Ɔwʋlʋ Gyankpapʋá Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Timoteo
1
Itsiaha
1-2 Mɩ Paulo ánɩ́ anɩ Nkpa Ɔhɔpʋ Bulu mʋa Kristo Yesuá anɩ ansɩ dɩn mʋsʋ lɔbwɛ mɩ sumbi ɔyɔpʋ, dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ fʋ Timoteoá fʋgyi mɩ bi onuto Yesu hogyi amʋtɔ.
Anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Kristo Yesu bʋgyi fʋ bʋalɛ, abʋwun fʋ nwɛ ha fʋ iwilwii.
Afunu Atosunahɛ
Brɛá ndɛnatɩ nɔyɔ Makedonia nsaɩntɔ a, nɛbla fʋ mbɛɛ, fʋtsia Efeso ɔmátɔ, afʋka aha amʋʋ bʋdɛ afunu atɔ suna amʋ itin. Mʋ́ ɔma a, da amʋ́ ɔla abʋsi brɛ yinta ha ɔtɛwa pʋ́ anain ɩlɩntɔ kla tɩntɩntɩn. Nwɛngyi kɛkɛ ɩtɔpʋba. Ɩtamaha aha abʋtsia nkpa Bulu hogyitɔ. Tɔá sʋá anɩaa, fʋka amʋ́ itin gyi, alɩá Okristoyin okugyiɔkʋ ɔbɔ́dwɛ mʋ ba. Mʋ klʋn mɛ́ɛha mʋ ɩpɔn, obénya agywɩɩn wanklaan mʋ́a hogyi onuto. Akʋ bʋmobuo alɩ ɔkpa anfɩ. Mʋ́ sʋ bafwɩ yɔ bʋdɛ asʋn ánɩ́ ɩma asɩ blɩ. Bʋdekleá bɔ́bwɛ Mose mbla asunapʋ, tamɛ bʋmɛdɛ ɩtɔ amʋʋ bʋdesuna amʋ asɩ nu. Ɩdɛ amʋ́ bwɛ fɛ bʋyin mʋ́, tamɛ bʋmeyin mʋ́.
Anɩyin ánɩ́ mbla amʋ bʋ alɛ, nɩ bɔpʋsuna atɔ ɔkpa wanklaansʋ. Tamɛ ɩwankɩá anɩ megyi yile abwɛpʋ sʋ Bulu lɔwa mbla amʋ. Mboun aha ánɩ́ bʋtamagyi mʋ́sʋ, aha ánɩ́ amʋ́ asʋtɔ bʋ amʋ́ ɔnlɩn, aha ánɩ́ bʋtamanya mʋ ifu, lakpan abwɛpʋ, aha ánɩ́ amʋ́ ɩwɩ mɛtɩn, aha ánɩ́ bʋtɔkpɔɩ Bulu, aha ánɩ́ bʋtɔmɔ amʋ́ akwɩɩpʋ pʋ́ aha bamba, 10 mbʋa atɔpʋ, ayin ánɩ́ bʋtekle amʋ́ aba ayin pʋ́ atsɩá bʋtekle amʋ́ aba atsɩ, anyankpʋsa ibia agyipʋ, afunupʋ, aha ánɩ́ bɛka ntam bʋtamagyi mʋ́sʋ pʋ́ tsiatɔá ɩmɛkana atosunahɛ wanklaan amʋʋ 11 Bulu Onumnyampʋ, ɩkanfʋ gyi mʋ klɛ amʋ lɔpʋha mɩ ɔbɛɛ, nda mʋ́ ɔkan amʋ.
Bulu Paulo Bʋalɛgyi
12 Nɛda anɩ Wie Kristo Yesu ɩpan ánɩ́ alawa mɩ ɔwʋnlɩn, bu mɩ ɔnɔkwalɩpʋ ɔbɛɛ, nyɔ agyʋma anfɩ pʋsum mʋ. 13 Tɛkɩ mɩtɛblɩ mʋ ɩwɩ asʋn lalahɛ, ntɛdɩnka mʋ ahasʋ, sʋpa amʋ́ nɩ. Tamɛ olowun mɩ nwɛ, tsufɛ mmɔhɔ mʋ gyi alɩ brɛ amʋtɔ, mmeyin tɔá ndɛbwɛ ɛ. 14 Oo, hɩɛ kɩ alɩá ɔhɩɛ ɔbʋ awɩtɔlɛ! Ɔlɛha mɩ nenya mʋ hogyi mʋ́a mɩ abadwɛá ɩbʋ anɩa Kristonyɔ ɩkʋlɛbwɛtɔ. 15 Asʋn anfɩ ɩbʋ mʋ́tɔ, ilehian ánɩ́ ɔhagyiɔha ɔbɔ́hɔ mʋ́sʋ gyi. Mʋ́gyi, Kristo Yesu lɛba ɔyɩtɔ bɛlɛ lakpan abwɛpʋ. Mɩgyi amʋ́tɔ ɔlalahɛ nɩ. 16 Tamɛ ɩnɩ sʋ Bulu lowun mɩ nwɛ, ha Kristo Yesu lɛlɛ mɩ anfɩ ngyi lakpan ɔbwɛpʋ kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ anfɩ nɩ. Mɛnɩ ɔhagyiɔha ɔbɛ́bɩá Bulu tɛhɩɛ nya klʋn ha ɔha ánɩ́ ɔbɛ́ba bɔhɔ mʋ gyi, nya nkpa ánɩ́ ɩtamata. 17 Mlɩha awa Bulu numnyam, akanfʋ mʋ anɩaa, “Fʋgyi Owieá fʋ iwiegyi tamamɔ ɔnɔ. Bulu Ɔkʋkʋnʋ ɔkʋlɛ, bʋtamapʋ ansibi wun fʋ. Fʋbʋ ɩnʋ brɛ fɛ́ɛ́, fʋtamawu! Amen.”
18 Mɩ bi Timoteo, atɔ amʋʋ Bulu lɛlɛ suna tsu fʋ ɩwɩ amʋ sʋ ndɛ mbla anfɩ wa ha fʋ. Pʋ asʋn anfɩ yɔ agyʋma, afʋpʋkɔ atosunahɛ wanklaan amʋ nwunsʋ. 19 Kɩta fʋ hogyitɔ. Bwɛ tɔá fʋyin fʋ klʋntɔá ɩbʋ alɛ, tsufɛ akʋ babwɛ tɔá bʋyin ánɩ́ ɩma alɛ. Mʋ́ sʋ ɩlaha amʋ́ hogyi lawu. 20 Amʋ́tɔ akʋ gyi Himeneo mʋa Aleksandro. Napʋ amʋ́ wa Ɔbʋnsam ɩbɩtɔ. Ɔbɩtɩ amʋ́ ɩsʋ, mɛnɩ bɛ́bɩá imehian ánɩ́ fɛ́blɩ Bulu ɩwɩ abususʋ.