Yohane
Ɔwʋlʋ Gyankpapʋ
1
Nkpa Asʋn
Anɩdɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ mlɩ tsu Asʋn amʋʋ ɩtɛha nkpa, ɩbʋ ɩnʋ asa ɔyɩ lɛbɛlɩn amʋ ɩwɩ. Anɩ onuto anɩlonu mʋ ɩwɩ asʋn, pʋ ansibi wun mʋ, kɩ mʋ, pʋ ɩbɩ da mʋ. Bulu lɛlɛ Nkpa Ɔhapʋ anfɩ ɔwan suna anɩ, anɩlowun mʋ. Anɩdɛ adansɩɛ gyi, bla mlɩ anɩaa, mʋtɛha nkpa ánɩ́ ɩtamata nɩ. Mʋa Ɔsɩ amʋ nyɔ bʋ ɩnʋ yaɩ, asa alalɛ mʋ ɔwan suna anɩ. Asʋn ánɩ́ anɩlonu pʋ́ tɔá anɩlowun anɩdɛ mlɩ bla, mɛnɩ anɩa mlɩnyɔ abɔ́bwɛ kʋlɛ. Tsufɛ anɩa Ɔsɩ amʋ pʋ́ mʋ Bi Yesu Kristonyɔ gyi kʋlɛ. Anɩdɛ mʋ́ wanlɩn sɩsɩ mlɩ, mɛnɩ anɩa mlɩnyɔ ansigyi bɔ́fʋn.
Bulu Wankɩ
Asʋn ánɩ́ anɩlonu tsu mʋ Bi amʋ wa, anɩdɛ mlɩ bla gyi, Bulu lɔwankɩ. Oklun kʋkʋʋkʋ ɩma mʋtɔ. Mʋ́ sʋ nɩ anɩdɛblɩ anɩaa, anɩa mʋnyɔ anɩdɛ mbagyi, tamɛ anɩtra anɩna okluntɔ a, anɩdɛ afunu wa. Anɩmɛdɛbwɛ dɩnka ɔnɔkwalɩ asʋn amʋsʋ. Tamɛ nɩ anɩna wankɩ amʋtɔ, fɛ alɩá mʋ onuto ɔna a, ɩkʋlɛbwɛ bʋ anɩa anɩ aba nsɩnɛ. Mʋ́ sʋ mʋ Bi Yesu Kristo obugya amʋ tɛtɩn anɩ ɩwɩ tsu anɩ lakpantɔ.
Nɩ ablɩ anɩaa, lakpan ɩma anɩ ɩwɩ a, anɩdɛ ɩwɩ mlɛ. Anɩmá ɔnɔkwalɩ. Tamɛ nɩ alɛ anɩ lakpan bla Bulu a, obésikie anɩ, tɩn anɩ ɩwɩ tsu lalahɛ fɛ́ɛ́tɔ; tsufɛ yile ɔbwɛpʋ pʋ́ ɔnɔkwalɩpʋ ogyi. 10 Nɩ ablɩ anɩaa, anɩmegyi lakpan abwɛpʋ a, anɩlawa mʋ afunutɔ. Idesuna ánɩ́ anɩmɔhɔ mʋ asʋn amʋ.