Ɔwʋlʋá Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Galatiafɔ
1
sumbi ɔyɔpʋ Paulo dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn. Megyi anyankpʋsa ntɛ ɔhaa lɔwa mɩ. Yesu Kristo mʋa anɩ Sɩ Bulu amʋʋ ɔlɔkʋsʋa mʋ tsu afulitɔ amʋ lɔwa mɩ. Ndɛ mʋ́ wanlɩn sɩsɩ ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Galatia ɔsʋlʋsʋ fɛ́ɛ́. Mɩa Akristofɔá bʋbʋ nfɩ fɛ́ɛ́ anɩdɛ mlɩ itsia ha anɩaa,
“Anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo bʋgyi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.”
Yesu anfɩ lesi ɩwɩ ha bɔmɔ mʋ anɩ lakpan sʋ, mɛnɩ ɔbɛ́lɛ anɩ tsu ɔyɩ lalahɛ anfɩtɔ; fɛ alɩ amʋʋ anɩ Sɩ Bulu lɛhɩɛ yaɩ amʋ. Akanfʋ Bulu brɛ fɛ́ɛ́. Amen!
Asʋn Wanklaan Kʋkʋ Má Ɩnɩ Ɔma
Mlɩ Galatiafɔ, mlɩ ɩwɩ lawa mɩ ifu ánɩ́ mlɩlawuna yinki Bulu ɔma. Bulu lɔtsʋn Kristo awɩtɔlɛsʋ tɩ mlɩ ɔbɛɛ, mlɩbɔbwɛ mʋ aha. Mlɩkɩ alɩá mlɩlawuna mlɩdɛ asʋn bamba hɔ mlɩaa, mʋ́gyi asʋn wanklaan amʋ. Tamɛ ɩna ɔtsan ha asʋn wanklaan amʋ. Aha akʋ dekleá béyinta mlɩ agywɩɩn, abʋtsɛ Kristo asʋn wanklaan amʋ. Tamɛ nɩ anɩ, ntɛ Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ kʋraa lotsu ɔsʋsʋ ba, bɛda asʋn wanklaan bamba kʋ ɔkan suna mlɩ, ɩna ɔtsan ha mʋ́ amʋʋ anɩlɛbla mlɩ amʋ a, Bulu ɔlwɩɩ mʋ. Nakʋ blɩ asʋn anfɩ, tamɛ ntra ndɛ mlɩ bla mbɛɛ, nɩ ɔkʋ ɔba bɛda Bulu asʋn wanklaan bamba kʋ ɔkan suna mlɩ, ɩna ɔtsan ha mʋ́ amʋʋ anɩlɛbla mlɩ amʋ a, Bulu ɔlwɩɩ mʋ.
10 Megyi bɛɛ, ndekleá aha bʋdwɛ mɩ. O-o! Bulu mboun ndekleá ɔdwɛ mɩ. Nɩ ntra ndekleá aha bʋdwɛ mɩ a, tɛkɩ mmegyi Kristo osumbi.
Paulo Sumbi Ɔyɔpʋ Bwɛ
11 Mɩ apio, ndekleá ɩwankɩ mlɩá Bulu asʋn wanklaan amʋʋ ndɛ mʋ́ ɔkan da amʋ imotsu nyankpʋsa agywɩɩntɔ. 12 Megyi ɔhaa wa notsua mʋ́, ntɛ ɔkʋ losuna mɩ. Yesu Kristo onuto lɛlɛ mʋ́ suna mɩ.
13 Tsufɛ mlɩlanu mɩ tsiatɔ asʋn, alɩá ngyi brɛá mbuo Yudafɔ-osum amʋ, pʋ́ alɩá nɛhɩɛ dɩnka Bulu ɔpasua amʋsʋ, nɔbɔ mbɔdɩá nɛ́hɩ amʋ́ fɛ́ɛ́. 14 Nɔhɔ gyankpa mɩ abatɔ Yudafɔ-osum amʋtɔ, pʋ́ alɩá nɔwa nsi gyi mɩ anain amandɩɛ kugyikʋsʋ.
15 Tamɛ Bulu lɔwa awɩtɔlɛ ha mɩ. Ɔlɛlɛ mɩ yaɩ tsu brɛá mbʋ mɩ yin ɩwɩtɔ, ɔlɛtɩ mɩ ɔbɛɛ, nyɔ mʋ agyʋma. 16 Ɔlɛlɛ mʋ Bi amʋ suna mɩ, mɛnɩ nɛ́da mʋ ɩwɩ asʋn wanklaan ɔkan aha ánɩ́ bʋmegyi Yudafɔtɔ. Mmɔyɔ ɔhaa wa mbɛɛ, osuna mɩ asʋn alɩ brɛ amʋtɔ. 17 Mmɔyɔ Yerusalem mbɛɛ, noyowun Kristo sumbi ayɔpʋ amʋʋ bʋbʋ ɩnʋ asa nɛba amʋ ɛ. Mboun nɛnatɩ laa yɔ Arabia ɔsʋlʋsʋ, neyinki ba Damasko wulutɔ. 18 Yesu lɛlɛ ɩwɩ suna mɩ. Mʋ́ ofi-saasɩtɔ a, nɔyɔ Yerusalem yowun sumbi ɔyɔpʋ Kefa ánɩ́ bʋtɛtra tɩ mʋ Petro, netsia mʋ wa nkɛ duanu (15). 19 Mmɛtra wun sumbi ɔyɔpʋ ɔkʋkʋ dʋn anɩ Wie Yesu mʋ gyama Yakobo.
20 Ɔnɔkwalɩ asʋn ndɛwanlɩn sɩsɩ mlɩ. Bulu yin ánɩ́ mmɛdɛ afunu wa.
21 Mʋ́ ɔma a, nɔyɔ Siria pʋ́ Kilikia ɔsʋlʋsʋ. 22 Alɩ brɛ amʋtɔ a, Akristofɔ ɔpasua amʋʋ ɩbʋbʋ Yudea ɔsʋlʋsʋ amʋ bʋmɔkʋnya bɩ mɩ. 23 Mʋ́á bʋdenu tsu mɩ ɩwɩ fɛ́ɛ́ gyi, aha bʋdɛblɩ bɛɛ, “Oyin amʋʋ ɔdɩn anɩsʋ amʋ na ɔdɛ hogyi amʋʋ anɩdɛ mʋ́ asʋn blɩ, ɔdɛ anɩ itin ka amʋ kɛn ɔkan da.” 24 Ɩna mɩ sʋ bɛkanfʋ Bulu.