Petro
Ɔwʋlʋ Gyankpapʋ
1
Itsiaha
Ɔwʋlʋ anfɩ itsu mɩ Petroá ngyi Yesu Kristo sumbi ɔyɔpʋ wa.
Ndɛ mʋ́ wanlɩn sɩsɩ mlɩ aha ánɩ́ Bulu lalɛ bwɛ mʋ abi, mlɩladasaɩn yɔbwɛ afɔɔ Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia yɛdalɩ Bitinia ɔmátɔ fɛ́ɛ́. Ɔsɩ Bulu lalɛ mlɩ fɛ alɩ amʋʋ ɔlɛhɩhɩɛ mʋ́ yaɩ ánɩ́ ɩba mʋ́tɔ amʋ. Bulu latsʋn Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋsʋ bwɛ mlɩ mʋ aha, mɛnɩ mlóbu Yesu Kristo, mʋ obugya ɛ ɩbɔ́gyʋra mlɩ.
Bulu ɔhɩɛ gyi mlɩ bʋalɛ, ɔha mlɩ iwilwii tsɔtsɔɔtsɔ!
Ɔkpakɩá Ɩmɔ́ɔbwɛ Kpaalɩ
Mlɩha akanfʋ Bulu. Mʋgyi anɩ Wie Yesu Kristo mʋ Sɩ pʋ́ mʋ Bulu nɩ. Mʋ nwewun kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ amʋ sʋ alakʋsʋa anɩ Wie Yesu Kristo tsu afulitɔ pʋha anɩ nkpa pɔpwɛ. Ɩnɩ laha anɩlanu ɩwɩasɩá anɩ ɔkpakɩ mɔ́ɔbwɛ kpaalɩ. Mʋ́ sʋ anɩ ansɩdɩn ánɩ́ anɩ ɩbɩ bɛ́da siadɩɛ yile amʋʋ Bulu lɛhɩɛá ɔbɔ́pʋha mʋ abi amʋ. Alala mʋ́ yaɩ ɔsʋsʋ wanklaan ha mlɩ, Igyi tɔá ɩtamayinta, ɩtamaplɔ, ɩtamakpa ɛ. Siadɩɛ yile anfɩ igyi mlɩ aha amʋʋ mlɩlahogyi amʋ klɛ. Mlɩ hogyi sʋ Bulu tumi bun mlɩsʋ, ɩdɛ mlɩsʋ kɩ alɩɩ yɔfʋn atɔ fɛ́ɛ́ nkpa ɔhɔkɛ amʋʋ Bulu lala yaɩ ánɩ́ ɔbɛ́lɛ mʋ́ ɔwan ɔyɩ ɔnɔmɔkɛ amʋ.
Ɩbʋ mʋ́tɔá ɩsɔkɩ ɔtsan-ɔtsan ɩdɛ mlɩ tʋ, mlɩdɛ asʋn wun, tamɛ ɩtɔ anfɩ mlɩ ansɩdɩn mʋ́sʋ anfɩ sʋ ansɩ mɔkʋsi mlɩ gyi. Tɔá sʋá mlɩdɛ asʋn wun gyi, mʋ́ obósuna ánɩ́ mlɩlahɔ Yesu gyi lɛlɛ nɩ. Tɔ bʋtɔtɔ sika pɛpɛá ɩtɛtalɩ yinta kʋraa kɩ bɛɛ, wanklaan igyi. Alɩ kɛn bɔ́pʋ asʋn wunhɛ sɔ mlɩ hogyiá ɩbʋ labi dʋn sika pɛpɛ kɩ bɛɛ, lɛlɛ mlɩlahɔ Yesu gyi, mɛnɩ mlɛ́talɩ lɩɩ kinkin nɩ. Ɩba alɩ a, bɛ́kanfʋ mlɩ, wa mlɩ numnyam, ha mlɩ ɩdayile ɛkɛ amʋʋ Yesu Kristo ɔbɛ́lɛ ɩwɩ ɔwan amʋ. Ɩbʋ mʋ́tɔá mlɩmɔkʋwun Yesu kɩ, tamɛ mlɩtɔdwɛ mʋ. Mlɩmɛdɛ mʋ wun mʋ́, tamɛ mlɩdɛ mʋ hogyi. Ɩnɩ sʋ ansigyi kpɔnkpɔɔnkpɔntɩá ɔnɔ mɛ́ɛtalɩ blɩ labʋla mlɩtɔ. Tsufɛ mlɩdɛ mlɩ nkpahɔ amʋʋ mlénya tsu mʋ hogyitɔ amʋ nya.
10 Bulu ɔnɔsʋ atɔɩpʋ amʋ bɛblɩ nkpa anfɩ Bulu ɔbɔ́hɔ mlɩ anfɩ asʋn tswɩ. Bɛtɛtɛ mʋ awɩtɔlɛ asʋn anfɩtɔ wanklaan, mɛnɩ bónu mʋ́ asɩ. 11 Kristo Ɔŋɛ letsia Bulu ɔnɔsʋ atɔɩpʋ anfɩtɔ, tsia suna amʋ́, bɛblɩ yaɩ alɩá Kristo obówun ipian. Mʋ́ ɔma a, numnyam kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ bɛ́ba. Mʋ́ sʋ besen ansɩtɔ ánɩ́ bɛbɩ brɛá nkpahɔ anfɩ ɩbɛ́ba pʋ́ ɔha oduá ɩbɔ́tsʋn mʋsʋ ba. 12 Bulu lɛlɛ suna amʋ́ ánɩ́ megyi amʋ́ sʋ bʋdɛ asʋn amʋ ɔkan da, mboun mlɩ sʋ bʋdɛ mʋ́ ɔkan da. Sei mʋ́ mlɩlanu asʋn amʋ. Tsufɛ Bulu lɔwa mʋ Ɔŋɛ Wankɩhɛ tsu ɔsʋsʋ bɛbla asʋn wanklaan amʋ ɔkan adapʋ alɩ asʋn anfɩ, amʋ́ ɛ bɛda mʋ́ ɔkan suna mlɩ. Bulu-abɔpʋ kʋraa ansɩ tɛpɛá bónu alɩ asʋn anfɩ asɩ.
Ɩwɩtɩntɔ Tsia
13 Ɩnɩ sʋ mlɩda ɩwɩsʋ amlɩkɩta ɩwɩ. Mlɩpʋ mlɩ ansɩ fɛ́ɛ́ dɩnka awɩtɔlɛ amʋʋ Bulu ɔbɔ́wa ha mlɩ ɛkɛá anɩ Wie Yesu Kristo ɔbɛ́kplɩ tsu ɔsʋsʋ bɛlɛ ɩwɩ ɔwan amʋsʋ. 14 Mlɩbu Bulu fɛ alɩ amʋʋ nyebi bʋtobu amʋ́ akwɩɩpʋ amʋ. Mlɩmáha tsiatɔ lalahɛ amʋʋ iletsia mlɩtɔ brɛ amʋʋ mlɩmeyin tɔtɔ tsu Yesu ɩwɩ amʋ igyi mlɩsʋ. 15 Mboun mlɩha mlɩ ɩwɩ ɩtɩn mlɩ bwɛhɛ fɛ́ɛ́tɔ, fɛ alɩ amʋʋ Bulu amʋʋ ɔlɛtɩ mlɩ amʋ ɩwɩ lɛtɩn amʋ. 16 Tsufɛ bɔwanlɩn wa Bulu asʋn amʋtɔ bɛɛ, “Bulu ɔbɛɛ, ‘Mlɩha mlɩ ɩwɩ ɩtɩn, tsufɛ mɩ ɩwɩ lɛtɩn.’ ”
17 Mʋgyi ɔha ánɩ́ mlɩtɛtɩ mlɩaa mlɩ Sɩ, nɩ mlɩdɛ mpaɩ bɔ nɩ. Ɔtamakɩ ɔha ansɩtɔ nɩ ɔdɛ aha asʋn gyi. Mboun ɔhagyiɔha bwɛhɛ ɔtɔpʋgyi mʋ asʋn. Mʋ́ sʋ mlɩpʋ Bulu-ifunya bwɛ mlɩ bwɛhɛ kugyikʋ nkɛ trahɛ anfɩ ɩlasi mlɩ ɔyɩ anfɩtɔ. 18 Tsufɛ mlɩyin tɔá ɔlɔpʋka mlɩ nwunsʋ ɩkɔ, ha mlɩlagyi ɩwɩ tsu mlɩ anain amandɩɛ lalahɛ amʋʋ iletin mlɩ ɔkpa amʋtɔ. Ɩtɔ amʋʋ ɔlɔpʋka mlɩ nwunsʋ ɩkɔ amʋ megyi fɛ sika pɛpɛ mʋ́a sika fututu ánɩ́ ɩtɛtalɩ yinta. 19 Kristo obugya ánɩ́ ɩhɩɛ bʋ ibia ɔlɔpʋka mlɩ nwunsʋ ɩkɔ amʋ. Kristo gyi fɛ okufabiá ɔlɔfʋn ha mbusuo kugyikʋ lɛ, pɩna kʋkʋ ɩma mʋ ɩwɩ. 20 Asa Bulu lɔbwɛ ɔyɩ a, ɔlɛhɩhɩɛ tɔá ɩbɛ́ba Kristosʋ yaɩ. Mlɩ sʋ Bulu lalɛ mʋ suna brɛ trahɛ anfɩtɔ. 21 Kristo laha mlɩlahɔ Bulu gyi. Bulu lɔkʋsʋa mʋ tsu afulitɔ, wa mʋ numnyam. Mʋ́ sʋ mlɩ ansɩdɩn Bulusʋ, mlɩdɛ tɔá alahɩɛ ɔkpa kɩ nɩ.
22 Mlɩlagyi dɩnka ɔnɔkwalɩ amʋʋ ɩbʋ Kristotɔ amʋsʋ. Mʋ́ sʋ mlɩlatɩn mlɩ ɩwɩ ha Bulu, mlɩdɛ aba dwɛ fɛ apio. Megyi ansɩtɔ-ɔdwɛ mlɩdɛpʋha aba. Mlɩyɔ mʋ́sʋ amlɩdwɛ aba wanklaan tsu mlɩ klʋntɔ. 23 Bulu lakwɩɩ mlɩ pɔpwɛ. Megyi nyankpʋsa ánɩ́ oméetsia nkpa wa ɔpasʋ ɔlɔtsʋn kwɩɩ mlɩ. Mboun Bulu asʋn amʋʋ ɩbʋ nkpa, ɩbʋ ɩnʋ brɛ fɛ́ɛ́tɔ amʋsʋ ɔlɔtsʋn kwɩɩ mlɩ. 24 Bɔwanlɩn wa Bulu asʋn amʋtɔ bɛɛ, “Anyankpʋsa bʋgyi fɛ ɩfa. Amʋ́ numnyam ɛ igyi fɛ ɩfa ntswɩtswɩ. Ɩfa towu, mʋ́ ntswɩtswɩ tɔbʋ kpakpa, 25 tamɛ anɩ Wie asʋn amʋ mʋ́ bʋ ɩnʋ brɛ fɛ́ɛ́tɔ.”
Asʋn anfɩ gyi asʋn wanklaan amʋʋ mʋ́ ɔkan adapʋ bɛda suna mlɩ amʋ nɩ.