Sumbi Ayɔpʋ Amʋ
Gyumagyihɛ
1
Mɩ wie Tiofilo,
Mɩ Luka dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ fʋ. Mɩ ɔwʋlʋ gyankpapʋ amʋtɔ a, nɔwanlɩn Yesu atɔ bwɛhɛ pʋ́ mʋ atosunahɛ fɛ́ɛ́. Tsu brɛá olefi mʋ agyʋma asɩ, bɔfʋn ɛkɛá Bulu lotsu mʋ ya ɔsʋsʋ. Asa Bulu lotsu mʋ natɩ a, ɔlɔtsʋn Ɔŋɛ Wankɩhɛ tumitɔ bla aha amʋʋ ɔlɛlɛ ɔbɛɛ, bʋbwɛ mʋ sumbi ayɔpʋ amʋ tɔá bʋbwɛ. Mʋ ɩwɩɔsɩn-wun pʋ́ mʋ lowu ɔma a, oletsia lɛ ɩwɩ ɔwan ɔkpa ɔtsan-ɔtsansʋ suna amʋ́, pʋsuna ánɩ́ lɛlɛ otsie nkpa nkɛ adʋana ánɩ́ ɔlɛlatsia ɔsʋlʋsʋ fɛ́ɛ́; ɔdɛ Bulu iwiegyi ɩwɩ asʋn blɩ. Brɛ kʋá mʋa amʋ́nyɔ befia a, ɔlɛda amʋ́ ɔla ɔbɛɛ, “Mlɩmánatɩ Yerusalem. Mlɩtsia ɩnʋ gyo mɩ Sɩ atokiehɛ amʋʋ ɔlɛhɩɛ yaɩ ɔbɛɛ, mɛ́ha mlɩ, nɛbla mlɩ mʋ́ ɩwɩ asʋn amʋ. Asu Ɔbɔpʋ Yohane lɔpʋ ntsu bɔ aha asu, tamɛ nkɛ kutuklu kʋ ɔma a, Bulu ɔbɔ́pʋ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ bɔ mlɩ asu.”
Yesu Ɔsʋsʋ Yɔ
Mʋ́ sʋ brɛá mʋa amʋ́nyɔ bɛlafia a, bɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, “Anɩ Wie, brɛ anfɩtɔ féyinkia iwiegyi amʋ ha Israelfɔ nɩ?”
Yesu lɛbla amʋ́ ɔbɛɛ, “Imehian ánɩ́ mlɛ́bɩ nkɛ ntɛ brɛá mɩ Sɩ nkʋlɛ lahɩɛ mʋ onuto tumitɔ. Mboun nɩ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ owie mlɩtɔ a, mlénya tumi talɩ gyi mɩ ɩwɩ adansɩɛ tsu Yerusalem wulutɔ, Yudea pʋ́ Samaria ɔmátɔ fɛ́ɛ́ yɔfʋn ɔyɩ ɔka.” Brɛá ɔlɛblɩ asʋn anfɩ ta a, amʋ́ ansɩtɔ ɩnʋ Bulu lotsu mʋ ya ɔsʋsʋ, ɔlɔfwɩ wie nwʋlʋtatɔ.
10 Besi bʋdɛ nwʋlʋtasʋ kɩ alɩɩ. Bɛlakɩ a, ayin abanyɔ akʋá bɔwa atadɩɛ fututu lɩɩ amʋ́ wa a. 11 Ayin amʋ bɛfɩtɛ amʋ́ bɛɛ, “Oo Galileafɔ ayin, ntɔ mlɩdɛkɩ nwʋlʋtasʋ alɩ? Alɩ anfɩ mlɩlawun Bulu latsu Yesu ɔya ɔsʋsʋ anfɩ a, alɩ kɛn obéyinkia mʋ ba nɩ.”
Matias Yuda Otsiakpa Tsia
(Mateo 27:3-10)
12 Ɩnʋ beyinki kplɩ tsu Nfɔ-nyibʋ amʋsʋ* Nfɔ-nyibʋ igyi obubwi kʋá ɩbʋ manta Yerusalem, bʋtɛtɩ mʋ́ Olifbʋ. ba Yerusalem. Ɔkpa amʋ ɩbɔ́bwɛ maɩlɩ fʋn. 13 Bowie wulutɔ a, bɔdʋ yɔ abansrʋtɔ, ɔtɩnɛ amʋʋ bʋtsie yaɩ amʋ. Sumbi ayɔpʋá bɔyɔ ɩnʋ gyi: Petro, Yohane, Yakobo mʋa Andrea, Filipo mʋa Toma, Bartolomeo mʋa Mateo, Alfeo mʋ bi Yakobo, Simon ánɩ́ ogyi ɩwɩsʋtsia adunkapʋ ɔpasuatɔ ɔha pʋ́ oyin ɔkʋá bʋtɛtɩ mʋ Yakobo mʋ bi Yuda. 14 Aha ánɩ́ bɛtra dʋ yɔ ɩnʋ gyi, atsɩ akʋ, Yesu mʋ yin Maria pʋ́ Yesu apio. Aha anfɩ letsia bwɛ ɩkʋlɛ bɔ mpaɩ nɩ.
15 Nkɛ amʋtɔ a, ahogyipʋ bɔ́bwɛ fɛ lafakʋlɛ-adʋanyɔ (120) befia. Ɩnʋ Petro lɔkʋsʋ lɩɩ amʋ́ nsɩnɛ bla amʋ́ ɔbɛɛ, 16 “Mɩ apio ahogyipʋ, Ɔŋɛ Wankɩhɛ asʋn amʋʋ ɔlɛblɩ tsʋn Owie Dawidsʋ, ɩbʋ Bulu asʋn wanlɩnhɛ amʋtɔ, tsu Yuda Iskariot amʋʋ ɔlɛkpa aha bɛyɛkɩta Yesu ɩwɩ amʋ ɩlaba mʋ́tɔ. 17 Yuda Iskariot anfɩ letsia anɩtɔ. Anɩa mʋnyɔ lɔyɔ osum agyʋma anfɩ.”
18 Yuda lɔpʋ mʋ lalahɛá ɔlɔbwɛ ɩkɔá bɛka mʋ yɔhɔ ɔsʋlʋ kʋ. Ɔlɛkpa tsu ɔsʋsʋ bɛda ɔsʋlʋ amʋsʋ pɔ, mʋ ipu lɛfa po, mʋ mpuni ɛ lɛfɛn dalɩ wʋrɔdɔ. 19 Ɔhagyiɔha ánɩ́ ɔbʋ Yerusalem lonu asʋn anfɩ. Bɛdɩnka ɔsʋlʋ amʋ ɩdá amʋ́ ɔblɩtɔ bɛɛ, “Hakeldama.” Mʋ́ asɩ gyi, “Ɔsʋlʋá obugya lawʋlɩ mʋ́sʋ.”
20 Petro lɔyɔ mʋ asʋnsʋ ɔbɛɛ, “Tsufɛ bɔwanlɩn wa Israelfɔ ɩlʋ ɔwʋlʋ amʋtɔ bɛɛ,
‘Mʋ woyi ɩdɩ kpan.
Ɔhaa mátsia mʋ́tɔ.’
Bɛtra wanlɩn tswɩ bɛɛ,
‘Ɔha bamba otsia mʋ otsiakpa.’
21-22 “Mʋ́ sʋ ilehian ánɩ́ ɔkʋ ɔbɛ́tsa anɩ Yesu kʋsʋ tsu afulitɔ anfɩ ɩwɩ adansɩɛ gyi. Ilehian ánɩ́ ɔha amʋ obótsu ayin amʋʋ betsia anɩtɔ brɛ amʋʋ anɩlobuo anɩ Wie Yesu, natɩ ki ntɩnɛ-ntɩnɛ amʋtɔ. Ɔha ánɩ́ olobuo anɩ tsu brɛá Asu Ɔbɔpʋ Yohane lɛblɩ asubɔ asʋn alɩɩ bɔfʋn ɛkɛ amʋʋ Bulu lotsu Yesu ya ɔsʋsʋ si anɩ amʋ.”
23 Ɩnɩ sʋ bɛlɛ aha abanyɔ, bʋgyi Yosef ánɩ́ bʋtɛtɩ mʋ Barsaba, bʋtɛtra tɩ mʋ Yustus mʋa Matias. 24 Mʋʋ bɔbɔ mpaɩ bɛɛ, “Anɩ Wie, fʋyin ɔhagyiɔha klʋntɔ asʋn. Suna anɩ aha anfɩtɔ ɔmʋa falɛ, 25 otsia Yuda amʋʋ alakina agyʋma anfɩ, nya mʋ ɩsʋbɩtɩ amʋ otsiakpa, ɔyɔ fʋ osum agyʋma amʋ.” 26 Mʋʋ bɛkapʋ atɔ amʋ́ abanyɔ nwunsʋ. Ileyi Matiasʋ. Mʋ́ sʋ bɔpʋ mʋ wa sumbi ayɔpʋ duɔkʋn amʋtɔ, bɛlabwɛ duanyɔ.

*1:12 Nfɔ-nyibʋ igyi obubwi kʋá ɩbʋ manta Yerusalem, bʋtɛtɩ mʋ́ Olifbʋ.