Ɔwʋlʋ Nyɔɔsɩá Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Tesalonikafɔ
1
Mɩ Paulo pʋ́ Silwano mʋa Timoteo dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Tesalonika wulutɔ, mlɩgyi anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo klɛ.
Anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo bʋgyi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Ɩpanda
Apio, ilehian ánɩ́ abɛ́da Bulu ɩpan mlɩ nwunsʋ bregyibrɛ. Tsufɛ mlɩdɛdan hogyitɔ tsɩa. Ɔdwɛá mlɩbʋ ha aba ɛ idemoni tsɩa. Mʋ́ sʋ anɩtɔpʋ mlɩ tsu ɩwɩ Bulu ɔpasua kugyikʋ ansɩtɔ; mlɩ nsiwa pʋ́ hogyiá ɩbʋ mlɩtɔ, bʋdɩn mlɩsʋ, ɩsɔkɩ dɛ mlɩ tʋ, mlɩlatomi sʋ.
Ɩnɩ dɛlɛ suna ánɩ́ Bulu asʋngyi da ɔkpa. Tsufɛ obótsu mlɩá mlɩlafʋn ha mʋ iwiegyi amʋʋ mlɩdɛ ipian wun mʋ́ sʋ amʋtɔ yɔ. Ɔnɔkwalɩpʋ Bulu gyi. Ɔbɛ́ka aha amʋʋ bʋdɛ mlɩ ɩwɩɔsɩntɔ wa amʋ akɔ. Ɔbɛ́ha ɩwɩ bólwii anɩa mlɩ ánɩ́ mlɩdɛ ɩwɩɔsɩn wun, ɛkɛ amʋʋ anɩ Wie Yesu ɔbɛ́kplɩ tsu ɔsʋsʋ bɛlɛ ɩwɩ ɔwan mʋa mʋ abɔpʋ atumipʋ amʋ. Ogya plɛnplɛntɔ ɔbɛ́ba bɛbɩtɩ aha amʋʋ bʋmeyin Bulu* Bʋmeyin Bulu, tsufɛ bʋmɛbɩ mʋ. amʋ ɩsʋ. Tsufɛ bʋtamapʋ anɩ Wie Yesu ɩwɩ asʋn wanklaan amʋ bwɛ tɔtɔ. Amʋ́ ɩsʋbɩtɩ gyi, amʋ́a anɩ Wie nsɩnɛ bɔ́wa ɩfɔ. Mʋ tumi mɔ́ɔwankɩ wʋlɩ amʋ́sʋ, obéyinta amʋ́ brɛ fɛ́ɛ́tɔ. 10 Ɩsʋbɩtɩ anfɩ ɩbɛ́ba ɛkɛ amʋʋ ɔbɛ́ba, Bulu ɔbɔ́wa mʋ numnyam aha wankɩhɛ ansɩtɔ amʋ. Ifu bɛ́kɩta ahogyipʋ. Mlɩ ɛ mlétsia amʋ́tɔ, tsufɛ mlɩlɔhɔ mʋ ɩwɩ adansɩɛ amʋʋ anɩlegyi suna mlɩ amʋsʋ gyi.
11 Mʋ́ sʋ anɩtɔbɔ mpaɩ ha mlɩ anɩaa, Bulu ɔha amlɩfʋn nkpa amʋʋ ɔlɛtɩ mlɩ ɔbɛɛ, mlɩbetsia amʋtɔ. Mʋ tumi ɩha amlɩtalɩ bwɛ yileá mlɩdekleá mlɔ́bwɛ, pʋmɔ mlɩ hogyi agyʋma ɔnɔ. 12 Nɩ mlɛtalɩ bwɛ ɩnɩ a, mlɩ sʋ aha bɔ́pʋ numnyam ha anɩ Wie Yesu. Mʋ ɛ ɔbɔ́wa mlɩ numnyam; fɛ alɩ amʋʋ anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo awɩtɔlɛ gyi amʋ.

*1:8 Bʋmeyin Bulu, tsufɛ bʋmɛbɩ mʋ.