Petro
Ɔwʋlʋ Nyɔɔsɩ
1
Itsiaha
Mɩ Yesu Kristo osumbi pʋ́ mʋ sumbi ɔyɔpʋ Simon Petro dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn.
Ndɛ mʋ́ wanlɩn sɩsɩ mlɩ fɛ́ɛ́á mlɩlanya hogyiá ɩbʋ labi fɛ anɩ klɛ, Bulu mʋa anɩ Ɔlɛpʋ Yesu Kristo yilebwɛ laha anɩlanya amʋ.
Bulu ɔhɩɛ gyi mlɩ bʋalɛ, ɔha mlɩ iwilwii, tsufɛ mlɩlabɩ mʋa anɩ Wie Yesu Kristo tsɩa.
Bulu Aha Tɩ Pʋ́ Tɔá Odedunka
Ɩnɩá anɩlabɩ Yesu wanklaan sʋ a, Bulu laha anɩ togyitɔá abɔ́pʋtsia nkpa ánɩ́ itegyi mʋ ansɩ. Ɔlɛtɩ anɩ mʋ onuto tumitɔ ɔbɛɛ, abénya mʋ numnyam pʋ́ mʋ yilebwɛ. Mʋ tumi kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ amʋ kɛn ɔlɔpʋkie anɩ atɔ yileá ɩbʋ bia. Mʋ́ ɔlɛhɩɛ yaɩá ɔbɔ́pʋha anɩ nɩ. Ɔlɛhɩɛá ɔbɛ́lɛ anɩ tsu ɔyɩtɔ ɔwɔlɩ lalahɛ amʋʋ iteyinta nyankpʋsa amʋtɔ. Atsʋn mʋ́sʋ tsia mʋ atsiabi. Ɩnɩá Bulu labwɛ ɩnɩ ha mlɩ sʋ a, mlɩtsʋn mlɩ hogyisʋ amlɩbwɛ yile ɔkpagyiɔkpasʋ. Mlɩtsʋn mlɩ yilebwɛ amʋsʋ amlɩbɩ asʋn. Mlɩtsʋn mlɩ asʋnbɩ amʋsʋ amlɩgyi ɩwɩsʋ. Mlɩtsʋn mlɩ ɩwɩsʋgyi amʋsʋ amlɩwa nsi. Mlɩtsʋn mlɩ nsiwa amʋsʋ amlɩsum Bulu. Mlɩtsʋn mlɩ Bulusum amʋsʋ amlɩwa awɩtɔlɛ. Mlɩtsʋn mlɩ awɩtɔlɛwa amʋsʋ amlɩdwɛ mlɩ aba Akristofɔ. Nɩ ɩnɩ aná dɛdan mlɩtɔ a, ibósuna ánɩ́ mlɩlabɩ anɩ Wie Yesu Kristo. Mʋ bɩ amʋ desuna ánɩ́ mlɩlawa labi, swie abi nɩ. Tamɛ nɩ tsiatɔ anfɩ aná ɩma akʋtɔ a, bʋtamawun yɔ tsutsu. Amʋ́ ansibi labwie. Batan ánɩ́ Bulu lɔfwɩ amʋ́ lakpan dada amʋ lɛ amʋ́ ɩwɩ.
10 Mʋ́ sʋ mɩ apio adwɛpʋ, mlɩsen ansɩtɔ. Bulu lɛtɩ aha, ɔlɛlɛ akʋ ha mʋ ɩwɩ. Mlɩha mlɩ bwɛhɛ isuna ánɩ́ lɛlɛ mlɩbʋ amʋ́tɔ. Nɩ mlɩdɛ ɩnɩ bwɛ a, mlɩmɛ́ɛdɩda ɛkɛkɛɛkɛ. 11 Ɩba alɩ a, Bulu obéfinki ɔkpa gbagya ha mlówie anɩ Wie pʋ́ anɩ Ɔlɛpʋ Yesu Kristo iwiegyi amʋʋ ɩtamamɔ ɔnɔ amʋtɔ.
12 Mméesi mlɩ asʋn anfɩ kaɩn. Ɩbʋ mʋ́tɔá mlɩyin mʋ́ dodo. Mlɩlɩɩ mlɩ ɔnɔkwalɩ amʋsʋ kinkiinkin. 13 Ee, nawun ánɩ́ ɩnɩá nenya mbʋ nkpa anfɩ mʋ́ a, ɩbʋ alɛá nétsia kaɩn mlɩ asʋn anfɩ bregyibrɛ. 14 Tsufɛ anɩ Wie Yesu Kristo laha mɩ nabɩá mɩ nkɛ ɩtra mɔtsɔ ɔsʋlʋ anfɩsʋ. 15 Mʋ́ sʋ nɔ́tsʋn ɔkpagyiɔkpasʋ ha mlétsia kaɩn mʋ́sʋ mɩ ɔma.
Kristo Numnyam
16 Megyi nyansa anɩlɔpʋsre ɔtɛ bɔwa suna mlɩ tsu anɩ Wie Yesu Kristo tumi pʋ́ mʋ yinki ba amʋ ɩwɩ. Mboun anɩlɛhɩɛ pʋ anɩ ansibi wun mʋ numnyam. 17 Tsufɛ anɩ ansɩtɔ anɩ Sɩ Bulu lɔpʋ obu mʋ́a numnyam kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ha Yesu, brɛá Bulu Onumnyampʋ amʋ ɔmɛ lɛdalɩ tsu ɔsʋsʋ ɔbɛɛ, “Ɔnɩ gyi mɩ Bi ɔdwɛpʋá olegyi mɩ ansɩ nɩ.” 18 Anɩ onuto lonu ɔmɛ amʋ tsu ɔsʋsʋ, brɛá anɩa mʋnyɔ anɩlɩɩ ɩbʋ wankɩhɛ amʋsʋ.
19 Ɩnɩ sʋ anɩlahɩɛ wun ánɩ́ asʋn amʋʋ Bulu ɔnɔsʋ atɔɩpʋ amʋ bɛblɩ tswɩ amʋ ɩhɩɛ ɩbʋ mʋ́tɔ. Ɩbɛ́hɩɛ wa alɛ ha mlɩ, nɩ mlɛya asʋ nu mʋ́, gyi mʋ́sʋ. Tsufɛ amʋ́ asʋn amʋ igyi fɛ ɔkandɩɛá ɩdɛwankɩ okluntɔ; yɔfʋn brɛá ɔyɩ ɔbɛ́kɛ, bakɛ ɔtsrakpabi amʋ ɔbɔ́wankɩ mlɩ klʋntɔ. 20 Ɩwankɩ mlɩá megyi Bulu ɔnɔsʋ atɔɩpʋ amʋ onuto apɛ bɔpʋwanlɩn Bulu asʋn amʋ. 21 Tsufɛ megyi amʋ́ onuto lɔpʋ amʋ́ agywɩɩn blɩ Bulu ɔnɔ asʋn tswɩ. Mboun Ɔŋɛ Wankɩhɛ lɛba amʋ́sʋ bɛblɩ asʋn ánɩ́ Bulu dekle.