Ɔwʋlʋá Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Kolosefɔ
1
Itsiaha
1-2 Mɩ Pauloá Bulu apɛ sʋ nabwɛ Yesu Kristo sumbi ɔyɔpʋ pʋ́ anɩ pio Timoteo dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn.
Anɩdɛpʋsɩsɩ anɩ apioá bʋgyi Bulu aha, bʋbʋ Kolose wulutɔ, bʋbʋ ɔnɔkwalɩ ha Kristo Yesu, mʋa amʋ́nyɔ ɛ babwɛ kʋlɛ.
Anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo bʋgyi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Ɩpanda Mpaɩ
Anɩtɛda anɩ Wie Yesu Kristo mʋ Sɩ Bulu ɩpan bregyibrɛá anɩdɛ mpaɩ bɔ mlɩ nwunsʋ. Tsufɛ anɩlanuá mlɩlɔhɔ Kristo Yesu gyi, mlɩbʋ ɔdwɛ ɛ ha Bulu aha fɛ́ɛ́. Mlɩdɛ ɔkpa kɩ ha tɔá bapʋyaɩ ha mlɩ ɔsʋsʋ, fɛ alɩá mlɩyin tsu brɛá mlɩlegyankpa nu ɔnɔkwalɩ asʋn amʋʋ igyi Bulu asʋn wanklaan amʋ. Asʋn wanklaan amʋ kɛn dɛklɛɩ wa ɔyɩtɔ, ɩdɛ aha tsiatɔ tsɛ ɔtɩnɛgyiɔtɩnɛ; fɛ alɩá ɩlɛtsɛ mlɩ tsu ɛkɛá mlɩlonu mʋ́, mlɩlɛbɩá lɛlɛ Bulu tegyi aha bʋalɛ. Anɩ osumba ɔdwɛpʋ Epafra gyi ɔha ánɩ́ ɔlɔpʋ asʋn wanklaan amʋ ba mlɩ. Yesu Kristo osumbi ɔnɔkwalɩpʋ ogyi, ɔdɛ mlɩ bʋa anɩ ɔfansʋ.* Mlɩ ɔfansʋ bʋ nwʋlʋ dada amʋ akʋtɔ. Mʋlɛba bɛbla anɩ ɔdwɛá Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ lapʋwa mlɩtɔ.
Mʋ́ sʋ anɩmɔkʋsi mpaɩ bɔ mlɩ nwunsʋ tsu ɛkɛá anɩlonu mlɩ ɩwɩ asʋn anfɩ. Anɩdɛ Bulu kokoli anɩaa, ɔha amlɩbɩ mʋ apɛ kugyikʋ wanklaan. Ɔha mʋ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ ɔha mlɩ nyansa mʋ́a asʋn-asɩnu fɛ́ɛ́, 10 mɛnɩ mlɛ́talɩ tsia tsiatɔá ɩbɔ́wa anɩ Wie numnyam, amlɩgyi mʋ ansɩ ɔkpagyiɔkpasʋ. Ɔha amlɩbwɛ yile bregyibrɛ, tra bɩ Bulu tsɩa. 11-12 Anɩaa, ɔha mʋ tumiá mʋ́ ɔnɔ bʋ ɔnlɩn ɩwa mlɩ ɔwʋnlɩn, amlɩtalɩ tomi, nya klʋn, pʋ ansigyi da anɩ Sɩ Bulu ɩpan. Mʋlaha mlɩlafʋn ánɩ́ mlɩa mʋ aha mlénya agyapadɩɛ amʋʋ alala yaɩ mʋ iwiegyi wankɩhɛtɔ amʋ ɩkʋ. 13 Tsufɛ mʋlalɛ anɩ tsu ɔha amʋʋ ɔdɛ oklunsʋ gyi amʋ tumi asɩ, pʋ anɩ ba mʋ Bi ɔdwɛpʋ amʋ iwiegyi amʋtɔ. 14 Mʋ Bi anfɩsʋ ɔlɔtsʋn hɔ anɩ, alasi anɩ lakpan kie anɩ nɩ.
Kristo Dʋn Togyitɔ
15 Ɔhaa tamawun Bulu, Kristotɔ ɔlɛlɩn ɔwan. Ɔbʋ ɩnʋ asa Bulu lɔbwɛ togyitɔ, ɔdʋn Bulu ɩtɔ bwɛhɛ kugyikʋ. 16 Mʋsʋ Bulu lɔtsʋn bwɛ togyitɔá ɩbʋ ɔsʋ mʋ́a asɩ. Mʋ́á bʋtowun pʋ́ mʋ́á bʋtamawun fɛ́ɛ́, ɔŋɛtɔ awie, ɔmásʋgyi tumi, atumipʋ, pʋ ɩsʋ agyipʋ fɛ́ɛ́. Mʋsʋ Bulu lɔtsʋn bwɛ ɔyɩ fɛ́ɛ́, pʋwa mʋ numnyam. 17 Ɔbʋ ɩnʋ asa togyitɔ lefi asɩ. Mʋsʋ atɔ amʋ fɛ́ɛ́ ɩdɛ agyʋma yɔ wa abatɔ. 18 Mʋgyi nwun ha mʋ nyankpʋsa-oyi, igyi ɔpasua amʋ, ɔdɛ mʋ́ nkpa ha. Mʋlegyankpa kʋsʋ tsu afulitɔ, ogyi togyitɔ nkpa ogyapʋ. 19 Tsufɛ ɩbʋ Bulu ɔdwɛ ánɩ́ mʋ tsiatɔ fɛ́ɛ́ bétsia mʋ Bi amʋtɔ. 20 Mʋsʋ Bulu lɔtsʋn yinkia togyitɔ ba mʋ ɩwɩ wa. Ɔlɔtsʋn mʋ obugya amʋʋ ɩlɔwʋlɩ asɩ brɛá bɛda mʋ manta oyikpalihɛ amʋsʋ pʋ iwilwii wa mʋa togyitɔ nsɩnɛ. Mʋ́a ɩbʋ ɔsʋsʋ pʋ́ mʋ́a ɩbʋ ɔsʋlʋsʋ fɛ́ɛ́.
21 Tɛkɩ mlɩ ɛ mlɩlɛdamli ɔma ha Bulu, mlɩgyi mʋ alupʋ mlɩ asʋn susuhɛ pʋ́ mlɩ bwɛhɛ lalahɛ sʋ. 22 Tamɛ sei a, ɩtra megyi alɩ. Kristo lɔbwɛ nyankpʋsa, olowu. Bulu lɔtsʋn mʋ oyikpalihɛsʋ lowu amʋsʋ la mlɩa mʋnyɔ nsɩnɛ. Mʋ́ sʋ ifin pʋ́ asʋansʋ ma mlɩ ɩwɩ, ɔbɛ́kpa mlɩ ba mʋ ansɩtɔ. 23 Tamɛ ilehian ánɩ́ mlɔ́hɔ asʋn anfɩsʋ gyi, lɩɩ kinkiinkin. Mlɩmáha abʋtsɛ mlɩ agywɩɩn lɛ ɩtɔ amʋʋ mlɩdɛ mʋ́ ɔkpa kɩ, asʋn wanklaan amʋ lapʋba mlɩ amʋ. Asʋn wanklaan anfɩ osumpʋ mɩ Paulo ngyi nɩ. Asʋn anfɩ ɔkan bʋdɛda ɔyɩtɔ fɛ́ɛ́ ɛ nɩ.
24 Ɩbʋ mɩ ansigyi ánɩ́ ndɛ ipian wun mlɩ sʋ. Tsufɛ ndɛ ɩwɩɔsɩn amʋʋ Kristo lowun sian amʋ kʋ wun ha mʋ ɔpasua, igyi mʋ nyankpʋsa-oyi amʋ. 25 Bulu lɔpʋ mʋ asʋn wanklaan amʋ wa mɩ ɩbɩtɔ, ánɩ́ nda mʋ́ fɛ́ɛ́ ɔkan suna mlɩ, ampʋsum ɔpasua amʋ. 26 Ɔlɔpʋ asʋn anfɩ ŋain bɩmbɩ ɔpá, tamɛ alalɛ mʋ́ ɔwan suna mʋ aha sei. 27 Ɩbʋ Bulu ɔdwɛá ɔbɛ́lɛ mʋ́ ɔwan suna mlɩá mlɩmegyi Yudafɔ. Asʋn ŋainhɛ amʋ gyi, Kristo tsie mlɩtɔ. Ɩbʋ ibia, ɩbʋ numnyam ɛ. Mʋ́desuna ánɩ́ abénya mʋ numnyam amʋ ɩkʋ nɩ. 28 Mʋ ɩwɩ asʋn anɩdɛ aha fɛ́ɛ́ bla, anɩdɛ amʋ́ ɔla da, pʋ nyansa amʋʋ Bulu laha anɩ amʋ suna amʋ́ atɔ; mɛnɩ bɔ́fʋn, abɛ́kpa amʋ́ ba Bulu, amʋ́a Kristo ɩkʋlɛbwɛtɔ. 29 Ɩnɩ sʋ nahɩɛ ndɛprɩ, pʋ Kristo tumi amʋʋ ɩbʋ mɩtɔ amʋ yɔ agyʋma nɩ.

*1:7 Mlɩ ɔfansʋ bʋ nwʋlʋ dada amʋ akʋtɔ.