lɔtɔɩ wa mʋ ɔkpatɔ.
Bodobodo Matuhɛ Nkɛ Feast of Unleavened Bread Israelfɔ nkɛ igyi. Bʋtegyi mʋ́ nkensienɔ, tsu ɛkɛá bɔmɔ Katsʋn nkɛ ɔnɔ. Alɩ nkɛ anfɩtɔ bʋtamagyi atɔá ɩlatu. Mʋ́ bʋtɔpʋkaɩn alɩá Yudafɔ amʋ bɛdalɩ tsu Egyipte nɩ. Alɩá bʋdɛkɔsɩ sʋ bʋmɔwa bodobodotu-afa amʋ́ bodobodotɔ, tsia gyo mʋ́ itu asa abʋtɔ mʋ́.
Bulu Asʋn Wanlɩnhɛ Scripture/Old Testament Igyi nwʋlʋ adʋasa-kweba (39) ánɩ́ Bulu lɛha mʋ aha bɔwanlɩn tswɩ nfi lafana (400) ɔma asa bɔkwɩɩ Yesu Kristo. Begyankpa wanlɩn mʋ́ Hebri ɔblɩtɔ, ɔma asa bɛlɛ mʋ́ asɩ wa Griiki ɔblɩtɔ. Bulu Ntam Pɔpwɛ anfɩtɔ bɛtɩ Bulu Ntam Dada nwʋlʋ amʋ “Bulu Asʋn Wanlɩnhɛ.”
Bulu Iwiegyi Kingdom of God Bulu iwie ogyikpa ɩlɩɩ ha ɔtɩnɛgyiɔtɩnɛá Bulu nkʋlɛ pɛ tegyi iwie. Bulu iwie ogyikpa bʋ ɔtɩnɛgyiɔtɩnɛá aha bɛbɩ mʋ ánɩ́ mʋgyi amʋ́ owie. Brɛá Yesu lɛba a, Bulu iwiegyi amʋ lɛba anɩtɔ nfɩ, tsufɛ aha babɩá Bulu gyi amʋ́ wie. Nɩ Yesu oyinki ba a, Bulu iwiegyi amʋ ɩbɔ́fʋn yi, ɩbɛ́lɛ mʋ́ ɔwan suna aha fɛ́ɛ́.
Bulu Mbla The Law Mʋ́gyi mbla ánɩ́ Bulu lɔwa ánɩ́ mʋ aha bʋgyi mʋ́sʋ abʋnya nkpa. Mosesʋ Bulu lɔtsʋn pʋ mbla anfɩ ha amʋ́. Mʋ́ sʋ bʋtɛtɩ mʋ́ “Mose Mbla” nɩ.
Bulu Okufabi Lamb of God Asu Ɔbɔpʋ Yohane lɛtɩ Yesu Kristo ɔbɛɛ, Bulu Okufabi. Yudafɔ bʋtɔmɔ okufabi pʋgyʋra ɔha, mʋ ɩwɩ tɛtɩn. Kristo lotsula bɔmɔ mʋ, pʋ mʋ obugya gyʋra anɩ. Mʋ́ sʋ bɛtɩ mʋ “Bulu Okufabi” nɩ. (Yoh. 1:29, 36; Atɔlɛ 5:1, 5:6, ana).
Bulu Ɔnɔsʋ Ɔtɔɩpʋ Prophet Mʋsʋ Bulu tetsia tsʋn bla mʋ aha asʋn, otosuna aha Bulu ɔkpa, ɔtɛbla aha tɔá ɩbɛ́ba. Amʋ́tɔ akʋ gyi; Elia, Yona pʋ́ atrahɛ.
Bulu Ɔtswɛkpa The Temple Igyi ɔtɩnɛá Yudafɔ bʋtosum Bulu Yerusalem wulutɔ. Beye obu amʋtɔ anyɔ, ɩkʋlɛ igyi Ɔwankɩkpa. Nyɔɔsɩ ɛ igyi Ɔwankɩkpatɔ Ɔwankɩkpa. Nwunsɩnɛsʋ ɛ ɩbʋ mʋ́tɔ. Ɩnʋ gyi Yudafɔ Bulu Ɔtswɛkpa nwun, bɛha amʋ́ ɔkpa ánɩ́ bʋbɔ afɔdɩɛ kugyikʋ nɩ. Tamɛ Yesu Kristo lowu ɔma a, Romafɔ bobwie mʋ́.
Bulu Ɔtswɛkpa Tati-obu The Tabernacle Bɩmbɩ amʋ brɛá Israelfɔ amʋ bʋna dimbi amʋsʋ bɔyɔ Kanaan ɔsʋlʋsʋ a, Bulu lɛbla Mose ɔbɛɛ, ɔbwɛ tati-obu titriu ɩkʋ. Ɔlɛbla mʋ alɩá ɔpʋ tati pʋ́ mbwɩ ɔwʋlʋ bwɛ mʋ́, mɛnɩ bɛ́talɩ kpa mʋ́ pʋya ɔtɩnɛá bɔyɔ, bɛ́latalɩ si mʋ́ ɛ nɩ bowie ɔtɩnɛá bɔ́swɩɩ.
Tati-obu anfɩtɔ ɔtɩnɛkʋá bʋtɛtɩ ɩnʋ Ɔwankɩkpatɔ Ɔwankɩkpa bʋtɔpʋ Bulu Ntam Daka amʋ yaɩ nɩ. Abwi pɛtɛplɛ anyɔ amʋʋ Bulu lɔwanlɩn mʋ mbla-du dɩnka mʋ́sʋ amʋ, Aaron oyi yiahɛ pʋ́ Mana amʋʋ Bulu lɛha amʋ́ betsia gyi dimbisʋ ɩnʋ amʋ ɩkʋ letsia daka amʋtɔ.
Yudafɔ atɩtɩfɔ amʋ bɔtswɛ Bulu Tati-obu anfɩtɔ. Betsia ha Bulu igyi, bɔ afɔdɩɛ aná fɛ́ɛ́ ɩnʋ, kpɛfʋn brɛá Salomo leyi Bulu Ɔtswɛkpa obu amʋ.
Bulu-ɔbɔpʋ Angel Sumbi ayɔpʋ bʋgyi ha Bulu. Ɔŋɛ bʋgyi, megyi anyankpʋsa. Bʋtamapʋ ansibi wun amʋ́, nkɛtɩ balɛ ɩwɩ ɔwan suna ɔha. Bulu tɔwa amʋ́ bʋtɔyɔ agyʋma ha mʋ. Amʋ́ agyʋma gyi Bulu abisʋkɩ. Brɛ kʋ Bulu tɔwa amʋ́ ɔbɛɛ, bʋyɛbla ɔha asʋnbogya ɩkʋ. Amʋ́ ɔnɔ ɔlɩɩpʋ gyi ɔbɔpʋ Mikael. Otitriu ɔkʋ ɛ ɩda gyi Gabriel. (Gyu. 12:6-11; 27:23; Heb. 1:14, ana).
Bʋtɩ The Dragon Ogyi ɔbwɩ ɔkʋá bʋtɛblɩ mʋ asʋn. Ogyi fɛ lɛnkɛ kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ɔhɩɛ ɔbʋ ɔwʋnlɩn, bɛtɩ mʋ ɩwɔ. Atɔ Lɛsunahɛ ɔwʋlʋ amʋtɔ a, bɛblɩ bɛɛ Satan gyi bʋtɩ.
3-4 D
Dawid David Ɔlɔbwɛ Israelfɔ owieá ɔdʋn amʋ́ awie atrahɛ. Mʋgyi Yisai abitɔ ɔtrahɛ. Akufa ɔkpapʋ ogyi asa bɛyaɩ mʋ owie. Ɔlɔkɔ Filistifɔ ɩsa akɔpʋ ɔhandɛ Goliat mʋ nyebitɔ, mɔ mʋ.
Dawid anfɩ lɛhɩɛ dwɛ Bulu. Mʋ́ sʋ ɔlɔwanlɩn ɩlʋá bʋtɔpʋkanfʋ Bulu tsɔtsɔɔtsɔ. Mʋ́ bʋtɛtɩ “Israelfɔ Ɩlʋ” nɩ.
Yesu otsu Dawid abusuantɔ. Dodoodo, asa bɔkwɩɩ Yesu a, Bulu Ɔnɔsʋ atɔɩpʋ bɔwanlɩn tswɩ bɛɛ, “Kristo, nkpa Ɔhɔpʋ amʋʋ Bulu ɔbɔ́pʋsɩsɩ amʋ obótsu Dawid abusuantɔ.” (Rom. 1:3; Atɔlɛ. 22:16).
Dimbisʋ Wilderness Igyi ɔsʋlʋá tɔtɔ tamawa alɛ mʋ́sʋ. Tsufɛ nyankpʋ tamatswie ɩnʋ, ɩnʋ ɩma alɛ ha nyankpʋsa tsia.
E
Elia Elijah Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ɔkʋ ogyi. Mʋlɔwa klʋn ka awie lalahɛ pʋ́ aha ánɩ́ bʋtosum ɩkpɩ ansɩtɔ Israel ɔmátɔ nɩ. Yudafɔ botosusu bɛɛ, Elia obéyinki ba bɛla aha yaɩ asa Kristo amʋ ɔbɛ́ba. Asu Ɔbɔpʋ Yohane lɛlɩan Elia anfɩ ɔkpa tsɔtsɔɔtsɔsʋ. Mʋ́ sʋ bɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, “Fʋgyi Elia nɩ?” (Mat. 17:10-13; Mar. 9:4; Rom. 11:2-5; Yak. 5:17)
Esau Esau Abraham mʋ bi Isak lɔkwɩɩ atabi ayin anyɔ. Bɛtɩ amʋ́ Esau mʋa Yakob. Esau gyi ɔhandɛ, tamɛ ɛkɛ ɔkʋá akʋn lɛkɩta mʋ a, ɔlɛfɛ mʋ ɩkwɩɩ-dɛhɛn ha mʋ gyama Yakob. Olotsula ánɩ́ Yakob otsu mʋ handɛ oyula, ɔha mʋ mpʋ-wʋdɩ ogyi. Yakob abi-aná Bulu lɔpʋbwɛ mʋ aha, megyi Esau klɛ. Yɛkɩ Abraham. (Rom. 9:10-13; Heb. 11:20; 12:16-17).
F
Farisifɔ Pharisees Igyi Yudafɔ Bulusum ɔpasua ɩkʋá iletsia Yesu brɛsʋ. Ɔpasua anfɩ begyi Mose mbla pʋ́ mbla bambasʋ wanklaan. Amʋ́ hogyi kinkiinkin ɩkʋlɛ gyi, awupʋ bɔ́kʋsʋ tsu afulitɔ ɛkɛkʋ. Betsia kɩ ɩwɩ ánɩ́ ɔhaa ɩwɩ mɛ́tɩn dʋn amʋ́. Bɛdɩnka Yesusʋ, bwɛ agywɩɩn ánɩ́ bɔ́mɔ mʋ.
Griiki Greek/Greece Griiki ɔmá maapʋ ɩbʋ ɔwʋlʋ anfɩ ɔma, bʋtɛtɩ ɩnʋ Griisi. Atene mʋ́a Korinto awulu igyi awulu yile Griisi ɔmátɔ ɩnʋ. Griikifɔ bʋgyi aha ánɩ́ bʋyin ɔwʋlʋ, aha bʋtobu amʋ́ amʋ́ nyansa sʋ. Amʋ́ ɔblɩ ɩdá gyi Griiki. Aha ánɩ́ basuan ɔwʋlʋ yɔ nkpa fɛ́ɛ́ bʋtɛblɩ ɔblɩ anfɩ, megyi Griikifɔ amʋ wʋlɛ. Ɩbʋ yɔ tsutsuutsu, ɔtɩnɛgyiɔtɩnɛá Griikifɔ ɩsa akɔpʋ bʋbʋ fɛ́ɛ́. Aha amʋʋ begyankpa wanlɩn Bulu Ntam Pɔpwɛ amʋ fɛ́ɛ́ bɔwanlɩn mʋ́ Griiki ɔblɩtɔ.
H
Habel Abel Mʋgyi Adam mʋa mʋ ka Hawa obi nyɔɔsɩ. Mʋ dɛhɛn Kain lɔmɔ mʋ, tsufɛ Bulu lɔhɔ Habel afɔdɩɛ si mʋ klɛ. (Mat. 23:35; Luk. 11:51; Heb. 11:4; 12:24).
Hagar Hagar Sara ɔkpábi ogyi, Abraham woyitɔ. Brɛá Sara mɔ́kʋnya obi kwɩɩ a, ɔlɛha Abraham lekle mʋ, ɔlɔkwɩɩ obiyimbi, bɛtɩ mʋ Ismael. Tamɛ megyi Ismael Bulu lɛhɩɛá mɛ́ha Abraham. Mʋ́ sʋ Ismael abi-aná bʋmenya tɔá Bulu lɛblɩ ha Abraham abi-aná.
Ɔma-ɔma a, Sara lɔbɔkwɩɩ obiyimbi, Abraham lɛdɩnka mʋ ɩda Isak. Mʋgyi obiá Bulu lɛhɩɛ Abraham nɩ. Sara Isak kwɩɩ ɔma a, olebenya ɔblɔ wa Hagar, gya mʋ. Hagar leyetsia ɔtɩnɛkʋá ɩbʋ manta Sinaibʋ.
Alɩ ɩbʋ anfɩsʋ nfi tsɔtsɔɔtsɔ ɔma a, Bulu lɛbla Mose asʋn, pʋ mʋ Mbla idu amʋ ɛ ha mʋ nɩ.
Mʋ́ sʋ bɛblɩ Galatiafɔ ɔwʋlʋ, nwun anatɔ bɛɛ, Hagar gyi ɔkpabiá ɔlɩɩ ha Yudafɔ; bʋgyi fɛ nkpábi ha Mose Mbla amʋ, tsufɛ bohogyiá nɩ bɔhɔ mbla amʋsʋ gyi a, Bulu obótsu amʋ́ ánɩ́ amʋ́ asʋn da ɔkpa, ɔbɔ́hɔ amʋ́ nkpa. Bʋmɔhɔ Bulu asʋnsʋ gyi ánɩ́ aha ánɩ́ bɔhɔ Yesu Kristo gyi gyi aha ánɩ́ amʋ́ asʋn da ɔkpa, Bulu ɔbɔ́hɔ amʋ́ nkpa. Yɛkɩ Sara mʋa Abraham.
Hawa Eve Adam mʋ ka nɩ. Brɛá Bulu lɔbwɛ ɔyɩ a, mʋa Adam gyi anyankpʋsa gyankpapʋá ɔlɔbwɛ. Ɔlɛlɛ Adam abɩntɔ-iwu, ɔlɔpʋbwɛ Hawa. Ɔma a, Ɔbʋnsam lɛbɛmlɛ mʋ, olegyi oyi-abiá Bulu lɛbla amʋ́ ɔbɛɛ bʋmágyi. Tsu ɛkɛ amʋʋ bekina Bulu mbla amʋsʋ gyi a, anyankpʋsa bemli lakpan abwɛpʋ. Mʋa Adam abi gyi, Kain, Habel pʋ́ Set. (1 Ko. 11:3; 1 Ti. 2:13-14).
Hebri Hebrew Igyi ɩdá ánɩ́ bʋtɔpʋtɩ Yudafɔ, ɩtra igyi amʋ́ ɔblɩ.
Herode Herod Awie abana bɛtɩ Herode Ntam Pɔpwɛ anfɩtɔ.
(1) Herode: Owie Herode, bɛtra tɩ mʋ bɛɛ, Otumipʋ Herode, mʋtsie obiasʋ Yudea ɔmátɔ asa bɔkwɩɩ Yesu. Ɔlɔbɔ mbɔdɩá ɔbɔ́mɔ Yesu brɛá ogyi kebi bɔbwɛ. (Mat. 2:1-2; Luk. 1:5).
(2) Herode Antipar: Mʋtsie obiasʋ Galilea ɔmátɔ brɛá Yesu na ɔdɛ Bulu asʋn ɔkan da, ɔdɛ ofula akpɔnkpɔɔntɩ bwɛ nɩ. Mʋletsia Herodia amʋʋ ɔlɛha ɔbɛɛ, bʋka Yohane nwun dɩnka ɩlɩnsʋ ha mʋ amʋ nɩ. Yudafɔ bɔpʋ Yesu ba Herode anfɩ ansɩtɔ, ánɩ́ ogyi mʋ asʋn asa abʋda mʋ manta oyikpalihɛsʋ. (Mar. 6:14-29; Luk. 23:6-12).
(3) Herode Agripa I: Ɔlɛdɩnka aha amʋʋ bɔhɔ Yesu gyi pʋ́ ɔpasua gyankpapʋ amʋsʋ. Mʋlɔmɔ Yohane mʋ pio Yakobo. (Gyu. 12:1-23).
(4) Owie Herode II: Mʋ Paulo legyankpa da mʋ asʋn suna asa ɔmásʋ ogyipʋ lɔpʋ mʋ sɩsɩ Roma, ɔbɛɛ Kaesare ogyi mʋ asʋn nɩ. (Gyu. 25:13-26; 26:19, 27-32).
Hosiana Hosanna Igyi asʋn ánɩ́ bʋtɔkplʋn blɩ pʋfʋafʋa ɔha. Mʋ́ asɩ gyi Bulu oyula ɔha ánɩ́ ɔba mʋ ɩdátɔ, ntɛ bʋkanfʋ mʋ. (Mat. 21:9, 15; Mar. 11:9-10; Yoh. 12:13).
I
Idutɔ Kʋlɛ Tithe Yudafɔ bɛtɩn amʋ́ ndɔtɔ atɔ a, bʋteye mʋ́tɔ idu pʋ ɩkʋlɛ ha Bulu. Igyi ntam ánɩ́ Yudafɔ bʋtegyi mʋ́sʋ asa bɛtakwɩɩ Yesu. Ndɛ ɩlamli Kristofɔ fɛ́ɛ́ amandɩɛ.
Igyi Ɔhapʋ Dɛhɛn High Priest Mʋtɛha Bulu igyi, bɔ afɔdɩɛ mʋ onuto lakpan pʋ́ Israelfɔ fɛ́ɛ́ lakpansʋ Bulu ɔtswɛkpa ɩnʋ nɩ. Mʋ pɛ towie Ɔwankɩkpatɔ Ɔwankɩkpa ɩnʋ yɔbɔ afɔdɩɛ. Ɔtsawʋlɛ pɛ ɔtɔyɔ ɩnʋ ofitɔ.
Isak Isaac Mʋgyi obiá Bulu lɛhɩɛ Abraham mʋa mʋ ka Sara yaɩ ánɩ́ mɛ́ha amʋ́ nɩ. Mʋ abi gyi Esau mʋa Yakob. Bulu lɔpʋ atɔ wanklaan ánɩ́ ɔlɛhɩɛ ha Abraham kɛn bla Isak mʋa mʋ bi Yakob ɛ.
Israel Israel Bulu lɔpʋ ɩdá anfɩ ha Isak mʋ bi Yakob ánɩ́ ogyi Abraham mʋ na. Ɩtra igyi ɩdá ánɩ́ bʋtɔpʋtɩ Yakob abi-aná fɛ́ɛ́. Amʋ́gyi Israel abusuan duanyɔ amʋ nɩ. Amʋ́ kɛn bʋtɛtɩ Yudafɔ ntɛ Hebrifɔ nɩ.
Israelfɔ Ɩlʋ Psalms Igyi Bulu asʋn wanlɩnhɛ amʋtɔ ɩfʋn kʋá bɔwanlɩn ɩlʋ lafakʋlɛ-aduenu (150) wa mʋ́tɔ, bʋtɔpʋkanfʋ Bulu. Owie Dawid lɔwanlɩn ɔdʋdʋɔ. Ɩbʋ Bulu Ntam Dada amʋtɔ.
10 Ɩ
Ɩlɔ Pɛpɛ Leprosy Igyi ɩlɔ kʋá igyi mbusuo. Ɩna ɔtsan ha mʋ́ anfɩ anɩdɛtɩ ɩlɔ pɛpɛ ndɛ anfɩ. Bʋtɛlɛ ɔlɔpʋ amʋ wulutɔ, ɔhaa tamapʋ mʋ gyi mba. Tsufɛ fɔpʋ ɩbɩ da mʋ kpan a, ifin lada fʋ, nkɛtɩ fayɔgyʋra ɩwɩ.
Ɩwɩtɩn Purity Yudafɔ amandɩɛ ɔnɔ a, fɔpʋ ɩbɩ da fuli pʋ́ atogyihɛ ɩkʋ aná, ntɛ ɩlɔ pɛpɛ ɔlɔpʋ a, ifin lada fʋ Mose mbla amʋ ɔkpasʋ. Alɩ kɛn igyi nɩ ɔtsɩ ɔkwɩɩ, ntɛ ɔdalɩ omua mʋ ɩwɩ mɛtɩn amandɩɛ amʋ ɔnɔ nɩ. Ɔha ánɩ́ mʋ ɩwɩ lɛtɩn gyi ɔha anɩ́ mbusuo kʋkʋ má mʋ ɩwɩ. Mʋbʋ ɔkpa bwɛ osum agyʋma ɔtswɛkpa ɩnʋ. Tamɛ Bulu Ntam Pɔpwɛ amʋ ɔkpasʋ a, alɩ amandɩɛ anfɩ mɛklɩ ɔtsɩá alakwɩɩ ntɛ aladalɩ omua. (2 Ko. 6:6; Efe. 5:3).
11 K
Kain Cain Mʋgyi Adam mʋa Hawa obi gyankpapʋ. Olu sʋ ɔlɔmɔ mʋ pio Habel.
Kanaan Canaan Bɛtɩ ɔsʋlʋ amʋʋ Bulu lɔpʋha Yudafɔ amʋ “Kanaan”. Ndɛ ɩnʋ bʋdɛtɩ Palestinia nɩ.
Kantakpatɔtsia Nkɛ Festival of Booths Igyi nkɛ kʋá Israelfɔ bɛlɛ yaɩ, bʋtɔpʋkaɩn amʋ́ natɩá bɛnatɩ dimbisʋ nfi adʋana (40) kɛkɛ pʋ́ alɩá betsia tsia tati-mbuto asa bowie ɔsʋlʋ amʋʋ Bulu lɛhɩɛ ánɩ́ ɔbɔ́pʋha amʋ́ amʋsʋ.
Katsʋn Nkɛ Passover Igyi Israelfɔ atogyihɛ nkɛá bʋtɔpʋtsua Bodobodo Matuhɛ nkɛ amʋ asɩ. Bʋtɔpʋkaɩn alɩá Bulu lɛlɛ amʋ́ Egypte ɔsʋlʋsʋ brɛá bʋtsie nkpábitɔ. Onye amʋʋ ɔlɛlɛ amʋ́ amʋ a, ɔlɛha bɔmɔ akufa, pʋ amʋ́ obugya kpa amʋ́ obu-ɔnɔ nyisʋ. Mʋ́ sʋ lowu-ɔbɔpʋ lɛka tsʋn amʋ́ woyisʋ yɔmɔ Egyiptefɔ woyitɔ abi yinhɛ gyankpapʋ fɛ́ɛ́ si amʋ́ klɛ. Mʋ́ sʋ bʋtɛtɩ mʋ́ Katsʋn Nkɛ nɩ.
Ketetɩn Circumcision Bulu lɛbla Yudafɔ ɔbɛɛ, bʋtɩn amʋ́ abi-aná fɛ́ɛ́ kete, mɛnɩ ibosuna ánɩ́ mʋ aha gyi amʋ́. Mʋlɔbwɛ mʋa amʋ́nyɔ nsɩnɛ ntam nɩ.
A
Keyword English gloss Definition in Nkonya
Kpɔsɔ Camel Awatɛ ɔbwɩ ogyi. Olekle ɔlɩan ɔpɔnkɔ, tamɛ ifu yi mʋ ɔma. Bʋtetsia mʋsʋ, ɔtɛhɩɛ sʋra atɔ. Mʋ imi igyi sasrasa, bʋtɔpʋlʋ tati.
Kristo Christ Igyi Griiki ɔblɩ, Hebrifɔ bʋtɛtɩ mʋ́ “Mesia.” Mʋ́ asɩ gyi “Ɔha ánɩ́ Bulu lada mʋ ofuli.” Yudafɔ bɛkɩ ɔkpa ánɩ́ Bulu ɔbɔ́pʋ ɔha anfɩ sɩsɩ, ɔbɛ́ba bɔhɔ amʋ́ nkpa. Bʋtɛtɩ Yesu bɛɛ; “Kristo”, tsufɛ ɔlɛlɛ mʋ ɩwɩ ɔwan ánɩ́ mʋgyi ɔha ánɩ́ Bulu lada mʋ ofuli nɩ. Ɩda anfɩ asɩ anɩlɛlɛ wa Nkonyatɔ anɩa, “Nkpa Ɔhɔpʋ”, Bulu lɛlɛ mʋ yaɩ ánɩ́ ɔbɛ́ba amʋ nɩ.
12 L
Lampoo Ahɔpʋ Tax Collector Bʋgyi Yudafɔá Roma ɔmásʋ ogyipʋ lɛlɛ Yesu brɛsʋ ánɩ́ bʋhɔ amʋ́ aba lampoo mʋ́a tswɩtswɩ. Ɔhaa tamakle amʋ́ asʋn, bʋtamabu amʋ́ ɔkpagyiɔkpasʋ ɛ, tsufɛ aha asisipʋ pʋ́ awikplu bʋgyi.
Lewifɔ Levites Yakob mʋ bi gyi Lewi. Mʋ woyi Bulu lɛlɛ yaɩ ánɩ́ bʋbwɛ osum agyʋma. Igyi ahapʋ fɛ́ɛ́ botsu Lewi woyitɔ.
Lot Lot Abraham mʋ gyama Haran lɔkwɩɩ Lot. Mʋ́ sʋ Abraham mʋ́ mʋ bi nɩ. Brɛá Abraham lɛnatɩ ɔyɔ ɔsʋlʋ amʋʋ Bulu lɛka ntam ɔbɛɛ, mɔ́pʋha mʋ amʋ amʋsʋ a, Lot lobuo mʋ. Boyowie ɔsʋlʋ amʋsʋ a, Lot leyetsia Sodom wulutɔ, ɔtɩnɛá aha betsia bwɛ lakpan. Mʋ́ sʋ Bulu lɛblɩ ɔbɛɛ, mɛ́hɩ wulu amʋ. Bulu lɔwa mʋ abɔpʋ ɔbɛɛ bʋyɛbla Lot ánɩ́ mʋa mʋ abusuanfɔ bʋdalɩ ɩnʋ, asa amʋhɩ mʋ. Bulu-abɔpʋ amʋ bɛbla Lot bɛɛ, amʋ́tɔ ɔkʋkʋ mádamli kɩ ɔma brɛá bʋdɛdalɩ wulu amʋtɔ. Mʋ ka lɛdamli kɩ ɔma, ɩnʋnʋ ɔlɛdamli nfɔlɩ-sin yi ɔkpatɔ ɩnʋ.
13 M
Mana Manna Mʋ́gyi atogyihɛá Israelfɔ begyi brɛá bʋna dimbi amʋsʋ nfi adʋana (40) amʋ nɩ. Ɩtɛkpa tsu ɔsʋsʋ nyankɩgyinyankɩ, bʋtɔkʋsʋ kpa mʋ́, pʋbwɛ atogyihɛ ɔtsan-ɔtsan. Tamɛ megyi atogyihɛá bʋtɔpʋyaɩ ɔyɩ tɛkɛ mʋ́sʋ igyi.
Maria Mary Bɛtɩ aha ɔtsan-ɔtsan Maria Ntam Pɔpwɛ anfɩtɔ:
(1) Yesu mʋ yin Maria;
(2) Magdalayintse amʋʋ Yesu legya ɔŋɛ lalahɛ tsɔtsɔɔtsɔ lɛ mʋtɔ amʋ;
(3) Maria, otsu Betani. Mʋ apio gyi Marta mʋa Lasaro.
(4) Maria ánɩ́ ɔlɔkwɩɩ Yakobo mʋa Yosef. Fialɩ Kleopa mʋ ka ogyi.
(5) Yohane Marko mʋ yin ánɩ́ oletsia Yerusalem. Mʋ woyitɔ akasɩpʋ amʋ betsia fia nɩ.
Melkisedek Melchizedek Asʋn ánɩ́ anɩyin tsu Melkisedek ɩwɩ fɛ́ɛ́ gyi mʋ́á bɔwanlɩn wa Hebrifɔ ɔwʋlʋtɔ pʋ́ Genesistɔ (14:17-20). Ɩnʋ bɛblɩ bɛɛ, Bulu lɛyaɩ Melkisedek igyi ɔhapʋ. Brɛ ɩkʋtɔ a, ɔdɔm bɛkɩta Abraham mʋ bi Lot, kpa mʋa mʋ atɔ fɛ́ɛ́ natɩ. Abraham lɛsrɩ gya ɔdɔm amʋ yɔkɔ amʋ́, hɔ mʋ bi, mʋ abusuanfɔ pʋ́ amʋ́ atɔ fɛ́ɛ́ lɛ amʋ́ ɩbɩ. Abraham lɛsanki ɔba a, ɔlɔtʋ Melkisedek ɔkpatɔ. Melkisedek lɛha mʋ bodobodo pʋ́ waɩn nta, ɔlɔbɔ mpaɩ ha mʋ ɔbɛɛ, Bulu oyula mʋ brɛ fɛ́ɛ́tɔ. Abraham ɛ lɛha mʋ atɔá olenya tsu ɩsa amʋtɔ kugyikʋ idutɔ ɩkʋlɛ (Heb. 7:1-3).
Mesia Messiah Mesia igyi Hebri ɔblɩ, Kristo ɛ igyi Griiki ɔblɩ. Yɛkɩ Kristo.
Mose Moses Mʋlegya Israelfɔ nkpa brɛá Bulu lɛlɛ amʋ́ tsu Egyipte ɔsʋlʋsʋ pʋ amʋ́ ba ɔsʋlʋ amʋʋ ɔlɛblɩ yaɩ ánɩ́ ɔbɔ́pʋha amʋ́ amʋsʋ nɩ. Ɩnɩá bʋmɔhɔ mʋ gyi sʋ a, bɛnatɩ ki adimbisʋ nfi adʋana (40) kɛkɛ. Mʋsʋ Bulu lɔtsʋn pʋ mʋ Mbla Idu amʋ ha Israelfɔ nɩ.
Mose Mbla Moses' Law/Pentateuch Bulu Ntam Dada ɔwʋlʋ amʋtɔ ɔwʋlʋ gyankpapʋ yɔfʋn nuusɩ amʋ bʋtɛtɩ alɩ. Bʋtɛlatɩ mʋ́ Ntam ntɛ Bulu Ntam. Ɩtɛtalɩ lɩɩ ha Bulu asʋn amʋ ɛ ɔtɩnɛkʋ.
Mose Mbla Asunapʋ Scribes Bʋgyi aha ánɩ́ bʋyin Mose mbla amʋ, bʋtosuna mʋ́ pɛpɛɛpɛ. Amʋ́gyi aha ánɩ́ bʋbʋ labi ɔmá amʋtɔ nɩ.
Nkegyi Festival Israelfɔ betsia gyi nkɛ tsɔtsɔɔtsɔ pʋkaɩn Bulusʋ. Nkɛá betsia gyi, bɔwanlɩn wa Bulu Ntam Pɔpwɛ amʋtɔ gyi:
(1) Bulu ɔtswɛkpa pʋwa Bulu ɩbɩtɔ. Israefɔ bʋtɛtɩ mʋ́ Hanuka ntɛ Nkandɩɛ nkɛ.
(2) Katsʋn Nkɛ; Yɛkɩ Katsʋn Nkɛ.
(3) Bodobodo Mátuhɛ Nkɛ; Yɛkɩ Bodobodo Mátuhɛ Nkɛ.
(4) Kantankpatɔtsia Nkɛ; Yɛkɩ Kantankpatɔtsia Nkɛ.
(5) Pentekoste Nkɛ; Yɛkɩ Pentekoste Nkɛ.
14 N
Nkpa Ánɩ́ Ɩtamata Eternal Life Igyi nkpa ánɩ́ nɩ ɔha ɔhɔ Kristo gyi obénya. Ilosuna ánɩ́ anɩa Bulu anɩgyi anyawie brɛ fɛ́ɛ́tɔ.
Nkpahɔ Salvation Itosuna Bulu-ɔdwɛ pʋ́ mʋ nwewun, tsufɛ ɔlɛha mʋ Bi lɛba ɔsʋlʋsʋ fɛ nyankpʋsa. Asʋn amʋ ɩlɛblɩ alɩá Yesu legyi mʋ asʋn wunhɛ fɛ́ɛ́sʋ, pʋ́ alɩá ɔlɔpʋ mʋ nkpa ka nyankpʋsa nwunsʋ ɩkɔ, hɔ mʋ lɛ ɔbʋnsam ɩbɩtɔ, pʋ́ alɩá ɔlɔyɔ ɔsʋsʋ. Ɔlɔtsʋn Ɔŋɛ Wankɩhɛsʋ ɔbʋ anɩ wa alɩɩ yɔfʋn ɛkɛá ɔbɛ́layinki ba.
Noa Noah Ɔlɔbwɛ Bulu ɔha. Oletsia nfi tsɔtsɔɔtsɔ ɔma asa Abraham lɛba. Ɔlɛhɩɛ hɔ Bulu gyi, otonu mʋ asʋn. Brɛá Bulu lɛbla mʋ ɔbɛɛ, osre daka kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ amʋ a, olegyi dɩnka mʋ́sʋ. Mʋ́ʋ́ Bulu lɛha nyankpʋ lotswie, ntsu lɔbʋla dɩnka ɔsʋlʋsʋ fɛ́ɛ́. Mʋ́ sʋ aha fɛ́ɛ́ bowu, tamɛ Noa mʋa mʋ aha pʋ́ mbwɩá bowie daka amʋtɔ fɛ́ɛ́ benya nkpa.
Ntam-daka Ark of the Covenant Israelfɔ betsia sʋra daka anfɩ natɩ brɛá bʋna dimbi amʋsʋ fɛ́ɛ́, tsufɛ ɩlɩɩ ha ntam ánɩ́ iletsia amʋ́a Bulu nsɩnɛ. Oyi bɔpʋsre mʋ́, bɔpʋ sika pɛpɛ piata mʋ́. Abwi pɛtɛplɛ anyɔá Bulu lɔwanlɩn mʋ mbla-du dɩnka mʋ́sʋ ɛ ɩbʋ mʋ́tɔ. Tati-obuto daka anfɩ tetsia. Mʋ́a ntobiá ɩbʋ mʋ́tɔ fɛ́ɛ́ ɩwɩ lɛtɩn. Brɛá beyi Bulu Ɔtswɛkpa amʋ ta a, bɔpʋyaɩ ɔwankɩkpatɔ Ɔwankɩkpa ɩnʋ koun.
15 O
Ofiakpa Synagogue Obu ntɛ ɔtɩnɛá Yudafɔ bʋtefia ɔkpʋnʋ ɔdakɛ sum Bulu, kla Bulu asʋn wanlɩnhɛ amʋ, kasɩ mʋ́. Ɩnʋ igyi atɔ ɔkasɩkpa ha amʋ́. Ɩnʋ bʋtɔpʋ amʋ́ Bulu asʋn nwʋlʋ yaɩ nɩ.
Ogya Ɔdʋdakɛ Day of Preparation Yudafɔ ndawɔtswɩtɔ ɛkɛ siesɩ, igyi Fieda. Alɩ ɛkɛ amʋ bʋtɛla amʋ́ ɩwɩ pʋ́ amʋ́ ntobi yaɩ ha ɔyɩkɛhɛá igyi ɔkpʋnʋ ɔdakɛ Mɩmlɩda amʋ nɩ.
Ohuam Myrrh Oyi ɩkʋ ntsu wʋlɩhɛ igyi, ɩbʋ ɔfan. Yudafɔ bʋtɔpʋwa tatitɔ pʋklɩ fuli asa bʋtopula mʋ.
Okufabi Lamb Yɛkɩ Bulu Okufabi.
Oyikpalihɛ Cross Romafɔ awie amandɩɛ igyiá bɛ́da lakpan abwɛpʋ manta oyikpalihɛsʋ, mɔ amʋ́. Aha amɔpʋ pʋ́ ogyo atswapʋ bʋtɛbɩtɩ ɩsʋ alɩ. Igyi oyiá bapʋkpali aba. Brɛ ɩkʋsʋ a, bʋtɛha lakpan abwɛpʋ amʋ bʋtɔsʋra mʋ́ ya ɔtɩnɛá ɩsa akɔpʋ amʋ bɔ́pʋ ndatobi da amʋ́ manta, ntɛ pʋ ɔfɛ klɩ amʋ́ manta mʋ́sʋ. Mʋ́ ɔma a, bʋtotsu oyikpalihɛ amʋ lɩɩ, lakpan abwɛpʋ amʋ bʋsian mʋ́sʋ kpɛfʋn brɛá bawu. Ɔha ánɩ́ bɛda manta oyikpalihɛsʋ tɛhɩɛ wun ɩwɩɔsɩn asa otowu. Nsʋpa kpɔnkpɔɔntɩ ɛ igyi nɩ bɛda fʋ manta oyikpalihɛsʋ, igyi Bulu ɩlwɩɩ ɛ. Kristo lɔhɔ alɩ ɩsʋbɩtɩ anfɩ ha anɩ, mɛnɩ ɩbɛ́ha Bulu ɔbɛ́dɩnkɩ ɩlwɩɩá ɩlɛtɩtɩ anɩ mʋnyɔ nsɩnɛ lɛ anɩsʋ.
16 Ɔ
Ɔbʋnsam Devil/Satan Ɔbʋnsam gyi ɔŋɛ lalahɛ owie pʋ́ Bulu olupʋ. Ɔtɛmlɛ aha, ha amʋ́ bʋtɔbwɛ lalahɛ. Otetsia kaɩn Yesu Kristo ahogyipʋ amʋ́ lalahɛá babwɛ bɔtsʋn, mɛnɩ bósusuá Bulu mɔ́kʋsikie amʋ́. Mʋ ɩdá gyi “Satan,” ntɛ ɔyɩ anfɩsʋ ogyipʋ.
Ɔhandɛ Elder Ntam Pɔpwɛ anfɩtɔ a, bʋtɛtɩ ɔha ɔhandɛ tsʋn nkpa asasʋ:
(1) Bulu Asʋn Wanklaan nwʋlʋ gyankpapʋ ana amʋtɔ a, ɔhandɛ gyi Yudafɔ Bulu osumpʋ dɛhɛn.
(2) Gyumagyihɛ ɔwʋlʋ amʋtɔ a, amʋ́gyi aha ánɩ́ bʋtɛkɩ ɔpasuasʋ.
(3) Ɩbʋ Atɔ Lɛsunahɛ ɔwʋlʋ amʋtɔ ɛ ánɩ́ “Ahandɛ adʋanyɔ-na bʋdɛ Bulu sum ɔsʋsʋ.” (Atɔlɛ. 4:4). Fɛ́talɩ tsu mʋ́ ɛ ánɩ́ igyi osuna ha Bulu aha ifia.
Ɔhɩɛn Incense Ɩhɩɛ bʋ ɔfan. Oyi ɩkʋ ɔma pʋ́ mʋ nlintɔ ntsutɔ bʋtenya mʋ́ tsu. Bʋtɔwa mʋ́ ogya.
Ɔkpʋnʋ Ɔdakɛ Sabbath Bulu lɔpʋ nkensie bwɛ ɔyɩtɔ, ɔlɛda ɔkpʋnʋ ɛkɛ sienɔsɩ. Mose mbla mɛha ɔkpa ánɩ́ Yudafɔ bʋyɔ agyʋma ɔkpʋnʋ ɔdakɛ. Bulu ɔbɛɛ, ayɔ agyʋma yi abasʋ nkensie, apʋ ɛkɛ sienɔsɩ da ɔkpʋnʋ. Mʋ́ sʋ Yesu lɛtsa ɔha ɩlɔ ɔkpʋnʋ ɔdakɛ, bɛlɛ mʋ ɩla nɩ. Tsufɛ bʋtobu ɩlɔtsa ánɩ́ igyi agyʋma.
Ɔnɔklɩ Fasting Yudafɔ amandɩɛ igyi ánɩ́ bétsia nkɛ kʋ, bʋméegyi atɔ alɩɩ kpɛfʋn ɩbrɛ kʋ. Ilosuna ɩwɩasɩba, awɩrɛhɔsu pʋ́ obu pʋha Bulu.
Ɔŋɛ Lalahɛ Evil Spirit/Demon Bʋgyi Bulu olupʋ Satan abɔpʋ. Tɛkɩ Bulu-abɔpʋ bʋgyi, tamɛ brɛá Bulu olupʋ lɔkʋsʋ lɩɩ Bulusʋ a, bobuo mʋ. Alɩá Ɔbʋnsam gyi a, alɩ mʋ abɔpʋ ɛ bʋgyi nɩ. Bʋtɛmlɛ aha, yinta amʋ́, bʋtetin aha ɔkpa ánɩ́ bʋmáhɔ Bulu gyi. Bʋtɔbwɛ mʋ alɩ, mɛnɩ Bulu ɔbɛ́bɩtɩ amʋ́ ɩsʋ ogya ánɩ́ ɩtamaduntɔ.
Ɔŋɛ Wankɩhɛ Holy Spirit Ogyi Bulu Ɔŋɛ. Ogyi Bulu fɛ Ɔsɩ mʋ́a Obi amʋ. Bulu lɔpʋ mʋ sɩsɩ, otebetsia ahogyipʋtɔ, wa amʋ́ ɔwʋnlɩn. Ɔtɛha ɔpasua amʋ tɛdan. Bulu tɔpʋ mʋ ha mʋ asʋn anupʋ.
17 P
Paradiso Paradise Griiki ɔblɩtɔ a, Paradiso igyi ndobiá ɩbʋ akɩlɛ. Brɛ ɩkʋ a, bʋtɛtɩ mʋ́ Eden ndobi. Bulu lɔpʋ Adam mʋa Hawa yaɩ mʋ́tɔ ɔyɩ asɩtsuabɩ amʋ. Ntam Pɔpwɛ ɔwʋlʋ amʋtɔ a, bɛtɩ Bulu woyi bɛɛ Paradiso; igyi ɔtɩnɛ wanklaan ánɩ́ Kristo ahogyipʋ bɔ́yɔ amʋ́ lowu ɔma amʋ. (Luk. 23:43; 2 Ko. 12:3; Atɔlɛ. 2:7).
Pentekoste Ɛkɛ Pentecost Pentekoste asɩ gyi “Aduenu (50).” Ɛkɛá befi Katsʋn Nkɛ gyi asɩ ɔma ɛkɛ aduenusɩ bʋtegyi Pentekoste Nkɛ anfɩ, igyi Israefɔ ayotɩn nkɛ. Ɔtsra nuusɩ, igyi “Otimbɔtɔ (May)” bʋtegyi mʋ́. Alɩ ɛkɛ anfɩ Ɔŋɛ Wankɩhɛ legyankpa kplɩ ba Yesu Kristo ahogyipʋ amʋsʋ Yerusalem nɩ.
18 R 19 S
Sadukifɔ Saducees Yudafɔ igyi ahapʋ ɔpasua tukuriibi kʋá bʋbʋ atɔ, bʋbʋ tumi ɛ igyi. Bʋtɔhɔ Bulu Mbla amʋsʋ gyi, tamɛ bʋtamahɔ Yudafɔ amandɩɛ amʋʋ bʋdɛ mʋ́tɔ kinkiinkinsʋ gyi. Bʋtamahogyiá kʋsʋ-tsu afulitɔ ɛ ɩbʋ ɩnʋ. Ɩnɩ sʋ amʋ́a Farisifɔ amʋ bʋtɛhɩɛ gyi aba nwɛn.
Salomo Solomon Mʋgyi Israelfɔ owieá oleyi Bulu ɔtswɛkpa kpɔnkpɔntɩ Yerusalem nɩ. Owie Dawid lɔkwɩɩ mʋ. Mʋ atonyahɛ pʋ́ mʋ nyansa sʋ mʋ ɩdá lɔyɔ tsutsu.
Samariafɔ Samaritans Igyi ɔmá ánɩ́ ɩda Yudea pʋ́ Galilea nsɩnɛ. Amʋ́a Yudafɔ Bulusum, amandɩɛ pʋ́ ɔmákpa asʋn ɩhɩɛ igyi ɔtsan ha aba. Mʋ́ sʋ bʋmetepi kan.
Sara Sarah Mʋ klu gyi Abraham. Ɔlɛdan, bwɛ ɔtsɩ-dɛhɛn asa Bulu lɛbla mʋ ɔbɛɛ, mɛ́ha mʋ obiyimbi. Lɛlɛ brɛ amʋ lɔfʋn a, ɔlɔkwɩɩ obiyimbi, bɛtɩ mʋ Isak. Yɛkɩ Abraham.
Satan Satan Ɔbʋnsam ɩdá kʋ ɛ nɩ. Yɛkɩ Ɔbʋnsam.
Sion Zion Igyi abʋá Yerusalem wulu ɩdɩn mʋ́sʋtɔ ɩkʋlɛ. Brɛ ɩkʋ bʋtɛtɩ Yerusalem wulu bɛɛ Sion, brɛ ɩkʋ ɛ bʋtɔpʋtɩ Bulu woyi. (Mat. 21:22; Yoh. 12:15; Rom. 9:33; 1 Pe. 2:6; Heb. 12:22; Atɔlɛ. 14:1).
Sodom Sodom Sodom wulutɔ Lot mʋa mʋ abusuan betsia nɩ. Ɩnʋ bʋmanta Gomora wulu. Amʋ́a Gomorafɔ betsia itsiatɔ lalahɛ. Mʋ́ sʋ Bulu lɔpʋ ogya hɩ awulu anyɔ amʋ. (Mat. 10:15; 11:23-24; Luk. 17:29; Atɔlɛ. 11:8.) Yɛkɩ Lot.
Sumbi Ayɔpʋ Apostles Amʋ́gyi aha duanyɔ amʋʋ Yesu lɔtɔsɩ lɛ mʋ abuopʋ amʋtɔ, betsia mʋ wa, oletsia suna amʋ́ atɔ, tsia wa amʋ́ sumbi, betsia yɔ ntɩnɛ yɛda asʋn wanklaan amʋ ɔkan mʋ ɩdátɔ amʋ nɩ. Amʋ́ ansɩtɔ Yesu lowu, lakʋsʋ tsu afulitɔ. Ɔlɛbla amʋ́ ɔbɛɛ, bʋyɔ abʋyɛbla aha tɔá bawun, abʋda mʋ ɩwɩ asʋn wanklaan amʋ ɔkan.
Bɛba bemli Yesu ahogyipʋ akpapʋ. Ɔma a, Yesu lɛlɛ ɩwɩ ɔwan suna Paulo, ɔlɛbla mʋ ɛ ɔbɛɛ, ɔbwɛ mʋ sumbi ɔyɔpʋ.
Akristofɔ bʋtɛtɩ Barnaba mʋa mʋ aba akʋ ɛ akasɩpʋ, tamɛ megyi Yesu lɛlɛ amʋ́.
Tati-obu Tent Yɛkɩ Bulu Ɔtswɛkpa Tati-obu.
20 W
Waɩn-abi Grapes/Wine Waɩn igyi ɩfla ánɩ́ itoswie abi ɔkpɩtsatɔ. Bʋtɔpʋ mʋ́ abi ntsu bwɛ nta. Mʋ́ nta bʋtɛtɩ waɩn nɩ.
21 Y
Yakob Jacob Isak mʋa Rebeka lɔkwɩɩ mʋ. Bʋtɛtra tɩ mʋ Israel. Mʋlɔkwɩɩ abi duanyɔá bɔbwɛ Israel abusuan duanyɔ nɩ.
Yeremia Jeremiah Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ ogyi. Brɛá Israelfɔ ɔfan bʋtamapʋ obu ha Bulu a, Yeremia lɛbla amʋ́ ɔbɛɛ, bʋdamli klʋntɔ. Olegyankpa blɩ ntobi tsɔtsɔɔtsɔá ɩbɛ́ba brɛá Yesu ɔbɛ́ba, asa Yesu lɛta ba.
Yesaia Isaiah Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ ɔkʋá ɔlɔhɔ ɩdá ogyi. Oletsia ɔsʋlʋ anfɩsʋ ɩbɔ́bwɛ fɛ nfi lafa-asienɔ (700) asa bɔkwɩɩ Yesu Kristo. Tamɛ Bulu lɔtsʋn mʋsʋ tɔɩ tsu Yesu Kristo ɩwɩ tswɩ brɛ tsɔtsɔɔtsɔtɔ.
Yesu Jesus Ɩdá anfɩ asɩ gyi “Nkpa Ɔhɔpʋ.” Yesu Kristo gyi Bulu mʋ Biá olemli nyankpʋsa, olowu hɔ anɩ nkpa nɩ.
Yona Jonah Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ ogyi. Brɛ ɩkʋtɔ a, Bulu lɔwa mʋ Niniwe wuluá bʋgyi amʋ́ alupʋtɔ ɔbɛɛ, ɔyɛda mʋ asʋn ɔkan, mɛnɩ bɛ́damli ɩklʋntɔ. Tamɛ Yona mékleá ɔbɔ́yɔ. Ɔlɔkʋsʋ dʋ ntsusʋ-yibi pʋ ɔkpa ɔyɔ wulu bambasʋ. Brɛá bɔyɔ a, Bulu lɛlɛ afu kpɔnkpɔntɩ kʋ fia amʋ́. Ntsusʋ-yibi amʋtɔ atsiapʋ bɛbɩá Yona sʋ Bulu dɛ amʋ́ ɩsʋ bɩtɩ. Mʋ́ sʋ bɛlɛ Yona wa ɔpʋ amʋtɔ, mɛnɩ ɩwɩ bólwii amʋ́. Klɛmɛtɩ kpɔnkpɔntɩ ɔkʋ lɛmɛ mʋ, oletsia klɛmɛtɩ amʋ iputɔ nkɛnsa. Mʋ́ ɔma a, ɔlɔyɔ yɛkplaɩ mʋ tswɩ ɔsʋlʋ amʋsʋ, Yona lɔkʋsʋ laa yɔ Niniwe yɛda Bulu asʋn amʋ ɔkan ɩnʋ.
Yosef Joseph Bɛtɩ aha ɔtsan-ɔtsan Yosef Ntam Pɔpwɛ anfɩtɔ:
(1) Yosef, ogyi Yakob abi duanyɔ amʋʋ bʋgyi Israel abusuan duanyɔ amʋtɔ ɔkʋlɛ. Mʋ gyama gyi Benyamin.
(2) Yosef, ogyi Maria mʋ klu. Maria anfɩ gyi Yesu Kristo mʋ yin nɩ.
(3) Yesu mʋ yin mʋ bi Yosef.
(4) Yakob ɔkʋsʋ mʋ pio Yosef.
(5) Arimateayin Yosef, mʋlɔhɔ Yesu fuli pula nɩ.
(6) Yosef ánɩ́ bʋtɛtɩ mʋ Barsaba. (Gyu. 1:23).
(7) Bʋtɛtra tɩ Barnaba Yosef. (Gyu. 4:36).
Yosua Joshua Mose lowu ɔma a, Yosua lɛkpa Israefɔ ya Kanaan ɔsʋlʋá Bulu lɛblɩ yaɩ ɔbɛɛ, mɔ́pʋha amʋ́sʋ. Bɔkɔ aha amʋʋ bʋtsie ɩnʋ amʋ, begyi amʋ́sʋ. Mʋleye ɔsʋlʋ amʋtɔ ha Israel abusuan amʋ fɛ́ɛ́, ilesi Lewi abusuan ánɩ́ igyi igyi ahapʋ abusuan. Yosua lɔbwɛ ɔkpapʋ kpɔnkpɔntɩ ɔkʋ. Ɔlɛkaɩn mʋ aha ɔbɛɛ, “Bʋpʋ amʋ́ klʋn fɛ́ɛ́ sum Bulu.” Mʋlɛblɩ ɔbɛɛ, “Mɩa mɩ woyi fɛ́ɛ́ mʋ́ abósum Bulu” nɩ. (Gyu. 7:45; Heb. 4:8).
Yudafɔ Jews Amʋ́ bʋtɛtɩ Israelfɔ nɩ. Yuda gyi ɔhandɛ Israel abi duanyɔ amʋtɔ. Yuda abusuantɔ Yesu lɛlɩn.
Yudafɔ Ofiakpa Synagogue Yɛkɩ Ofiakpa.