Ɔwʋlʋ Nyɔɔsɩá Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Korintofɔ
1
Mɩ Pauloá ɩna Bulu apɛtɔ nabwɛ Kristo Yesu sumbi ɔyɔpʋ pʋ́ anɩ pio Timoteo dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn.
Anɩdɛ mʋ́ wanlɩn sɩsɩ Bulu ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Korinto wulutɔ pʋ́ Bulu aha ánɩ́ bʋbʋ Akaia ɔsʋlʋsʋ fɛ́ɛ́.
Anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo bʋgyi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Paulo Bulu Ɩpanda
Mlɩha akanfʋ Bulu. Mʋgyi anɩ Wie Yesu Kristo mʋ Sɩ pʋ́ mʋ Bulu. Mʋgyi anɩ Sɩá otowun anɩ nwɛ, pʋ́ anɩ Buluá otolwii anɩ klʋn ɔkpagyiɔkpasʋ! Otolwii anɩ klʋn anɩ asʋn wunhɛ kugyikʋtɔ, mɛnɩ anɩ ɛ abɛ́talɩ pʋ klʋn lwiihɛ amʋʋ anɩlanya tsu mʋ wa amʋ lwii anɩ aba klʋn amʋ́ asʋn wunhɛtɔ. Alɩ amʋʋ Kristo lɛhɩɛ wun ipian kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ, anɩ ɛ anɩdɛ mʋ́ kʋ wun amʋ a, alɩ kɛn Bulu na Kristosʋ ɔhɩɛ ɔdɛ anɩ klʋn lwii nɩ. Mʋ́ sʋ nɩ anɩdɛ ipian wun a, mlɩ iwilwii pʋ́ mlɩ nkpahɔ sʋ anɩdɛ mʋ́ wun. Tsufɛ Bulu dɛ anɩ klʋn lwii, mɛnɩ anɩ ɛ abólwii mlɩ klʋn, fówun mlɛ́talɩ nya klʋn, tomi wun anɩ ipian amʋ odu kɛn. Ifu mɛdɛ anɩ mlɩ sʋ, tsufɛ anɩyin ánɩ́ anɩa mlɩnyɔ dɛ ipian amʋ wun. Mʋ́ sʋ Bulu obólwii mlɩ klʋn fɛ anɩ.
Apio, ɩbʋ alɛá mlɛ́bɩ ánɩ́ ɩwɩɔsɩn amʋʋ anɩlowun Asia ɔmátɔ amʋ ɔnɔ lɛhɩɛ wa ɔnlɩn. Ilekle ɩdʋn anɩ. Ifu lɛkɩta anɩ, anɩkɩá abówu kokooko. Ɔnɔkwalɩ asʋn, ɩlɔbwɛ anɩ fɛ baha anɩ lowu ɩpɔn. Tamɛ alɩá anɩmɔ́ɔpʋ ansɩ dɩnka anɩ ɩwɩsʋ, mboun Buluá ɔtɔkʋsʋa awupʋsʋ sʋ ɩlɛba alɩ. 10 Lɛlɛ mʋ́ a, ɔlɛlɛ anɩ tsu lowutɔ. Anɩlahogyiá obétsia lɛ anɩ bregyibrɛ. 11 Ɔbɛ́lɛ anɩ, tsufɛ mlɩdɛ mpaɩ bɔ anɩ nwunsʋ. Ɩnɩ sʋ aha tsɔtsɔɔtsɔ bɛ́da Bulu ɩpan anɩ nwunsʋ. Tsufɛ alawa awɩtɔlɛ ha anɩ, mpaɩ amʋʋ aha tsɔtsɔɔtsɔ bʋdɛbɔ ha anɩ amʋ sʋ.
Paulo Nhɩhɩɛ Tsɛ
12 Abɛ́talɩ pʋ ɩbɩ si kantɔ anɩaa, anɩ klʋn mɔkʋha anɩ pɔn anɩ nkpatɔ, titriu anɩa mlɩnyɔ natɩtɔ. Megyi anɩ ɔsʋlʋ anfɩsʋ nyansa anɩlɔpʋ anɩdɛ anɩ agyʋma yɔ, mboun Bulu awɩtɔlɛ sʋ anɩlatalɩ lɛ ɩwɩtɔ anɩdɛ togyitɔ bwɛ ɔnɔkwalɩsʋ. 13-14 Tsufɛ megyi asʋn ánɩ́ mlɩmɛ́ɛtalɩ kla, nu mʋ́ asɩ anɩtɔwanlɩn sɩsɩ mlɩ. Ɩbʋ mʋ́tɔá mlɩmɛdɛ mʋ́ asɩ nu yi, tamɛ nahogyiá mlóbonu mʋ́ asɩ wanklaan ɛkɛkʋ. Fówun mlɩ ɛ mlɛ́talɩ pʋ anɩ tsu ɩwɩ, fɛ alɩá anɩ ɛ abɔ́pʋ mlɩ tsu ɩwɩ anɩ Wie ɔbakɛ amʋ.
15 Mɩ ansɩ dɩn asʋn anfɩsʋ. Mʋ́ sʋ nɔbwɛ agywɩɩn ánɩ́ nɛ́ba mlɩ wa, mɛnɩ mlénya oyula anyɔ. 16 Mʋ́gyi, nɔ́tsʋn mlɩ wa yɔ Makedonia. Nɩ neyinki ɛ nɛ́latsʋn mlɩ wa; fówun mlɛ́talɩ si mɩ ɔkpa, néyinki ba Yudea ɔmátɔ. 17 Mlɛ́fɩtɛ mlɩaa, ntogyi sʋ nalatsɛ mɩ agywɩɩn. Ntɛ nabwɛ fɛ ɔyɩtɔ aha amʋʋ bʋtɛblɩ bɛɛ, “Ee” latsɛ amʋ́ ɔnɔ bɛɛ “O-o” amʋtɔ ɔkʋ? 18 Alɩ amʋʋ Bulu bʋ ɔnɔkwalɩ, ɔtamawa afunu amʋ a, alɩ mɩ “Ee” igyi mɩ “Ee” nɩ. 19 Tsufɛ Bulu mʋ Bi Yesu Kristo amʋ tamablɩ ɔbɛɛ “Ee” latsɛ mʋ́ ɔbɛɛ “O-o.” Mʋ mʋ́ a, “Ee” koun ototsula. Mʋ ɩwɩ asʋn ɔkan mɩa Silas pʋ́ Timoteo anɩlɛda suna mlɩ nɩ. 20 Tsufɛ mʋtotsula “Ee” ha Bulu nhɩhɩɛ kugyikʋ ɩtɛba mʋ́tɔ. Mʋ́ sʋ akanfʋ Bulu ta a, anɩtɛblɩ anɩaa, “Amen!” nɩ. 21 Bulu tɛha anɩa mlɩnyɔ anɩtɛtalɩ lɩɩ kinkiinkin anɩa Kristonyɔ ɩkʋlɛbwɛtɔ. Mʋgyi ɔha ánɩ́ ɔlɛda anɩ ofuli. 22 Mʋ kɛn lɔpʋ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ wa anɩ klʋntɔ, pʋhɩɛ anɩ nsʋ; isuna ánɩ́ mʋbʋ anɩ. Ɔbɔ́bwɛ tɔá ɔlɛhɩɛ ha anɩ.
23 Bulu ɔbɩtɩ mɩ ɩsʋ nɩ megyi ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bla. Alɩá mmɛ́ɛba bowun tsitsa kʋkʋ blɩ tsu mlɩ ɩwɩ sʋ mmɛtra bɔtsʋn ɩnʋ. 24 Anɩmedekleá ɩbɔ́bwɛ fɛ anɩdɛ mlɩ hɩɛ alɩá mlɔ́pʋ mlɩ hogyi yɔ agyʋma. Mboun alɩá ansɩ bégyi mlɩ sʋ anɩa mlɩnyɔ anɩdɛ agyʋma yɔ. Anɩyin ánɩ́ mlɩ hogyi sʋ mlɩlɩɩ kinkiinkin dodo.