Ɔwʋlʋ Gyankpapʋá Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Tesalonikafɔ
1
Mɩ Paulo, mɩa Silwano pʋ́ Timoteo dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ ɔpasua ánɩ́ igyi anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo klɛ, ɩbʋ Tesalonika wulutɔ.
Anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo bʋgyi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Tesalonikafɔ Hogyi
Nɩ anɩdɛ mpaɩ bɔ ha mlɩ bregyibrɛ a, anɩtɛda Bulu ɩpan mlɩ fɛ́ɛ́ nwunsʋ. Anɩtetsia kaɩn anɩ Sɩ Bulu mlɩ hogyi gyumagyihɛ. Alɩá mlɩdɛ mbɔdɩ bɔ dwɛ aba, pʋ́ alɩá mlɩlatomi ha mlɩ ansɩ dɩn anɩ Wie Yesu Kristosʋ kinkiinkin. Apio, anɩyin ánɩ́ Bulu tɔdwɛ mlɩ, alalɛ mlɩ pʋbwɛ mʋ klɛ. Tsufɛ megyi ɔnɔ kɛkɛ anɩlɔpʋ bɛbla mlɩ asʋn wanklaan amʋ. Mboun mlɩlowun Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ tumi ɛ. Ɩnɩ lɛha mlɩlɛbɩ wanklaan ánɩ́ asʋn amʋ igyi ɔnɔkwalɩ. Mlɩlowun tsiatɔ oduá anɩlɔpʋtsia mlɩtɔ ɛ, alɩá ɩbɔ́bʋa mlɩ sʋ. Mlɩlɛkasɩ anɩa anɩ Wie tsiatɔ. Tsufɛ asʋn amʋ sʋ mlɩlowun ɩwɩɔsɩn tsɔtsɔɔtsɔ, tamɛ mlɩlɔpʋ ansigyiá itsu Ɔŋɛ Wankɩhɛ wa hɔ mʋ́. Mʋ́ sʋ ɩlɛha ahogyipʋá bʋbʋ Makedonia ɔsʋlʋsʋ pʋ́ Akaia ɔmátɔ fɛ́ɛ́ bɛkɩ mlɩ bwɛhɛ, buo mʋ́. Tsufɛ megyi Makedonia pʋ́ Akaia wʋlɛ anɩ Wie asʋn amʋ lɛklɛɩ tsu mlɩ wa yɔ. Mboun mlɩ Bulu hogyi asʋn ɛ laklɛɩ yɔ ɔtɩnɛgyiɔtɩnɛ. Mʋ́ sʋ asʋansʋ má ɩnʋá abɛ́tra blɩ tsu mʋ́ ɩwɩ. Tsufɛ amʋ́ onuto bʋdɛ alɩá mlɩlɔpʋkɩta anɩ brɛá anɩlɛba mlɩ wa blɩ. Alɩá mlɩlesi ɩkpɩ sum ba mlɩdɛ Bulu Ɔkɩankpapʋ Ɔnɔkwalɩpʋ amʋ mboun sum. 10 Pʋ́ alɩá mlɩgyo brɛá Bulu mʋ Bi Yesu amʋʋ ɔlɔkʋsʋa tsu afulitɔ amʋ ɔbɛ́latsu ɔsʋsʋ ba. Mʋgyi ɔha ánɩ́ ɔdɛ anɩ lɛ tsu Bulu ɔblɔ amʋʋ ɩba amʋtɔ nɩ.