Ɔwʋlʋa Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Efesofɔ
1
Itsiaha
Mɩ Pauloá Bulu apɛ sʋ nabwɛ Kristo Yesu sumbi ɔyɔpʋ, dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ mlɩ Bulu aha ánɩ́ mlɩlahɔ Kristo Yesu gyi, mlɩa mʋnyɔ mlɩlabwɛ kʋlɛ, mlɩbʋ Efeso wulutɔ. Ndɛ mlɩ itsia ha.
Anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo bʋgyi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Ɔsʋsʋ Oyula Ánɩ́ Anɩbʋ Kristotɔ
Mlɩha akanfʋ anɩ Wie Yesu Kristo mʋ Sɩ pʋ́ mʋ Bulu. Tsufɛ tsʋn anɩa Kristonyɔ ɩkʋlɛbwɛtɔ a, alapʋ ɔŋɛtɔ atɔá ɩbɛ́kpa anɩ fɛ́ɛ́ yula anɩ tsu ɔsʋsʋ. Asa Bulu lɔbwɛ ɔyɩ a, ɔlɛlɛ anɩ bwɛ mʋ klɛ tsʋn anɩa Kristonyɔ kʋlɛbwɛsʋ, ánɩ́ abwɛ aha ánɩ́ amʋ́ ɩwɩ lɛtɩn, ifin kʋkʋ ma anɩ ɩwɩ mʋ ansɩtɔ.
Ɩnɩá Bulu tɔdwɛ anɩ sʋ a, ɔlɔbwɛ agywɩɩn yaɩ ɔbɛɛ, mɔ́pʋ anɩ bwɛ mʋ abi tsʋn Yesu Kristosʋ. Ɩnɩ gyi tɔá olekle, igyi mʋ apɛ nɩ. Mlɩha akanfʋ Bulu, mʋ awɩtɔlɛ anfɩ ɩbʋ numnyam, ɔlɔwa tsʋn mʋ Bi ɔdwɛpʋsʋ ha anɩ faan anfɩ sʋ. Ɔlɔpʋ mʋ Bi amʋ obugya ka anɩ nwunsʋ ɩkɔ, si anɩ lakpan kie anɩ. Awɩtɔlɛ anfɩ Bulu lɛhɩɛ wa ha anɩ anfɩ ɩbʋ ifu dʋbɩ. Mʋ nyansa pʋ́ mʋ asʋn-asɩnu lalɛ mʋ́ fɛ́ɛ́ ɔwan suna anɩ tsʋn ɔkpa tsɔtsɔɔtsɔsʋ.
Alaha anɩlabɩ mʋ asʋn ŋainhɛá ɔlɛkɩklɩ yaɩ dodoodo ɔbɛɛ, mɔ́bwɛ tsʋn Kristosʋ. 10 Mʋ asʋn ŋainhɛ amʋ gyi, nɩ brɛ amʋ ɩfʋn a, mɔ́bwɛ mʋ atɔ bwɛhɛá ɩbʋ ɔsʋ mʋ́a asɩ fɛ́ɛ́ kʋlɛ, pʋwa anɩ Wie Kristo asɩ.
11 Bulu tɛha mʋ nwuntɔ-asʋn pʋ́ mʋ apɛ tɛba mʋ́tɔ bregyibrɛ. Mʋ onuto lɛlɛ anɩ ɔbɛɛ abwɛ mʋ abi tsʋn anɩa Kristonyɔ ɩkʋlɛbwɛtɔ. Tsufɛ alɩ ɔlɔbwɛ agywɩɩn yaɩ dodoodo nɩ. 12 Ɔlɛlɛ anɩ agyankpapʋ amʋʋ anɩ ansɩ dɩn Kristosʋ amʋ ɔbɛɛ, abɛ́kanfʋ mʋ numnyam.
13 Alɩ ilegyi ha mlɩ ɛ nɩ. Brɛ amʋʋ mlɩlonu ɔnɔkwalɩ asʋn, igyi asʋn wanklaan amʋʋ ɩlɔhɔ mlɩ nkpa amʋ, hɔ mʋ́sʋ gyi ɔpá mlɩa Kristonyɔ mlɩlɔbwɛ kʋlɛ. Bulu lɔpʋ mʋ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ hɩɛ mlɩ nsʋ, pʋsuna ánɩ́ mʋbʋ mlɩ, fɛ alɩ amʋʋ ɔlɛhɩɛ yaɩ ɔbɛɛ, mɔ́bwɛ amʋ. 14  Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ gyi ntswɩasɩá idesuna ánɩ́ anɩ ɩbɩ bɛ́da agyapadɩɛ amʋʋ Bulu lɛla yaɩ ha mʋ abi amʋ nɩ. Idesuna ánɩ́ alaka anɩ nwunsʋ ɩkɔ, pʋwa mʋ numnyam.
Paulo Mpaɩ
15 Mʋ́ alɩ sʋ, tsu brɛá nonuá mlɩlahɔ anɩ Wie Yesu gyi pʋ́ alɩá mlɩtɔdwɛ Bulu aha fɛ́ɛ́ a, 16 mmɔkʋsi Bulu ɩpan da mlɩ nwunsʋ. Nɩ ndɛ mpaɩ bɔ a, ntɛkaɩn mlɩsʋ. 17 Ntokokoli anɩ Wie Yesu Kristo Bulu, numnyam Ɔsɩ amʋ mbɛɛ, ɔha mʋ Ɔŋɛ amʋ ɔha mlɩ nyansa. Ɩlɛ mʋ ɔwan suna mlɩ, mɛnɩ mlɛ́bɩ mʋ wanklaan. 18 Ntɔkʋlɩ mʋ mbɛɛ, obwii mlɩ ansɩ, amlɩwun atɔ wanklaan amʋʋ ɔbɛɛ, mlɩbɛkɩ ɔkpa ha amʋ, mɛnɩ mlɛ́bɩá atɔ amʋʋ ɔlɛla yaɩ ha mʋ aha amʋ ɩhɩɛ bʋ bia. 19 Ɔha amlɩbɩ ánɩ́ mʋ tumi dʋn tumi kugyikʋ ha anɩ ahogyipʋ. Mʋ tumi anfɩ ɔma a, kʋkʋ má ɩnʋ. 20 Mʋ́ kɛn ɔlɛlɛ suna brɛá ɔlɔkʋsʋa Kristo tsu afulitɔ, pʋ mʋ yɛyaɩ mʋ gyɔpɩsʋ ɔsʋsʋ ɩnʋ nɩ. 21 Ɩnʋ Kristo dɛ iwie gyi awie fɛ́ɛ́, tumi kugyikʋ ɔŋɛ lalahɛ pʋ́ ɔmásʋgyi tumi fɛ́ɛ́sʋ nɩ. Mʋ dibia dʋn dibia kugyikʋá ɩbʋ nʋ sei pʋ́ ɔyɩ amʋʋ ɩbɛ́ba amʋtɔ. 22 Bulu lɔpʋ togyitɔ wa mʋ asɩ, ɔlɔpʋ mʋ bwɛ togyitɔ nwun ha mʋ ɔpasua. 23 Ɔpasua amʋ gyi Kristo ɔyʋlʋ. Kristo wa ɔpasua amʋ tenya tumi kugyikʋ tsu. Mʋtɛha togyitɔ tɔwa alɛ yi ɔtɩnɛgyiɔtɩnɛ.