Ɔwʋlʋ Nyɔɔsɩá Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Timoteo
1
Mɩ Paulo mʋ́ a, Bulu apɛ sʋ ngyi Kristo Yesu sumbi ɔyɔpʋ. Ɔlɔwa mɩ ɔbɛɛ, nyɛda nkpa amʋʋ ɔlɛhɩɛ tsʋn Kristo Yesusʋ amʋ ɔkan.
Mɩdɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ fʋ, mɩ bi ɔdwɛpʋ Timoteo. Anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Kristo Yesu bʋwun fʋ nwɛ, abʋgyi fʋ bʋalɛ ha fʋ iwilwii.
Ɩpanda Pʋ́ Atɛtɔ-ɔnlɩn Wa
Nɛda Bulu ɩpan. Mʋ ndɛpʋ ɩklʋn ánɩ́ ɩmɛdɛ mɩ ɩpɔn ha sum, fɛ mɩ anain. Timoteo, nɩ ndɛ mpaɩ bɔ ɔpa mʋ́a onye a, ntɛkaɩn fʋsʋ bregyibrɛ. Nɩ nɛkaɩn ntsúá fɛlɩn brɛá ndɛnatɩ si fʋsʋ a, ntekleá nówun fʋ, mɛnɩ ansigyi bɔ́bʋla mɩtɔ. Ntɛkaɩn hogyiá fʋbʋ ɔnɔkwalɩsʋ. Hogyi anfɩ odu legyankpa tsia fʋ na Loitɔ nɩ. Ɩlɛtra tsia fʋ yin Eunike ɛtɔ. Nahogyiá mʋ́ odu bʋ fʋtɔ nɩ. Ɩnɩ sʋ ndɛ fʋ kaɩn ánɩ́ fʋha Bulu atokiehɛ amʋʋ ɔlɛha fʋ brɛ amʋʋ nɔpʋ ɩbɩ dɩnka fʋsʋ amʋ ɔnɔ ɩwa ogya tsɩa mʋ́tɔ. Tsufɛ Bulu mɛha anɩ ɔŋɛá abɔ́pʋnya ifu, mboun mʋ́á ɩtɛha anɩ tumi, ɔdwɛ pʋ́ ɩwɩsʋgyi.
Mʋ́ sʋ máha anɩ Wie asʋn amʋ blɩ ɩwa fʋ pɛlɩ. Máha mɩ obudɩ ɛ ɩwa fʋ pɛlɩ. Mboun wa klʋn Bulu tumitɔ, afʋtsula wun ɩwɩɔsɩn ánɩ́ ilehian asʋn wanklaan amʋ sʋ. Bulu lɔhɔ anɩ nkpa. Ɔlɛtɩ anɩ ɔbɛɛ, abémli mʋ aha wankɩhɛ. Megyi tɔtɔ anɩlɔbwɛ sʋ. Mboun igyi tɔá mʋ onuto ɔlɔbwɛ agywɩɩn ánɩ́ ɔbɔ́bwɛ asa ɔyɩ lɛbɛlɩn. Ɔbɛɛ, ɔbɔ́wa awɩtɔlɛ ha anɩ, dwɛ anɩ tsʋn anɩa Kristo Yesunyɔ ɩkʋlɛbwɛsʋ. 10 Tamɛ sei a, Bulu lalɛ mʋ awɩtɔlɛ amʋ ɔwan tsʋn anɩ Ɔhɔpʋ Kristo Yesu ɩbasʋ. Mʋleyinta lowu tumi, ɔlɛlɛ nkpa ánɩ́ ɩtamata ɔwan suna anɩ tsʋn asʋn wanklaan amʋsʋ.
11 Bulu layaɩ mɩ mʋ asʋn wanklaan amʋ ɔkan ɔdapʋ, mʋ́ sumbi ɔyɔpʋ pʋ́ mʋ́ osunapʋ. 12 Mʋ́ sʋ ndɛ ɩwɩɔsɩn anfɩ odu wun nɩ. Tamɛ mmɛdɛ pɛlɩ nya, tsufɛ nyin ɔha ánɩ́ nahogyi. Nyin ánɩ́ ɔbɛ́talɩ gyo ɩtɔ amʋʋ ɔlɔpʋwa mɩ ɩbɩtɔ amʋ ɩwɩ alɩɩ yɔfʋn mʋ ɔbakɛ. 13 Kɩta ɔnɔkwalɩ asʋn amʋʋ nosuna fʋ amʋtɔ. Yɔ mʋ́sʋ afʋhɔ Kristo gyi tsɩa. Dwɛ fʋ aba, tsufɛ fʋa Kristo Yesunyɔ mlɩlabwɛ kʋlɛ. 14 Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋʋ ɔbʋ anɩtɔ amʋ ɔtsa fʋ, afʋtalɩ gyo ɩtɔ wanklaan amʋʋ ɔlɛha fʋ amʋ ɩwɩ.
15 Fʋyin ánɩ́ aha amʋʋ bʋbʋ Asia, Figelo mʋa Hermogene bʋbʋ amʋ́tɔ amʋ fɛ́ɛ́ banatɩ si mɩ. 16 Anɩ Wie owun Onesiforo woyitɔ aha nwɛ, tsufɛ mʋletsia wa mɩ ansigyi. Omenya mɩ obudɩ pɛlɩ. 17 Brɛá ɔlɛba Roma wulutɔ a, olodunka mɩ kpɛfʋn brɛá olowun mɩ. 18 Anɩ Wie owun mʋ nwɛ mʋ ɔbakɛ amʋ! Fʋyin alɩá ɔlɔbʋa mɩ ɔkpa tsɔtsɔɔtsɔsʋ Efeso wulutɔ.