Ɔwʋlʋ Gyankpapʋá Paulo Lɔwanlɩn Sɩsɩ
Korintofɔ
1
Mɩ Kristo Yesu sumbi ɔyɔpʋ Paulo ánɩ́ Bulu lɛtɩ mʋ apɛtɔ pʋ́ anɩ pio Sostene dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn.
Anɩdɛ mʋ́ wanlɩn sɩsɩ Bulu ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Korinto wulutɔ, Bulu lalɛ amʋ́, bwɛ amʋ́ mʋ aha. Amʋ́a Kristo Yesu babwɛ kʋlɛ, fɛ anɩ Wie Yesu Kristo asumpʋá bʋbʋ ɔyɩtɔ fɛ́ɛ́. Yesu Kristo gyi anɩ fɛ́ɛ́ Owie.
Anɩ Sɩ Bulu mʋa anɩ Wie Yesu Kristo bʋgyi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Anɩa Kristo Ɩkʋlɛbwɛtɔ Oyula
Ntɛda Bulu ɩpan bregyibrɛ, alɩá mlɩa Kristo Yesu kʋlɛbwɛ sʋ alawa awɩtɔlɛ ha mlɩ. Tsufɛ mʋ́ sʋ mlɩlanya ɩwɩ togyitɔtɔ. Mʋ́a ɩdʋn gyi mlɩ tɔɩ pʋ́ mlɩ asʋnbɩ fɛ́ɛ́tɔ. Ɩnɩ lasuna ánɩ́ asʋn amʋʋ anɩlɛbla mlɩ tsu Kristo ɩwɩ amʋ bʋ mʋ́tɔ. Ɩnɩ sʋ ɔŋɛtɔ atokiehɛ kugyikʋ mɛdɛ mlɩ hian, sei anfɩ mlɩhɩɛ mlɩdɛ ɛkɛá anɩ Wie Yesu Kristo obótsu ɔsʋsʋ ba bɛlɛ ɩwɩ ɔwan ɔkpa kɩ anfɩ. Mʋ onuto ɔbɔ́wa mlɩ ɔwʋnlɩn yɔfʋn ɛkɛ amʋʋ ɔbɛ́sanki ba begyi anɩ asʋn amʋ, mɛnɩ asʋansʋ méetsia mlɩ ɩwɩ. Ɔnɔkwalɩpʋ Bulu gyi. Mʋlɛtɩ mlɩ ɔbɛɛ, mlɩa mʋ Bi, ogyi anɩ Wie Yesu Kristonyɔ mlɩbɔbwɛ kʋlɛ.
Ɔpasua Amʋtɔ Ɩkʋlɛmábwɛ
10 Apio, nɔpʋ anɩ Wie Yesu Kristo kokoli mlɩ ánɩ́ mlɩ fɛ́ɛ́ mlɩbwɛ kʋlɛ, mɛnɩ mlɩmɛ́ɛdasaɩn. Mlɩha mlɩ agywɩɩn ɩbwɛ kʋlɛ mlɩ asʋn blɩhɛ kugyikʋtɔ. 11 Mɩ apio, tɔá sʋá ndɛ asʋn anfɩ blɩ gyi, akʋá botsu Kloe abusuantɔ babla mɩ bɛɛ, asʋn bʋbʋ mlɩ nsɩnɛ. 12 Bɛblɩ bɛɛ, mlɩtɔ akʋ mlɩaa, “Paulo anɩbuo.” Abamba bɛɛ, “Apolo anɩbuo.” Akʋ ɛ bɛɛ, “Petro, bʋtɛtra tɩ mʋ Kefa anɩbuo.” Akʋ ɛ bɛɛ, “Kristo anɩbuo.” 13 Nfɩtɛ mlɩ, beye Kristotɔ? Paulo bɛda manta oyikpalihɛ amʋsʋ ha mlɩ, ntɛ mʋ ɩdátɔ bɔbɔ mlɩ asu?
14 Nɛda Bulu ɩpan ánɩ́ Gaio mʋa Krispu ɔma a, mmɛtra bɔ mlɩtɔ ɔkʋkʋ asu. 15 Mʋ́ sʋ ɔhaa mɛ́ɛtalɩ blɩ ɔbɛɛ, mɩ ɩdátɔ nɔbɔ mʋ asu. 16 Ke! Nakaɩn, nɔbɔ Stefana mʋa mʋ woyitɔ aha ɛ asu. Amʋ́ ɔma a, mmɛ́ɛkaɩn ánɩ́ nɛtra bɔ ɔhaa asu. 17 Kristo mɔwa mɩ aha asubɔ. Mboun ɔbɛɛ, mbɛda asʋn wanklaan amʋ ɔkan. Megyi ɔnɔwankɩ pʋ́ anyankpʋsa agywɩɩn nɔ́pʋblɩ mʋ́, tsufɛ nɩ nɔpʋ mʋ́ blɩ mʋ́ a, tumi kʋkʋʋkʋ ɩmɛ́ɛtra tsia Kristo oyikpalihɛ amʋtɔ.
Bulu Tumi Pʋ́ Mʋ Nyansa
18 Anɩ Wie Yesu oyikpalihɛsʋ lowu ɩwɩ asʋn amʋ igyi mimlala ha aha ánɩ́ bʋdɛhɩ. Tamɛ igyi Bulu tumi ha anɩ aha ánɩ́ Bulu dɛ nkpa ánɩ́ ɩtamata ha. 19 Tsufɛ bɔwanlɩn wa Bulu asʋn amʋtɔ bɛɛ,
“Néyinta anyansapʋ nyansa.
Mmɔ́ɔhɔ amʋ́ agywɩɩn wanklaan kʋkʋ.”
20 Nɩ igyi alɩ a, mʋmʋ ntɔ onyansapʋ gyi? Ntɔ Mose mbla osunapʋ gyi? Ɔyɩ anfɩtɔ nwɛn agyipʋ mɛ? Ɔyɩtɔ ansɩtɩn mɛ, imegyi mimlala Bulu ansɩtɔ?
21 Bulu lɔpʋ mʋ onuto nyansa bwɛ mʋ́. Nyankpʋsa mɛ́ɛtalɩ pʋ mʋ nyansa bɩ mʋ ɛkɛkɛɛkɛ. Mʋ́ sʋ alapʋ anɩ mimla ɔkan amʋʋ anɩdɛda amʋ hɔ aha ánɩ́ bahɔ mʋ gyi nkpa. 22 Tsufɛ osuna ánɩ́ itsu Bulu wa Yudafɔ bʋtekleá bɔ́pʋbɩá asʋn amʋ bʋ mʋ́tɔ. Grikifɔ ɛ a, nyansa bʋtekleá bɔ́pʋbɩá ɩbʋ mʋ́tɔ. 23 Mʋ́ sʋ nɩ ada ɔkan anɩaa, bɛda Kristo manta oyikpalihɛsʋ a, ɩtɔkʋsʋ lɩɩ Yudafɔsʋ, igyi mimlala ɔmá bambasʋfɔ ɛ ansɩtɔ. 24 Tamɛ aha ánɩ́ Bulu lalɛ, bʋgyi Yudafɔ pʋ́ Grikifɔ mʋ́ a, Kristo gyi Bulu tumi kpɔnkpɔntɩ pʋ́ mʋ nyansa ha amʋ́. 25 Tsufɛ Bulu mimlala igyi ansɩtɩnla dʋn nyankpʋsa nyansa. Mʋ ɩpɔn ɛ kʋraa dʋn nyankpʋsa ɔwʋnlɩn.
26 Apio, mlɩkaɩn alɩá mlɩgyi brɛá Bulu lɛtɩ mlɩ. Aha bʋtamabu mlɩ ɔdʋdʋɔ ánɩ́ mlɩlɛtɩn ansɩ. Mlɩ ɔdʋdʋɔ mlɩmegyi ɩwɩ anyapʋ, ɔdʋdʋɔ ɛ bʋmotsu abusuan kpikplitɔ. 27 Bulu lɛlɛ aha ánɩ́ bʋma nyansa ɔyɩ anfɩtɔ, mɛnɩ ɔbɔ́pʋ amʋ́ sʋpa atɩansɩpʋ. Ɔlɛlɛ ɔyɩ anfɩtɔ apɔnpʋ ɛ, mɛnɩ ɔbɔ́pʋ amʋ́ wa awʋnlɩnpʋ pɛlɩtɔ. 28 Ɔlɛlɛ aha ánɩ́ obu ma amʋ́sʋ pʋ́ amʋ́á bʋma labi kʋkʋ ɔyɩ anfɩtɔ, mɛnɩ ɔbɔ́pʋ amʋ́ wa amʋ́á obu bʋ amʋ́sʋ pɛlɩtɔ. 29 Ɔlɔbwɛ mʋ́ fɛ́ɛ́ alɩ, mɛnɩ ɔhaa móotsu ɩwɩ mʋ ansɩtɔ. 30 Bulu sʋ mlɩa Kristo Yesunyɔ mlɩlabwɛ kʋlɛ, alapʋ Kristo bwɛ anɩ nyansa. Mʋlatsu anɩ ánɩ́ anɩ asʋn da ɔkpa mʋ ansɩtɔ, alabwɛ anɩ mʋ aha. Alahɔ anɩ lɛ lakpan nkpábitɔ, ha anɩlagyi ɩwɩ. 31 Mʋ́ sʋ fɛ alɩá Bulu asʋn amʋ lɛblɩ a, “Ɔhagyiɔha ánɩ́ ɔbɛɛ, motsu ɩwɩ a, ɔpʋ tɔá anɩ Wie labwɛ tsu ɩwɩ.”