Yohane
Ɔwʋlʋ Saasɩ
1
Mɩ ɔdwɛpʋ Gaio, ntɔdwɛ fʋ ɔnɔkwalɩ amʋtɔ. Mɩ ɔpasua ɔhandɛ Yohane dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ fʋ.
Mɩ ɔdwɛpʋ, ndehógyiá ɩwɩ bʋ fʋ ɔnlɩn, togyitɔ ɛ ɩna wanklaan fɛ alɩá fʋdɛ fʋ Bulu sum. Ansɩ lɛhɩɛ gyi mɩ brɛá apio akʋ bɛba bɛbla anɩ alɩá fʋdɛ Bulu mbla amʋsʋ gyi, pʋ́ alɩá fʋna ɔnɔkwalɩ ɔkpa amʋsʋ. Bregyibrɛá nonu alɩá mɩ abi Akristofɔ bʋna ɔnɔkwalɩ ɔkpa amʋsʋ a, ɩtɛhɩɛ wa mɩ ansigyi.
Gaio Kanfʋ
Mɩ ɔdwɛpʋ, ɩtɔ wanklaan fʋdɛbwɛ. Fʋdɛ anɩ apiosʋ kɩ, titriu afɔɔ amʋ. Amʋ́tɔ akʋ baba bɛbla anɩ ɔpasua amʋ alɩá fɛkɩ amʋ́sʋ fɛ́ɛ́. Bɔ mbɔdɩ afʋsi amʋ́ ɔkpa alɩá ibégyi Bulu ansɩ ɛ. Tsufɛ Kristo sʋ bʋna. Bʋmɛdɛ tɔtɔ hɔ tsu aha ánɩ́ bʋmegyi Akristofɔ wa. Ilehian ánɩ́ abɛ́kɩ aha anfɩ odusʋ alɩ, fɛkɩ anɩa amʋ́nyɔ abɔ́bwɛ kʋlɛ yɔ ɔnɔkwalɩ agyʋma amʋ.
Diotrefe Mʋa Demetrio
Nawanlɩn ɔwʋlʋ kʋ sɩsɩ mlɩ dodo, tamɛ Diotrefe dekleá ɔbɔ́bwɛ mʋ ɩwɩ ɔpasua ɔhandɛ. Mʋ́ sʋ ɔmɛdɛ anɩ pʋbwɛ tɔtɔ. 10 Nɩ nɛba mlɩ wa a, nɛ́bla mlɩ mʋ asʋn lalahɛá ɔdɛblɩ tsu anɩ ɩwɩ. Mʋ́á ɩma alɛ kʋraa gyi ɔbɛɛ, mʋmɔ́ɔhɔ apio amʋ afɔɔ. Ɔdɛ aha ɛ itin ka ɔbɛɛ, bʋmákɩ amʋ́sʋ. Ɔdɛ aha ánɩ́ bɛkɩ amʋ́sʋ ɛ gya lɛ ɔpasua amʋtɔ.
11 Mɩ adwɛpʋ, mlɩmákasɩ mʋ bwɛhɛ lalahɛ anfɩ. Mboun mlɩkasɩ yile abwɛpʋ amʋ bwɛhɛ. Ɔhagyiɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ yile a, Bulu mʋ bi ogyi, tamɛ ɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ lalahɛ mʋ́ meyin Bulu.
12 Demetrio mʋ́ a, ɔhagyiɔha tɛtɩ mʋ ɩdayile. Mʋ tsiatɔ ɛ idesuna ánɩ́ ɔha wanklaan ogyi. Mɩ ɛ ntɛtɩ mʋ ɩdayile. Mlɩyin ánɩ́ mɩ asʋn blɩhɛ igyi ɔnɔkwalɩ.
Ɩkla
13 Tɛkɩ asʋn tsɔtsɔɔtsɔ bʋ ɩnʋá nɛ́bla fʋ, tamɛ mmedekleá nɔ́wanlɩn mʋ́ sɩsɩ fʋ. 14 Ndɛ ɔkpa kɩá mɔ́ɔwa ɔpa kʋraa nɛ́ba mlɩ wa, abétsia asɩ tɔɩ.
15 Bulu ɔha fʋ iwilwii.
Fʋ anyawie fɛ́ɛ́ bɛha fʋ itsia. Nɛha anɩ anyawie amʋtɔ okugyiɔkʋ ɛ itsia.